Meer
Publicatiedatum: 14-10-2019

Inhoud

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Jaarstukken 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Inleiding jaarstukken Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
2. Nota van aanbieding Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Indeling jaarstukken Blz. 8  
Resultaat en analyse Blz. 9  
Resultaat Blz. 10  
Analyse Blz. 11  
Reserves en voorzieningen Blz. 12  
Reserves en voorzieningen Blz. 13  
Financiële positie en resultaatbestemming Blz. 14  
Financiële positie en resultaatbestemming Blz. 15  
3. Programma Krachtige Kernen Blz. 16  
Inleiding Blz. 17  
Thema Wonen en Vastgoed Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Toelichting Blz. 20  
Herontwikkelen Blz. 21  
Afstoten gemeentelijk vastgoed Blz. 22  
Centrumplan Weerselo (Gebiedsontwikkeling 3.0) Blz. 23  
Herontwikkelen Commanderie terrein Blz. 24  
Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum Blz. 25  
Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave Blz. 26  
Huisvesten Blz. 27  
Bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties Blz. 28  
Continuering startersleningen Blz. 29  
Het opstarten van de blijverslening Blz. 30  
Implementatie Omgevingswet Blz. 31  
Stimuleren van burgerbetrokkenheid bij de leefomgeving Blz. 32  
Overzicht baten en lasten Blz. 33  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 34  
Thema Mobiliteit en Bestendigheid Blz. 35  
Inleiding Blz. 36  
Toelichting Blz. 37  
Bestendigen Blz. 38  
Duurzaamheid en energie-transitie Blz. 39  
Initiatieven voor energiebesparing Blz. 40  
Stromen Blz. 41  
Initiatieven voor een reductie van de hoeveelheid restafval en wijzigen van het inzamelsysteem Blz. 42  
Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem Blz. 43  
Verplaatsen Blz. 44  
Bisschopstraat Blz. 45  
Herinrichting Denekamperstraat tussen rotonde en de Molenstraat Blz. 46  
Initiatieven realiseren om de verkeersveiligheid te verbeteren Blz. 47  
Initiatieven realiseren voor een goed parkeersysteem Blz. 48  
Initiatieven voor het verbeteren van de bereikbaarheid / doorstroming Blz. 49  
Overzicht baten en lasten Blz. 50  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 51  
Thema Maatschappelijke Voorzieningen Blz. 52  
Inleiding Blz. 53  
Toelichting Blz. 54  
Samenbrengen en Ontwikkelen Blz. 55  
Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid (Mijn Dinkelland 2030!) Blz. 56  
Subsidieloket Blz. 57  
Uitvoering scenario onderwijshuisvesting Denekamp Blz. 58  
Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen Blz. 59  
Aanbesteding en vernieuwbouw Dorper Esch Blz. 60  
Meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en effecten van het afstoten gemeentelijke vastgoed voor sportverenigingen Blz. 61  
Overzicht baten en lasten Blz. 62  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 63  
4. Programma Economische Kracht en Werk Blz. 64  
Inleiding Blz. 65  
Programma overstijgende resultaten Blz. 66  
Thema Vrijetijdseconomie Blz. 67  
Inleiding Blz. 68  
Toelichting Blz. 69  
Beleven Blz. 70  
Ondersteunen van nieuwe belevingsconcepten, arrangementen en evenementen Blz. 71  
Verbetering toeristische structuur en samenwerking in Twente en Noordoost-Twente Blz. 72  
Verblijven Blz. 73  
Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente Blz. 74  
Stimuleren van ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector Blz. 75  
Overzicht baten en lasten Blz. 76  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 77  
Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt Blz. 78  
Inleiding Blz. 79  
Toelichting Blz. 80  
Arbeidsmarkt Blz. 81  
De afstemming tussen vraag en aanbod vergroten Blz. 82  
Ondernemen Blz. 83  
Deelname aan proces voor een nieuw regionaal investeringsprogramma (Agenda voor Twente) Blz. 84  
Participeren in regionale acquisitie Blz. 85  
Verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven en het stimuleren en initiëren van (nieuwe) verbindingen en netwerken Blz. 86  
Vergroten van de vitaliteit van de winkelgebieden in de kernen Blz. 87  
Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte Blz. 88  
Overzicht baten en lasten Blz. 89  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 90  
Thema Plattelandseconomie Blz. 91  
Inleiding Blz. 92  
Toelichting Blz. 93  
Ontwikkelen Blz. 94  
Deelnemen aan het proces Samen werkt Beter, vervolgproces Planuitwerking Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld Blz. 95  
Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending Blz. 96  
Transformeren Blz. 97  
Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied Blz. 98  
Ondersteunen Leaderprogramma 2015-2020 Blz. 99  
Voortzetting Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2016-2020 Blz. 100  
Overzicht baten en lasten Blz. 101  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 102  
