Meer
Publicatiedatum: 25-11-2020

Inhoud

Sitemap

Tweede programmajournaal 2020 Blz. 1  
Tweede Programmajournaal 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Financieel hoofdstuk Blz. 9  
Mutaties bestaand beleid (tweede programmajournaal 2020) Blz. 10  
Mutaties bestaand beleid (tweede programmajournaal 2020) Blz. 11  
Corona - basisraming en compensatie Rijk Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Juni raming 2020 Centraal Plan Bureau Blz. 14  
Compensatiepakket coronacrisis Rijksoverheid voor gemeenten Blz. 15  
Toelichtingen mutaties bestaand beleid Blz. 16  
Toelichtingen Blz. 17  
Conclusies budgettaire consequenties Blz. 18  
Conclusies budgettaire consequenties tweede programmajournaal 2020 Blz. 19  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 20  
Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 21  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 22  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 23  
Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 24  
Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 25  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 26  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 27  
Inleiding Blz. 28  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 29  
Wat willen we bereiken Blz. 30  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 31  
Stand van zaken Blz. 32  
Actief sturen op inbreiding Blz. 33  
Nota inbreidingslocaties Blz. 34  
Trends & ontwikkelingen Blz. 35  
Conclusie Blz. 36  
Financiële kaders Blz. 37  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 38  
Wat willen we bereiken Blz. 39  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 40  
Stand van zaken Blz. 41  
Gebiedsontwikkeling Weerselo Blz. 42  
Herijken beeldkwaliteitsplan Blz. 43  
Vaststellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte) Blz. 44  
Trends en ontwikkelingen Blz. 45  
Conclusie Blz. 46  
Financiële kaders Blz. 47  
Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed Blz. 48  
Wat willen we bereiken Blz. 49  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 50  
Stand van zaken Blz. 51  
Duurzame instandhouding maatschappelijke voorzieningen door verzelfstandiging Blz. 52  
Lokaal Sportakkoord Dinkelland Blz. 53  
Uitvoering alternatief scenario Zwembad de Kuiperberg Blz. 54  
Uitvoering Samen Scholen 2030 en uitvoering Scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp Blz. 55  
Trends en ontwikkelingen Blz. 56  
Conclusie Blz. 57  
Financiële kaders Blz. 58  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 59  
Wat willen we bereiken Blz. 60  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 61  
Stand van zaken Blz. 62  
Actualisatie APV en overige beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving Blz. 63  
Evenementenbeleid Blz. 64  
Zorg dragen voor meer duidelijkheid over de beeldvorming rondom de boa's en de toezichthouders Blz. 65  
Trends en ontwikkelingen Blz. 66  
Conclusie Blz. 67  
Financiële kaders Blz. 68  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 69  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 70  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 71  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 72  
Inleiding Blz. 73  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 74  
Wat willen we bereiken Blz. 75  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 76  
Stand van zaken Blz. 77  
Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Blz. 78  
Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie. Blz. 79  
Warmteplan Blz. 80  
Trends en ontwikkelingen Blz. 81  
Conclusie Blz. 82  
Financiële kaders Blz. 83  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 84  
Wat willen we bereiken Blz. 85  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 86  
Stand van zaken Blz. 87  
Als Noaberkracht het goede voorbeeld geven Blz. 88  
Verkennen mogelijkheid uitvoeren pilot afvalinzameling maatschappelijke organisaties en ondernemers. Blz. 89  
Werken aan gedragsverandering door informatievoorziening, communicatie en ondersteunen van educatie. Blz. 90  
Trends en ontwikkelingen Blz. 91  
Conclusie Blz. 92  
Financiële kaders Blz. 93  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 94  
Wat willen we bereiken Blz. 95  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 96  
Stand van zaken Blz. 97  
Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. Blz. 98  
Trends en ontwikkelingen Blz. 99  
Conclusie Blz. 100  
Financiële kaders Blz. 101  
Meer circulaire inkoop Blz. 102  
Wat willen we bereiken Blz. 103  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 104  
Stand van zaken Blz. 105  
Circulaire inkoop Blz. 106  
Trends en ontwikkelingen Blz. 107  
Conclusie Blz. 108  
Financiële kaders Blz. 109  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 110  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 111  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 112  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 113  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 114  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 115  
Wat willen we bereiken Blz. 116  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 117  
Stand van zaken Blz. 118  
Kanaal Almelo Nordhorn Blz. 119  
Toeristisch consulent Blz. 120  
Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland Blz. 121  
Versterken toeristische voorzieningen Blz. 122  
Trends en ontwikkelingen Blz. 123  
Conclusie Blz. 124  
Financiële kaders Blz. 125  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 126  
Wat willen we bereiken Blz. 127  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 128  
Stand van zaken Blz. 129  
Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente Blz. 130  
Centrumagenda Denekamp Blz. 131  
Doorontwikkeling bedrijvenloket Blz. 132  
Onderneem't Dinkelland Blz. 133  
Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O's) Blz. 134  
Trends en ontwikkelingen Blz. 135  
Conclusie Blz. 136  
Financiële kaders Blz. 137  
Innovatievere agrarische sector Blz. 138  
Wat willen we bereiken Blz. 139  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 140  
Stand van zaken Blz. 141  
Agro en food sector stimuleren Blz. 142  
Mineral Valley Twente Blz. 143  
Natura 2000: Planfase Blz. 144  
Natura 2000: Realisatiefase Blz. 145  
Toekomstgerichte erven (buitengebied) Blz. 146  
Visie (Transitie Landelijk gebied) opstellen Blz. 147  
Trends en ontwikkelingen Blz. 148  
Conclusie Blz. 149  
Financiële kaders Blz. 150  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 151  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 152  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 153  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 154  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 155  
Langer gezond Blz. 156  
Wat willen we bereiken Blz. 157  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 158  
Stand van zaken Blz. 159  
