Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Sport & accommodaties

Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Om dit mogelijk te maken is een kwalitatief goed aanbod van gemeentelijke sportaccommodaties belangrijk. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het Sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

Dorper Esch weer in gebruik

Verenigingen, scholen en publiek kunnen vanaf eind augustus weer terecht in het zwembad en de sporthal, hoewel nog niet alles af is. De officiële opening van het nieuwe Dorper Esch staat gepland voor januari 2020. 

 

Wijziging btw op Sport/Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 

Tot en met 2018 kon de gemeente de btw op de kosten van sport terugvorderen. De btw op de ontvangsten moesten worden afgedragen. Omdat de uitgaven aanzienlijk hoger waren dan de ontvangsten en daarnaast over de uitgaven 21% btw in rekening werd gebracht en  de ontvangsten onder het lage btw tarief vielen (6%), waren de btw regels voor sport financieel gunstig voor de gemeente. Omdat is vastgesteld dat de btw regels voor sport in strijd waren met de Europese regels is de btw aftrek voor sport met ingang van 2019 vervallen. Ter compensatie heeft het rijk besloten om de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) in te stellen. Voor 2019 heeft het rijk hiervoor € 152 miljoen beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Tot eind mei 2019 konden de gemeenten een aanvraag indienen. Voor de gemeente Dinkelland hebben wij een bedrag aangevraagd van afgerond € 429.000. Inmiddels blijkt dat vanuit de gemeenten in totaal 1,5 keer meer is aangevraagd dan beschikbaar is aan budget. Ten tijde van het opstellen van dit tweede programmajournaal (medio september 2019) was nog niet bekend welk effect dit heeft op de aanvraag van de  gemeente Dinkelland.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Zwembad de Kuiperberg

In het coalitieakkoord hebben wij als doelstelling aangegeven het zwembad de Kuiperberg langjarig open te houden. In afwachting van welk scenario hiervoor het meest geschikt is hebben wij met ingang van het jaar 2019 een structureel budget van € 65.000 beschikbaar gesteld om de exploitatiekosten te dekken.  Of en in hoeverre aanvullende investeringen/onderhoud nodig is brengen wij op dit moment in beeld.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma. 

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Sport & accommodaties zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.