5. Programma Omzien naar elkaar Blz. 103  
Inleiding Blz. 104  
Thema Zelf Blz. 105  
Inleiding Blz. 106  
Toelichting Blz. 107  
Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen Blz. 108  
Zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren Blz. 109  
Overzicht baten en lasten Blz. 110  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 111  
Thema Samen Blz. 112  
Inleiding Blz. 113  
Toelichting Blz. 114  
Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten Blz. 115  
De vrij toegankelijke professionele organisaties werken samen en vraaggericht Blz. 116  
Overzicht baten en lasten Blz. 117  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 118  
Thema Overdragen Blz. 119  
Inleiding Blz. 120  
Toelichting Blz. 121  
Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten Blz. 122  
Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren Blz. 123  
Effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen Blz. 124  
Overzicht baten en lasten Blz. 125  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 126  
6. Programma Burger & Bestuur Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
Thema Dienstverlening Blz. 129  
Inleiding Blz. 130  
Toelichting Blz. 131  
Dienstverlening dichter bij de inwoner Blz. 132  
Dienstverlening op maat Blz. 133  
Digitale dienstverlening Blz. 134  
Het meten van klantbeleving Blz. 135  
Verbeteren van onze processen Blz. 136  
Overzicht baten en lasten Blz. 137  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 138  
Thema Samenwerking Blz. 139  
Inleiding Blz. 140  
Toelichting Blz. 141  
Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio Blz. 142  
Omgevingsdienst Twente Blz. 143  
Samenwerking binnen Regio Twente Blz. 144  
Samenwerking binnen Twentebedrijf Blz. 145  
Overzicht baten en lasten Blz. 146  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 147  
7. Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Blz. 148  
Overzicht van baten en lasten Blz. 149  
Analyse op hoofdlijnen Blz. 150  
Overzicht beleidsindicatoren Blz. 151  
8. Paragrafen Blz. 152  
Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 153  
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 154  
Onroerende-zaakbelastingen (ozb) Blz. 155  
Afvalstoffenheffing Blz. 156  
Rioolheffingen Blz. 157  
Toeristenbelasting Blz. 158  
Forensenbelasting Blz. 159  
Precariobelasting Blz. 160  
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Blz. 161  
Recapitulatie belastingopbrengsten Blz. 162  
Lokale lastendruk Blz. 163  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 164  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Risicobeheersing Blz. 167  
Weerstandsvermogen Blz. 168  
Risicoprofiel Blz. 169  
Weerstandscapaciteit Blz. 170  
Kengetallen Blz. 171  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Kaders & Cijfers Blz. 174  
Beleid & beheer Blz. 175  
Kwaliteit & financieel Blz. 176  
Paragraaf Financiering Blz. 177  
Financiering Blz. 178  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Verbonden partijen Dinkelland Blz. 181  
Risico's verbonden partijen Blz. 182  
Financiële kengetallen Blz. 183  
Paragraaf Demografische ontwikkelingen Blz. 184  
Algemeen Blz. 185  
Trends en ontwikkelingen Blz. 186  
Cijfers Blz. 187  
Aandachtspunten richting de toekomst Blz. 188  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 189  
Grondbeleid Blz. 190  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 191  
Bedrijfsvoering Blz. 192  
Bestuur- en Management Ondersteuning (BMO) Blz. 193  
Informatie en Techniek (I&T) Blz. 194  
Kwaliteitszorg Blz. 195  
9. Jaarrekening 2019 Blz. 196  
Inleiding Blz. 197  
Balans Blz. 198  
Balans Blz. 199  
Overzicht baten en lasten Blz. 200  
Overzicht van baten en lasten Blz. 201  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 202  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 203  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 204  
Balans Blz. 205  
Toelichting op de balans per 31 december Blz. 206  
Activa Blz. 207  
Passiva Blz. 208  
Toelichting en analyse op de baten en lasten Blz. 209  
Programma's Blz. 210  
Bijlagen bij de jaarrekening Blz. 211  
Inleiding Blz. 212  
Bijlage 1 Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 213  
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 214  
Bijlage 2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 215  
Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Blz. 216  
Bijlage 3 Single information Single audit(SiSa) Blz. 217  
Single audit Single information (SiSa) Blz. 218  
Bijlage 4 Investeren Met Gemeenten (IMG) Blz. 219  
Investeren Met Gemeenten Blz. 220  
Bijlage 5 Overzicht taakvelden Blz. 221  
Overzicht taakvelden Blz. 222  
Overige gegevens Blz. 223  
Inleiding Blz. 224  
Controleverklaring Blz. 225  
Controleverklaring Blz. 226  
Raadvoorstel en raadsbesluit Blz. 227  
Raadsvoorstel en -besluit Blz. 228