Meer
Publicatiedatum: 25-11-2020

Inhoud

Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Moties en amendementen: de aangenomen moties en amendementen binnen het programma.

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, GroenLinks één zetel, PvdA één zetel  en Burgerbelangen Dinkelland één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Compensatiepakket coronacrisis Rijksoverheid voor gemeenten
Het kabinet heeft vanaf het begin van de Corona pandemie aangegeven dat er compensatie zou komen voor de extra kosten die gemeenten maken en voor het wegvallen van gemeentelijke inkomsten. Bij brief van 28 mei 2020 is de tweede kamer geïnformeerd over een pakket aan compensatiemaatregelen waartoe het kabinet in overleg met de medeoverheden heeft besloten. In de meicirculaire gemeentefonds van 2020 is het compensatiepakket op hoofdlijnen toegelicht. Er kon toen nog geen informatie worden gegeven over de verdeelwijze van de middelen over de gemeenten. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid. De verdeling van het compensatiepakket van 28 mei 2020 vindt plaats via het gemeentefonds, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de bestaande verdeelsleutels. Hierover is overleg geweest met de VNG. In de zogenaamde (extra) juni circulaire is, vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, informatie over het financiële effect van de maatregelen voor individuele gemeenten opgenomen. Voor de gemeente Dinkelland bedraagt deze compensatie voor het jaar 2020 € 333.000. Hoe deze compensatie is opgebouwd en hoe we er mee omgaan is opgenomen in het financiële hoofdstuk van dit tweede programmajournaal. Opgemerkt wordt dat niet alle onderdelen van het genoemde compensatiepakket al zijn verdeeld. Dat volgt in de septembercirculaire 2020.

 

Daarnaast heeft het kabinet bij brief van 31 augustus 2020 laten weten dat er een aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor medeoverheden (dus ook voor gemeenten) op komst is. In totaliteit zou het gaan om een bedrag van € 777 miljoen. Een groot deel hiervan komt beschikbaar voor de GGD’s en de veiligheidsregio’s maar er komt ook geld via het gemeentefonds naar de gemeenten voor onder andere toezicht en handhaving, SW bedrijven, cultuur, buurt en dorpshuizen, enz. Het rijk heet zelfs aangegeven de opschalingskorting voor de jaren 2020 en 2021 te willen schrappen. Meer duidelijkheid over de exacte uitwerking en verdeling van het aanvullende compensatiepakket verwachten we bij de septembercirculaire 2020. Uiteraard informeren wij u zodra er meer duidelijkheid is.

 

SROI

Er zijn in het eerste kwartaal geen bijzonderheden te melden qua achterblijvende invulling. De contracten zijn over het algemeen langlopend en daardoor is de invulling conform beleid. De inzet van SROI bij contracten betreffende inhuur van personeel boven schaal 9 is iets dat momenteel nog niet gebeurd, maar er wordt momenteel naar gekeken hoe we daar op een realistische en effectieve manier mee kunnen omgaan.

 

Herijking gemeentefonds

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen:

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

 

In totaliteit heeft deze herijking  betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse  herverdeel effecten die de eerste uitkomsten lieten zien.  Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. verwacht wordt dat er in de loop van het jaar 2020 meer duidelijk wordt

 

Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het Oosten van het land vaak negatief uitgepakt. In de perspectiefnota 2021 is besloten om met ingang van het jaar 2022 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect dat oploopt tot een bedrag van € 25 per inwoner.

 

Tegemoetkoming OZB

Verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Dinkelland hebben eigen grond en/of gebouwen of maken hiervan gebruik. Hierover moeten zij Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Om deze organisaties tegemoet te komen in de kosten heeft de gemeente Dinkelland een subsidieregeling OZB. Meer hierover leest u hier: Subsidie voor vrijwilligersorganisaties als tegemoetkoming OZB.

 

Van ambitie naar basis 

Opstellen van een duurzaam MOP gebouwen.

