Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding Blz. 4  
1. Inleiding Blz. 5  
2. Van Raadsperspectief naar Begroting Blz. 6  
2. Van Raadsperspectief naar Begroting Blz. 7  
Mutaties Bestaand Beleid Blz. 8  
Mutaties Bestaand Beleid Blz. 9  
Specifieke Mutaties Blz. 10  
Specifieke Mutaties Blz. 11  
Financiële Ruimte Blz. 12  
Financiële Ruimte Blz. 13  
Herzien Meerjarig Saldo Blz. 14  
Herzien Meerjarig Saldo Blz. 15  
Reserves en Weerstandsvermogen Blz. 16  
Reserves en Weerstandsvermogen Blz. 17  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 18  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 19  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 20  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 21  
Toelichting Blz. 22  
Herontwikkelen Blz. 23  
Afstoten gemeentelijk vastgoed Blz. 24  
Centrumplan Weerselo (Gebiedsontwikkeling 3.0) Blz. 25  
Herontwikkelen Commanderie terrein Blz. 26  
Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum Blz. 27  
Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave Blz. 28  
Huisvesten Blz. 29  
Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties Blz. 30  
Continuering startersleningen Blz. 31  
Het opstarten van de blijverslening Blz. 32  
Implementatie Omgevingswet Blz. 33  
Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving Blz. 34  
Thema Mobiliteit en Bestendigheid Blz. 35  
Thema Mobiliteit en Bestendigheid Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Bestendigen Blz. 38  
Duurzaamheid en energie-transitie Blz. 39  
Initiatieven voor energiebesparing Blz. 40  
Stromen Blz. 41  
Initiatieven voor een reductie van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem Blz. 42  
Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem Blz. 43  
Verplaatsen Blz. 44  
Bisschopstraat Blz. 45  
Herinrichting Denekamperstraat tussen rotonde en de Molenstraat Blz. 46  
Initiatieven realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren Blz. 47  
Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem Blz. 48  
Initiatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid / doorstroming Blz. 49  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 50  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 51  
Toelichting Blz. 52  
Samenbrengen en Ontwikkelen Blz. 53  
Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 2030!) Blz. 54  
Subsidieloket Blz. 55  
Uitvoering scenario onderwijshuisvesting Denekamp Blz. 56  
Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen Blz. 57  
Aanbesteding en vernieuwbouw Dorper Esch Blz. 58  
Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en effecten van het afstoten gemeentelijke vastgoed voor sportverenigingen Blz. 59  
Begroting en meerjarenplannnig Krachtige Kernen Blz. 60  
Begroting en meerjarenplannnig Krachtige Kernen Blz. 61  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 62  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 63  
Programma overstijgende resultaten Blz. 64  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 65  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 66  
Toelichting Blz. 67  
Beleven Blz. 68  
Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen Blz. 69  
Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente Blz. 70  
Verblijven Blz. 71  
Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente Blz. 72  
Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector Blz. 73  
Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt Blz. 74  
Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt Blz. 75  
Toelichting Blz. 76  
Arbeidsmarkt Blz. 77  
De afstemming tussen vraag en aanbod vergroten Blz. 78  
Ondernemen Blz. 79  
Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente) Blz. 80  
Participeren in regionale acquisitie Blz. 81  
Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken Blz. 82  
Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen Blz. 83  
Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte Blz. 84  
Thema Plattelandseconomie Blz. 85  
Thema Plattelandseconomie Blz. 86  
Toelichting Blz. 87  
Ontwikkelen Blz. 88  
Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld Blz. 89  
Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending Blz. 90  
Transformeren Blz. 91  
Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied Blz. 92  
Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 Blz. 93  
Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020 Blz. 94  
Begroting en meerjarenplanning Economische Kracht en Werk Blz. 95  
Begroting en meerjarenplanning Economische Kracht en Werk Blz. 96  
5. Programma Omzien naar elkaar Blz. 97  
5. Programma Omzien naar elkaar Blz. 98  
Thema Zelf Blz. 99  
Thema Zelf Blz. 100  
Toelichting Blz. 101  
Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen Blz. 102  
Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren Blz. 103  
Thema Samen Blz. 104  
Thema Samen Blz. 105  
Toelichting Blz. 106  
Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten Blz. 107  
De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht Blz. 108  
Thema Overdragen Blz. 109  
Thema Overdragen Blz. 110  
Toelichting Blz. 111  
Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten Blz. 112  
Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren Blz. 113  
Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 114  
Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar Blz. 115  
Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar Blz. 116  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 117  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 118  
Thema Dienstverlening Blz. 119  
Thema Dienstverlening Blz. 120  
Toelichting Blz. 121  
Dienstverlening dichter bij de inwoner Blz. 122  
Dienstverlening op maat Blz. 123  
Digitale dienstverlening Blz. 124  
Het meten van klantbeleving Blz. 125  
Verbeteren van onze processen Blz. 126  
Thema Samenwerking Blz. 127  
Thema Samenwerking Blz. 128  
Toelichting Blz. 129  
Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio Blz. 130  
Omgevingsdienst Twente Blz. 131  
Samenwerking binnen Regio Twente Blz. 132  
Samenwerking binnen Twentebedrijf Blz. 133  
Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur Blz. 134  
Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur Blz. 135  
7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 136  
7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 137  
8. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 138  
8. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 139  
9. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 140  
9. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 141  
10. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 142  
10. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 143  
11. Paragraaf Financiering Blz. 144  
11. Paragraaf Financiering Blz. 145  
12. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 146  
12. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 147  
13. Paragraaf Grondbeleid Blz. 148  
13. Paragraaf Grondbeleid Blz. 149  
14. Demografische Ontwikkelingen Blz. 150  
14. Demografische Ontwikkelingen Blz. 151  
Onderwerpen Blz. 152  
Trends en ontwikkelingen Blz. 153  
Cijfers Blz. 154  
Aandachtspunten toekomst Blz. 155  
15. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 156  
15. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 157  
Bijlage: Meerjarenbalans en Kengetallen Blz. 158  
Bijlage: Meerjarenbalans en Kengetallen Blz. 159  
Bijlage: Vaststelling Begroting Blz. 160  
Bijlage: Vaststelling Begroting Blz. 161