Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Sociaal domein

Informatie Programma Sociaal domein (klik hier)

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Sociaal domein. 

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Het nieuwe beleid uit de begroting 2019 is het transformatieplan sociaal domein. Hier rapporteren we over de stand van zaken van een aantal inspanningen. 

  • Regionaal Menzis project: Er loopt een traject voor het verkennen van kansrijke interventiemogelijkheden met de gemeenten Tubbergen, Rijssen, Wierden, Hof van Twente en Twenterand. 
  • Voorliggende begeleiding als alternatief voor individuele ondersteuning: Dit is onderdeel van het project algemene voorzieningen dat inmiddels is gestart. 
  • Vergaand verschuiven naar algemene en collectieve voorzieningen: Dit wordt enerzijds gerealiseerd binnen het project algemene voorzieningen. 
  • Uitbreiden van samenwerking met huisartsen: De pilot projectondersteuner Jeugd GGZ is gestart. 
  • Uitvoeren acties binnen maatschappelijk kader sport: Er wordt een convenant en uitvoeringsplan ontwikkeld om gestructureerd uitvoering te geven aan het Maatschappelijk Kader. Er worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor algemene dagbesteding ontwikkeld. 
  • Inzetten op samenwerking tussen voorliggende voorzieningen (Wij in de Buurt) en Team Ondersteuning en Zorg: Het visiedocument is in concept gereed en bijna klaar voor besluitvorming. 
  • Eigen bijdrage voor iedereen: We zetten in op keukentafelgesprekken om cliënten inzicht te geven in de eigen mogelijkheden binnen de huishoudelijke ondersteuning, zonder afbreuk te doen aan de regelgeving. 

 

De beoogde besparing van het transformatieplan in 2019 is behaald door de inzet op keukentafelgesprekken. Deze besparing kent een structurele doorwerking in dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Motie Tekorten sociaal domein

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Sociaal domein unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op:

  1. Alles in het werk te stellen, in samenwerking met de regio, de VNG en de overige overheden, om passende financiële afspraken met het Rijk te bewerkstellingen voor het sociaal domein, zodat de gemeente Dinkelland haar taken op een verantwoorde wijze kan uitvoeren;
  2. Andere gemeenten in Overijssel oproepen dit voorbeeld te volgen;
  3. Deze motie te verzenden aan de colleges en raden in Overijssel en aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties november 2018

 

Motie Kansrijke start

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie Actieprogramma Kansrijke Start unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner in het Actieprogramma Kansrijke Start en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie wordt meegenomen bij de regionale agenda van de Bestuurscommissie Publiek Gezondheid van Regio Twente.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sociaal domein zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.