Resultaat: Een duurzaam door de raad geaccordeerd  MOP. 

Stand van zaken: De verwachting is dat deze in de loop van het jaar 2020 wordt opgeleverd.

 

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen.

Resultaat: Een leverancier voor duurzame levering van gas en elektra voor alle gemeentelijke gebouwen.

Stand van zaken: Woensdag 9 september tekent de portefeuillehouder van de gemeente Dinkelland een samenwerkingsovereenkomst met 11 Twentse gemeenten om additionele opwek te realiseren via Twence, het gaat dan eerst om elektra. Gas komt in een later stadium wanneer Twence daar de benodigde vergunningen voor heeft. Vanaf 1 januari 2021 is Greenchoice (weer) onze leverancier van elektra, deze elektra wordt 100% duurzaam geproduceerd door de afvalverbrandingsoven van Twence waar de gemeente aandeelhouder van is. Voor de levering van gas is gebruikt gemaakt van de verlenging van het contract met Gazprom voor 2021. Dit gas is voorzien van groencertificaten van een windmolenpark in Turkije. De intentie is om zo snel als mogelijk gas ook duurzaam lokaal te produceren via Twence, hiertoe wordt volgende week dus de samenwerkingsovereenkomst getekend waarin een inspanningsverplichting is opgenomen voor Twence.

Gevolgen corona

SROI

De SROI-coördinatoren melden dat er tot op heden geen problemen zijn in Twente bij bedrijven qua invulling van de SROI verplichting. De verplichting geldt echter voor werk dat doorgaat en vaak langlopend is. Het is dus logisch dat deze bedrijven hier nog geen moeite mee hebben.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Noaberkracht

Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van €100.000 in 2020 naar structureel €350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug.

 

De invulling van deze taakstelling is binnen Noaberkracht gerealiseerd en vastgelegd in separaat besluit van het bestuur van Noaberkracht.

 

Stelposten voor nieuw beleid

De meerjarig geraamde structurele stelposten voor nieuw beleid zetten wij volledig in ter dekking van het meerjarige begrotingstekort. Dit heeft wel als consequentie dat er in onze meerjarenbegroting geen (financiële) ruimte meer is voor nieuw beleid. Eventuele noodzakelijke/gewenste ruimte voor nieuw beleid zal dus gevonden moeten worden binnen het bestaande beleid (oud voor nieuw).

 

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk vastgoed die 1 op 1 verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij aanhouden. Dit levert niet alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht (gebouwenbeheer) kan worden beperkt. Dit levert een besparing op van € 50.000 in 2020 oplopend naar een structureel bedrag van € 180.000 in 2023. De invulling van deze taakstelling loopt, de besparing voor het jaar 2020 is gerealiseerd

 

Amendement A1 - Gemeentelijk vastgoed

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om versterkt in te zetten op het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed. Dit zou moeten leiden tot een extra opbrengst van € 25.000 in de jaren 2020 en 2021.

 

Agenda van Twente

Om structurele ruimte binnen in onze meerjarenbegroting te creëren is besloten om de € 5 per inwoner af te dekken voor de (resterende) duur van het investeringsprogramma. Dat betekent dat incidentele ruimte moet worden gezocht van waaruit de komende 3 jaar (vanaf 2020) de gemeentelijke bijdrage kan worden bekostigd. Dus een extra onttrekking aan de reserves van € 393.000 (3 jaar lang € 131.000) waardoor structureel ruimte op onze begroting ontstaat.

