Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Informatie Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening (klik hier)

Algemeen

Als gemeente is het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Het woningaanbod moet voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Ook moet er ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.  Dit is ook van belang in het kader van de Omgevingswet. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook meerdere agenda’s.

Actuele ontwikkelingen

Planontwikkeling

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid wordt afgewogen hoe dit in het licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij  vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

Voortgang nieuw beleid uit begroting 2019

Deregulering planregels

Er komt nieuw beleid voor de deregulering van planregels. Dit project loopt door tot in 2019. Daarnaast wordt, mede in het kader van het project Omgevingswet, beoordeeld welke beleidsnota’s geactualiseerd moeten worden.

 

Startersleningen

Het verstrekken van startersleningen is na aanpassing van de regeling in verband met de stijging van de koopprijzen voor woningen gecontinueerd. Tevens is er een regeling voor blijversleningen in het leven geroepen.  

Aangenomen moties en amendementen

Motie Huisvesting arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Een inventarisatie op te stellen van het vigerend beleid en/of de verordeningen die kunnen dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Te toetsen of het huidige pakket aan beleid en verordeningen voldoende is om afgewogen besluiten te nemen bij aanvragen van huisvesting voor de doelgroep;
 • Aanvullend beleid te ontwikkelen in dien de toetsing zoals bedoeld onder punt 2 mocht leiden tot de bevinding dat de beschikbare instrumenten ontoereikend zijn voor een voldoende gewogen besluitvorming;
 • De uitkomst van de punten 1, 2 en 3 voor te leggen aan de raad in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2018. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het collegevoorstel is gereed. 

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Aardgasloos bouwen

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Aardgasloos bouwen unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

 • Per direct concreet in te zetten op het aardgasloos maken van de gemeente Dinkelland;
 • Daartoe op korte termijn in overleg te treden met de provincie en de resultaten hiervan voor te leggen aan de raad en gebruik te maken van de initiatieven in het programma Nieuwe energie Overijssel;
 • Door dit overleg de mogelijkheid te openen dat Dinkelland deelneemt aan pilot aardgasloze wijken en in aanmerking komt voor de daarvoor beschikbare subsidiegelden. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Nadere informatie aan de raad volgt in het najaar van 2019.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Tiny houses

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Tiny houses unaniem aangenomen. Deze motie spreekt uit het concept van tiny houses zodanig interessant te vinden dat moet worden onderzocht welke mogelijkheden er in Dinkelland bestaan voor dit concept, en hiermee verzoekt de raad het college:

 1. Te onderzoeken wat in Dinkelland de concrete mogelijkheden zijn voor de realisering van tiny houses, met als uitgangspunten:
  1. Dat het onderzoek betrekking heeft op alle kernen van Dinkelland;
  2. Dat tiny houses worden gezien als een opstap/doorstroming naar reguliere huisvesting;
  3. Dat actieve betrokkenheid van en overleg met de kernraden deel uitmaakt van het onderzoek;
 2. De resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan de raad voor te leggen. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Middels de raadsbrief van mei 2019 is geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de motie.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

 

Motie Oplaten ballonnen

In de raadsvergadering van 26 maart 2019 is de motie Oplaten ballonnen unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Een ontmoedigingsbeleid te voeren met betrekking tot het uitdelen en oplaten van ballonnen door andere partijen dan de gemeente en deze partijen te wijzen op milieuvriendelijke alternatieven;
 • Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is;
 • Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen. 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Er is contact opgenomen en informatie verstrekt aan organisatoren van diverse evenementen.

De motie is te raadplegen via de volgende link:  Moties 2018

Financieel

De financiële mutaties met betrekking tot het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.