Meer
Publicatiedatum: 25-11-2020

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een `sterker Dinkellands bedrijfsleven` kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

 

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

 

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7 scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Vrijetijdseconomische sector 2022: Als gemeente zijn wij er ons van bewust dat er geen oneindige groei in de markt zit en dat deze groei jaarlijks afhankelijk is van zowel vraag en aanbod als trends en ontwikkelingen. De komende jaren streeft Gemeente Dinkelland minimaal naar het behouden van het huidig aantal overnachtingen. Tevens blijft de gemeente op basis van de jaarlijkse toeristische overnachtingscijfers haar potentie monitoren om jaarlijks acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland.

 

Dinkelland is een vitale vrijetijdseconomische bestemming binnen Twente. Dit is te zien aan het jaarlijks aantal toeristische overnachtingen. Ondanks de economische crisis heeft de sector vrijetijdseconomie van Dinkelland bewezen een stabiele factor te zijn binnen de Dinkellandse economie. In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen 335.883. Dinkelland is hiermee verantwoordelijk voor bijna 10% van de totale overnachtingen in Twente. De totale toeristische bestedingen aan hotel- en andere verblijfsovernachtingen bedroeg in 2017 in Twente 180 miljoen euro; de Dinkellandse verblijfssector was in 2017 dan ook verantwoordelijk voor bijna 18 miljoen euro omzet. Gemiddeld geeft de toerist per dag een  € 41 uit aan culinair aanbod, detailhandel en andere dagrecreatie bestedingen (belevingsonderzoek Dinkelland 2017).

 

De sector vrijetijdseconomie is erg trend- en seizoen afhankelijk. Tevens kent de sector veel verschillende stakeholders en belangen. Voor het behouden van vitale Dinkellandse vrijetijdssector is het van belang dat trends en ontwikkelingen, kansen en potenties en verschillende belangen constant gestuurd worden. Gemeente Dinkelland wil hieraan bijdragen door in te spelen op de huidige aantrekkingskracht van Dinkelland en deze te voorzien van toekomstbestendige impulsen. De Dinkellandse toerist bezoekt Dinkelland voornamelijk om tot rust te komen en te genieten van ruimte, landschap en culturele waarden (belevingsonderzoek Dinkelland 2017). De komende jaren hebben de volgende activiteiten prioriteit:

 • het behouden en versterken van deze aantrekkingskracht door middel van het behouden van het (coulissen)landschap (Natura 2000);
 • het versterken van de toeristische voorzieningen waaronder de fiets- en wandelnetwerken;
 • het blijven vermarkten van het merk Ootmarsum-Dinkelland in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland;
 • het benutten van de Duitse grensligging, en
 • inzetten op seizoenspreiding door het aantal toeristische overnachtingen in het voor- en het najaar te vergroten.

Wat hebben we er voor gedaan?

Trends en ontwikkelingen

 • De gemeenten in Noordoost Twente zijn gestart met een verkenning naar een verdere samenwerking in projecten, beleid en financiën (toeristenbelasting). De samenwerking kan in de toekomst gevolgen hebben voor de gemeentelijke beleidsvorming en waar mogelijk ook de begroting. 
 • Het onderzoek van onderzoeksbureau Bureau voor Ruimte en Vrijetijd naar de vitaliteit van de verblijfs- en dagrecreatieve sector van Overijssel gaat de gemeenten in Overijssel voorzien van informatie over vraag/aanbod en marktruimte. De informatie uit de onderzoeken wordt uitgewerkt tot een strategie voor de vrijetijdssector (oplevering 2020). De strategie kan gevolgen hebben voor het beleid van de Provincie Overijssel, als mede het lokaal beleid (Nota Verblijfsrecreatie en omgevingsvisie).

Conclusie

Samenvattend kan de conclusie getrokken worden dat, op basis van de tussenbalans, een significante aanpassing van de ambitie Sterke Bedrijvigheid niet aan de orde is.  De ambitie is nog steeds valide. Op dit moment zijn er verder geen afwijkingen te melden. Wel zijn er processen gestart op zowel Noordoost Twentse als Overijsselse schaal die op een later moment van invloed kunnen zijn op de vrijetijdeconomische beleidsvorming en begroting.

Financiële kaders

Over de eerste acht maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

 

Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum) in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.

 

Wij willen ieder jaar in totaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen. 

 

De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers.

Wat hebben we er voor gedaan?

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Uit de midterm review “Dinkelland op Koers”, blijkt onder meer dat de inwoners van Dinkelland in de leeftijdscategorie 16-45 jaar, het ondernemersklimaat belangrijk vinden.

 

Overige trends en ontwikkelingen

 • In algemene zin zien we dat ondernemers steeds meer moeite krijgen met het vinden van voldoende, gekwalificeerd personeel. Anderzijds komen functies ook te vervallen vanwege de gewijzigde omstandigheden, met name als gevolg van automatisering en digitalisering. Er worden andere eisen gesteld aan werknemers. De mismatch op de arbeidsmarkt wordt daarmee steeds meer voelbaar bij ondernemers en werkzoekenden.
 • Bedrijven hebben steeds meer aandacht voor de werknemer; hoe hou je ze fit en vitaal, betrokken bij het bedrijf, etc. Bedrijven willen steeds meer personeel aan zich binden
 • Er ontstaat in het kader van duurzaamheid weer een nieuwe, innovatieve business.
 • Steeds meer ondernemers wilden weer investeringen doen, nadenken over herlocatie of uitbreiding van hun bedrijfspand. Dit was echter voordat de Corona-crisis uitbrak.