 

Nieuw beleid

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze  initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in MijnDinkelland2030! goede ervaring mee opgedaan. MijnDinkelland2030! past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Aansluiten bij de P10-gemeenten

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Aansluiten bij de P10-gemeenten aangenomen met 20 stemmen voor en één stem tegen. De motie draagt het college op om:

 1. De gemeente Dinkelland te laten toe treden tot het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten, de P-10.
 2. De structurele kosten van het lidmaatschap onder te brengen in het programma Bestuur en Middelen.
 3. Na twee jaar het lidmaatschap te evalueren om te bepalen of de samenwerking in P-10 meerwaarde heeft voor Dinkelland.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

 

N2000 over de grens

In de raadsvergadering van 30 juni 2020 is de motie N2000 over de grens unaniem aangenomen. Middels de motie draagt de gemeenteraad het college op:

 1. In gesprek te gaan met de bestuurders van de Duitse buurgemeenten en deelstaten over de volgende concrete onderwerpen in het grensgebied:
  • De kansen voor de N2000 gebieden.
  • De kansen en bedreigingen van de veranderende regelgeving ten gevolg van de stikstofreductie en klimaatverandering voor agrarisch ondernemers.
  • Het verschil tussen beide landen in (te verwachten) regelgeving en de gevolgen daarvan voor het grensgebied.
  • De leefbaarheid van alle inwoners in het grensgebied.
 2. Over de inhoud en de resultaten van deze gesprekken verslag te doen aan de raad.
 3. De inhoud en de resultaten van de gesprekken, en de te ontwikkelen plannen eveneens te bespreken in NOT-verband en in provinciaal verband.
 4. Het verslag van alle gevoerde gesprekken (grensoverschrijdend, NOT-verband en binnen Dinkelland) inclusief eventuele voorstellen of te ontwikkelen plannen op dit gebied terug te koppelen aan de raad, zodat de raad het gesprek kan voeren over alle verbindende belangen en eventuele ondersteuning bij de te ontwikkelen plannen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

Aansluiten bij initiatief #stoplokalebezuinigingen

In de raadsvergadering van 30 juni 2020 is de motie Aansluiten bij initiatief #stoplokalebezuinigingen unaniem aangenomen. Middels deze motie roept de gemeenteraad het college op:

 • Zodat voldoende middelen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de taken sociaal domein.
 • Zodat de opschalingskortingen teniet worden gedaan.
 • Zodat de herijking van het Gemeentefonds pas plaatsvindt nadat compensatie sociaal domein heeft plaatsgevonden

en daarmee aan te sluiten bij initiatieven zoals #Stoplokalebezuinigingen en geen gemeenten in nood. 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2020

 

OLCT

In de raadsvergadering van 29 mei 2020 is de motie OLCT met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op:

 1. Op basis van een onderzoek de pro's en contra's van deelname in het OLCT in beeld te brengen en daarbij o.a. te betrekken:
  • Het criterium publiek belang;
  • De vraag hoe de overige deelnemende gemeente in Twente hier in zitten.
 2. De raad op basis van de onderzoeksresultaten een voorstel te doen over het al dan niet voortzetten van de huidige relatie met het OLCT als verbonden partij.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2020.

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Actuele ontwikkelingen

Klachten

Van klachten kun je leren. Een klacht is een kans om de relatie tussen de inwoners en de gemeente te herstellen. Daarom worden klachten bij de gemeente Dinkelland serieus genomen. Naar aanleiding van gesprekken met de klager, worden waar mogelijk maatregelen genomen om de gemeentelijke dienstverlening op een nog hoger peil te brengen. Meer hierover lees je hier: Gemeente Dinkelland streeft naar informele oplossing van officiële klachten.

Gevolgen corona

Als gevolg van de coronacrisis is een groot aantal huwelijksvoltrekkingen uitgesteld. Naar verwachting zullen deze huwelijken plaatsvinden eind 2020 en in 2021.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken

Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de gemeente Dinkelland op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. De denkrichting is om deze ruimte volledig te benutten. Dit moet leiden tot een structurele extra inkomst van €34.000 vanaf het jaar 2020.

 

Voor de inwoners van de gemeente Dinkelland betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog zijn gegaan. Door de verhoging van de leges zitten we nu op het maximale kostendekkende niveau. Deze denkrichting is hiermee gerealiseerd.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie,  woningcorporaties en hulpverleners.

