Meer
Publicatiedatum: 25-11-2020

Inhoud

Inleiding

Inleiding

2e programmajournaal 2020

Voor u ligt het 2e programmajournaal 2020 van de gemeente Dinkelland die door het college van Dinkelland aan u als raad aangeboden wordt. Dit document heeft als basis de begroting 2020 en het 1e programmajournaal 2020.  In dit 2e programmajournaal 2020 wordt de voortgang van het bestaande (dus vastgestelde) beleid weergegeven, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast is in dit 2e programmajournaal ook gekeken naar een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen. Het moge duidelijk zijn dat vooral de gevolgen van de coronacrisis van belang zijn. Wij hebben er voor gekozen de gevolgen niet per programma proberen weer te geven maar dit in eerste instantie te doen aan de hand van de CPB scenario's en die financieel te vertalen. In dit 2e programmajournaal is uitgegaan van de laatst bekende raming van het CPB, te weten de basisraming uit juni 2020. Daarnaast zijn ook de financiële gevolgen van het eerste compensatiepakket van de rijksoverheid meegenomen. De uitkomsten hiervan treft u aan in het financiële hoofdstuk.

 

Op basis van de kennis van nu en met inachtneming van de onzekerheden die de huidige situatie met zich meebrengt stelt het college voor vooralsnog rekening te houden met de mogelijke financiële gevolgen van de basisraming van het CPB uit juni 2020. Dit rekening houden met betekent dat we in richtinggevende financiële zin rekening houden met de aangegeven financiële consequenties. Hiervoor reserveren we nu financiële ruimte. In hoeverre deze financiële ruimte ook  inderdaad aangewend moet worden zal de komende maanden moeten blijken. Dan wordt namelijk duidelijk(er) wat de exacte gevolgen zijn en welke (aanvullende) compensatie het rijk beschikbaar stelt. Het spreekt voor zich dat we u als raad daarvan op de hoogte houden. Zowel in de komende P&C documenten (begroting 2021) of indien dat nodig is via afzonderlijke kanalen.