Actualisatie Cultuurbeleid Dinkelland Blz. 160  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 161  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 162  
Samenwerking onderwijs Blz. 163  
Sport als middel Blz. 164  
Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed Blz. 165  
Trends en ontwikkelingen Blz. 166  
Conclusie Blz. 167  
Financiën Blz. 168  
Versterken sociale basis Blz. 169  
Wat willen we bereiken? Blz. 170  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 171  
Stand van zaken Blz. 172  
Algemene voorzieningen Blz. 173  
Dagbesteding per kern als eerste aanbod Blz. 174  
Leefbaarheidsfonds in plaats van stimuleringsfonds Blz. 175  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 176  
Sociale Hypotheek (Rossum) Blz. 177  
Stimuleringsfonds Blz. 178  
Trends en ontwikkelingen Blz. 179  
Conclusie Blz. 180  
Financiële kaders Blz. 181  
Zorg meer nabij Blz. 182  
Wat willen we bereiken Blz. 183  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 184  
Stand van zaken Blz. 185  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 186  
Algemene wasvoorziening Blz. 187  
Armoedepreventie Blz. 188  
Dorpsondersteuner per kern (pilot) Blz. 189  
Eén toegang sociaal domein Blz. 190  
Integrale schuldenaanpak Blz. 191  
Noaberoffensief, implementatie integratieproces voor statushouders Blz. 192  
Onderwijs jeugdhulp aanpak (OJA) onderzoeken Blz. 193  
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (GGZ) Blz. 194  
Voorlichting verschil Wmo en Wlz Blz. 195  
Vroeg signalering personen met verward gedrag Blz. 196  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 197  
Trends en ontwikkelingen Blz. 198  
Conclusie Blz. 199  
Financiële kaders Blz. 200  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 201  
Wat willen we bereiken Blz. 202  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 203  
Stand van zaken Blz. 204  
Aanpak voortijdig school verlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 205  
Bewaken / signaleren ontwikkelingen Samen 14 project Menzis Blz. 206  
Coördinator externe en interne verwijzingen Blz. 207  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 208  
Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving Blz. 209  
Integrale aanpak ouderenzorg tussen wet- en regelgeving Blz. 210  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 211  
Monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel Blz. 212  
Transformatie uitvoering Participatiewet Blz. 213  
Trends en ontwikkelingen Blz. 214  
Conclusie Blz. 215  
Financiële kaders Blz. 216  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 217  
Conclusie Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 218  
Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 219  
Participatieprocessen Blz. 220  
Inleiding Blz. 221  
Inleiding Blz. 222  
Wat willen we bereiken Blz. 223  
Wat willen we bereiken Blz. 224  
Meetbaarheid Blz. 225  
Meetbaarheid Blz. 226  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 227  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 228  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 229  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 230  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 231  
Stand van zaken Blz. 232  
Bestuursstijl Blz. 233  
Instrumentenkoffer Blz. 234  
Medewerkers Blz. 235  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 236  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 237  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 238  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 239  
Financiële kaders Blz. 240  
Financiële kaders Blz. 241  
Dinkelland in de regio Blz. 242  
Dinkelland in de regio Blz. 243  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 244  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 245  
Stand van zaken Blz. 246  
Verbinding met Duitse buurgemeente en focus leggen op (EU)regionale samenwerking Blz. 247  
Financiële kaders Blz. 248  
Omgevingswet Blz. 249  
Omgevingswet Blz. 250  
Wat hebben we er voor gedaan? Blz. 251  
Stand van zaken Blz. 252  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 253  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 254  
Omgevingswet (Organisatie en werkwijze) Blz. 255  
Financiële kaders Blz. 256  
Basisbegroting Blz. 257  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 258  
Programma Bestuur & middelen Blz. 259  
Algemeen Blz. 260  
Actuele ontwikkelingen Blz. 261  
Gevolgen corona Blz. 262  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 263  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 264  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 265  
Algemeen Blz. 266  
Actuele ontwikkelingen Blz. 267  
Gevolgen corona Blz. 268  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 269  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 270  
Programma Veiligheid Blz. 271  
Algemeen Blz. 272  
Actuele ontwikkelingen Blz. 273  
Gevolgen corona Blz. 274  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 275  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 276  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 277  
Algemeen Blz. 278  
Actuele ontwikkelingen Blz. 279  
Gevolgen corona Blz. 280  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 281  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 282  
Programma Economie Blz. 283  
Algemeen Blz. 284  
Actuele ontwikkelingen Blz. 285  
Gevolgen corona Blz. 286  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 287  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 288  
Programma Onderwijs Blz. 289  
Algemeen Blz. 290  
Actuele ontwikkelingen Blz. 291  
Gevolgen corona Blz. 292  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 293  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 294  
Programma Sport & accommodaties Blz. 295  
Algemeen Blz. 296  
Actuele ontwikkelingen Blz. 297  
Gevolgen corona Blz. 298  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 299  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 300  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 301  
Algemeen Blz. 302  
Actuele ontwikkelingen Blz. 303  
Gevolgen corona Blz. 304  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 305  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 306  
Programma Sociaal domein Blz. 307  
Algemeen Blz. 308  
Actuele ontwikkelingen Blz. 309  
Gevolgen corona Blz. 310  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 311  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 312  
Programma Milieu Blz. 313  
Algemeen Blz. 314  
Actuele ontwikkelingen Blz. 315  
Gevolgen corona Blz. 316  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 317  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 318  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 319  
Algemeen Blz. 320  
Actuele ontwikkelingen Blz. 321  
Gevolgen corona Blz. 322  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 323  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 324