 

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak van ondermijning is in 2020 het Damoclesbeleid vastgesteld. Ook is gestart met het evalueren van het Bibob beleid. Hierbij worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor het breder toepassen van de wet- en regelgeving uit de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties.

 

Verder wordt deelgenomen aan het regionale project Witwassen. Hiervoor is in samenwerking met het RIEC een analyse uitgevoerd. De uitwerking ervan zal later in het jaar plaatsvinden.Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid.

 

Van ambitie naar basis

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid.

De inventarisatie is opgeleverd door middel van een collectieve intake. Deze inspanning is daarmee afgerond.

Gevolgen corona

Handhaving

Door de Corona crisis kwam er enorm veel druk bij de boa’s van het team toezicht en handhaving openbare ruimte (THOR) te liggen. Als verlengstuk van de Veiligheidsregio Twente waren zij hoofdzakelijk belast met het toezicht op de naleving van de Noodverordening Covid-19. Hierdoor bleven veel reguliere werkzaamheden liggen (her-prioritering) en moesten ook andere toezichthouders (team toezicht bouwen en RO) hand- en spandiensten verlenen. De eerste maanden leidde dit ook tot een overschot aan overuren. Pas eind juli lukte het weer om de reguliere werkzaamheden weer op te pakken en het toezicht op de naleving van de noodverordening daarvan ‘standaard’ onderdeel te laten uitmaken. Het inlopen van de achterstand in de planning zal nog enkele maanden in beslag gaan nemen.

 

Noodverordening

In China startte eind 2019 een uitbraak van een nieuw Coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De ziekte heeft zich in het voorjaar van 2020 wereldwijd verspreid, ook in Nederland. In Twente heeft dit begin maart geleid tot het opschalen van de crisisorganisatie naar GRIP 4. COVID-19 heeft grote impact op de volksgezondheid.

 

Daarom is een noodverordening opgesteld, waarin voor alle gemeenten in Twente uitvoering wordt gegeven aan de maatregelen van de Nederlandse regering tegen de verspreiding van het coronavirus. De afgelopen maanden is grote inzet gepleegd op de werkzaamheden die voortvloeien uit de Noodverordening, inclusief de actualisatie ervan.

 

Reguliere werkzaamheden zijn daardoor grotendeels geparkeerd en worden vanaf de zomer weer opgepakt, indien de verspreiding van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen dit toelaat. Gedurende deze periode is uw raad meermaals geïnformeerd door de voorzitter van Veiligheidsregio Twente over de ontwikkelingen rondom het virus.

 

Kampeerfeesten

Om ook jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid in onze gemeente, heeft de gemeente Dinkelland in 2019 samen met jongeren, ouders en grondeigenaren ‘spelregels’ opgesteld voor het houden van een gezond en veilig kampeerfeest. Deze spelregels worden ook in 2020 gehanteerd, waarbij de geldende COVID-19 voorschriften zijn toegevoegd aan de spelregels.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Veiligheidsregio Twente - zienswijze

De (hogere) bijdrage van de gemeente Dinkelland aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT , inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”. De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

 

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

 

Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting,  verkeersvoorzieningen en openbaar groen.  Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Actuele ontwikkelingen

MijnDinkelland2030!

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan en IBOR. Daar wordt het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd.  In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken oor een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. Ook moet er in de openbare ruimte invulling worden gegeven aan actuele thema’s, zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie. In het kader van nieuw beleid/intensivering van beleid is hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen heeft het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" voor in het leven geroepen. In de raad van 29 juni 2020 is het uitvoeringsplan "kwaliteit Openbaar Groen" vastgesteld. Hierbij zijn projecten en maatregelen voor de komende 4 jaar opgesteld met bijbehorende kostenramingen. Met de uitvoering van dit plan worden concrete ambities vanuit het KOG gerealiseerd.