Conclusie

Blijvend aandacht voor dienstverlening aan ondernemers (meedenken, korte lijnen, aandacht voor nieuwe technieken en de gevolgen daarvan voor bedrijfsvoering en vergunningen) en voor verbinding ondernemers en onderwijs (werknemers van de toekomst). We gaan in de begroting 2021 een inspanning formuleren om te onderzoeken wat deze doelgroep voor de economische ontwikkeling van Dinkelland kan betekenen en hoe we in partnership tot toegevoegde waarde komen.

Financiële kaders

Over de eerste acht maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

We hebben op dit moment geen goede nulmeting die inzicht geeft in de effecten van de ondersteuning van de sector.  We gaan het geplande belevingsonderzoek, om de wijze waarop de sector de ondersteuning van de gemeente  ervaart, niet uitvoeren. We gebruiken het participatieproces dat wordt doorlopen voor het opstellen van de Omgevingsvisie (hoofditem Buitengebied), als input voor traceren van de transitieopgaven in het landelijk gebied van Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

We voorzien reeds nu  een verbreding van de actielijn “Innovatievere agrarische sector”, naar een aantal breder georiënteerde verduurzamingsopgaven van het landelijk gebied:

 • Landbouw en voedsel
 • Klimaat en energie
 • Natuur en biodiversiteit
 • Klimaatverandering

In 2020 hebben we de transitieopgaven van het landelijk gebied concreter in beeld en formuleren we de SOLL.

 

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen.

 

Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire economie in Dinkelland.

Wat hebben we er voor gedaan?

Trends en ontwikkelingen

Gebiedsgerichte Aanpak voor Noordoost-Twente (GGA)

Op initiatief van de provincie en Noaberkracht, zijn de vier NOT gemeenten, het Waterschap en de provincie Overijssel, onder de werktitel “naar een inclusief ommeland”, in 2019 een verkenning gestart om de contouren te verkennen voor een vorm van samenwerking/ samenhang die ons gaat helpen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de vraagstukken die op het platteland de komende jaren gaan spelen. In september 2020 worden de contouren van een mogelijke samenwerking verder verkend.

 

Om tot de juiste oplossingsrichting te komen gaan we ons vooral richten op een integrale aanpak die breder is dan alleen stikstof en natuur. Door het traceren van gezamenlijke belangen van stakeholders en actoren  willen we op creatieve wijze, stapsgewijs, vernieuwende antwoorden bieden op ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, innovatie landbouw, klimaat- en wateropgave, biodiversiteit en niet onbelangrijk de leefbaarheid op het platteland.

 

Binnen de Gebiedsgerichte Aanpak voor Noordoost-Twente (GGA) kunnen we parallel werken aan een breed toekomstperspectief (een “visie”), te starten met het traceren van ‘kansen en knelpunten’. De gebiedsgerichte aanpak is daarin variabel/flexibel afhankelijk van wat er nodig is en waar verbindende meerwaarde zit. Vanuit GGA wordt parallel aan opgaven omtrent stikstof en natuur met   ondernemers een gesprek opgestart over economische perspectieven.

 

Wij sturen in de GGA aan op een integrale benadering van de ruimtelijke opgaven, zowel op de korte als langere termijn. Op de korte termijn zullen maatregelen worden getroffen tbv stikstofreductie door wegnemen van piekbelasters. Tussen de lokale- en de regionale schaal moet de verbinding worden gemaakt. Dit is waar de kracht van de verbinding, en het reeds bestaande (georganiseerde) netwerk bepalend is voor de realisatiekracht. Een (betrouwbare) overheid kan hierin een rol spelen door de vragen van vandaag te koppelen en de kansen van overmorgen en een perspectief te bieden voor de toekomst. 

 

Biodiversiteit en natuur

Er is een groeiende maatschappelijke aandacht voor de afname van biodiversiteit en de bedreigingen die hierdoor in de toekomst ontstaan. Problemen met plaagdieren en overlast, het verdwijnen van plant- en diersoorten en vermindering van de belevingswaarde in het landschap vragen om gerichte stappen die leiden tot herstel van de soortenrijkdom (=biodiversiteit) in het landschap.

Conclusie

De vele ontwikkelingen in het landelijk gebied, en in het bijzonder de thema’s leefbaarheid, landbouw, biodiversiteit  en energietransitie, zullen leiden tot nieuwe opgaven waardoor de huidige ambities en doelen worden bijgesteld.

Financiële kaders

Over de eerste acht maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Sterke bedrijvigheid - financieel

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid

Sterke bedrijvigheid (Bedragen x €1.000)
Actielijnen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is  150 0 150 150   150
Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden) 280   280 280   280
Onderzoeken mogelijkheden stagemakelaar-hub 20 6 14 14 0 13
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen 197   197 197   197
Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s) 15   15 15   15
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 35 15 20 20   20
Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek) 103   103 103   103
Werkbudget Sterker ondernemersklimaat 60 2 58 58 1 57
Totaal Sterke bedrijvigheid 860 23 837 837 1 836