Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Veiligheid

Informatie Programma Veiligheid (klik hier)

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking met onder meer Veiligheidsregio Twente, het RIEC, Openbaar Ministerie en woningcorporaties.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Veiligheid.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

We nemen een aantal maatregelen om de veiligheid van onze gemeente en organisatie te waarborgen:

  • We zetten in op weerbaarheid en integriteit van het lokaal bestuur (college, Raad en ambtenaren).
  • We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid en de samenwerking met ondernemers en burgers om ondermijning tegen te gaan.
  • We versterken de aanwezigheid en vergroten de zichtbaarheid van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in zowel de kernen als in het buitengebied.
  • We zetten structureel in op het tegengaan van ondermijning.
  • We continueren de samenwerking met de veiligheidsregio Twente.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement Handhaving openbare ruimte

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is het amendement Handhaving openbare ruimte aangenomen met dertien stemmen voor en vijf stemmen tegen. Middels dit amendement besluit de raad het voorliggende ontwerpbesluit (Perspectiefnota 2020) als volgt gewijzigd vast te stellen:

"In het totaaloverzicht denkrichtingen wordt C-2 openbare ruimte laag risico geschrapt.".

Stand van zaken: Het amendement wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2020. 

Het amendement is te raadplegen via de volgende link:  Amendement juli 2019

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Veiligheid zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.