 

Bestrijding eikenprocessierups

Begin 2020 zijn door de gemeente Dinkelland gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoner. Deze nestkastjes kunnen inwoners ophangen met de bedoeling dat koolmezen zich hier gaan nestelen. Koolmezen zijn namelijk natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit is één van de manieren hoe de gemeente Dinkelland de strijd aangaat tegen de rups. De gemeente Dinkelland gaat daarnaast de eikenprocessierups preventief bestrijden binnen de bebouwde kom door het twee keer preventief behandelen van bomen met het biologische middel Xentari.

 

Op provinciaal niveau is er begin 2020 een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van de EPR opgesteld. De wijze waarop de gemeente Dinkelland omgaat met haar aanpak van de bestrijding van de EPR past in dat plan van aanpak. Doordat er breder is ingestoken op de bestrijding zowel binnen de bebouwde kom als ook op locaties (maatwerk) buiten de bebouwde kom is er sprake van een overschrijding van het beschikbare budget. De vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.

 

Daarnaast wordt er door de provincie op dit moment gewerkt aan een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de invasieve exoten, zoals de  Reuzenbereklauw, Springbalsemien, Japanse duizendknoop, etc. Voor zover van toepassing zal de gemeente Tubbergen zich ook hier aan conformeren. 

 

Project Dusinksweg

De herinrichting van de Dusinksweg is in 2018 uitgevoerd. In 2019 hebben de laatste afrondende werkzaamheden plaats gevonden en zijn nog enkele kleinere aanpassingen gedaan. Eind 2019 is de subsidie richting provincie verantwoord, waarop in december 2019 de vaststellingsbeschikking van de provincie is ontvangen. In april 2019 hebben wij de Raad mondeling geïnformeerd over het verwachte overschot op het krediet. Met name doordat de provinciale subsidie nog niet was meegerekend (€ 525.000) en door een aanbestedingsvoordeel (€ 368.0000) hebben we een voordeel van € 893.000 kunnen aframen en is toegevoegd aan de reserve RIBAM. Het krediet kan nog niet volledig worden afgesloten, omdat er nog kosten voor het onderhoudscontract voor het groen worden verwacht en omdat er nog een onderzoek loopt naar de verkeersbewegingen van het vrachtverkeer over en rondom de Dusinksweg.

 

Herijken van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte

Resultaat:  Alle onderhoudsniveaus zijn op niveau C vastgesteld met uitzondering van de volgende beheergroepen:

Technisch onderhoud trottoirs op B
Technisch onderhoud groene elementen op A
Wadi’s worden niet meer o.b.v. beeldkwaliteit onderhouden maar 2x per jaar gemaaid en afgezogen.

Stand van zaken: In april 2020 door de raad vastgesteld met een evaluatie over twee jaar

Gevolgen corona

Tijdens de coronacrisis zijn in Ootmarsum, ter voorkoming van besmetting, bescherming van de voetgangers verkeersmaatregelen getroffen.

 

De werkzaamheden voor het onderhoud door SPD en de eigen dienst zijn in eerste instantie tot een minimum beperkt. Gedurende de crisis werd het mogelijk langzaam de inzet weer op te voeren. Hierdoor heeft het onderhoud op onderdelen vertraging opgelopen. Dit heeft uiteindelijk niet tot achterstanden geleid.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen 

Verlagen kwaliteitsniveau

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel €20.000 worden omgebogen. Daarnaast brengen we de netheid, het onderhoud groen en verharding binnen de hotspots terug naar niveau C. Dit levert een besparing op van €86.000 per jaar. Het technisch onderhoud van de heestervakken wel is verhoogd naar A.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform het MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met €100.000 structureel te verlagen. Het werk is nog in uitvoering, maar het lijkt er op dat deze ombuiging behaald wordt.  Dit betekent een verdere fasering / spreiding van het planmatige onderhoud, met kans op een kleine achteruitgang in de gemiddelde kwaliteit. De veiligheid zal niet in gevaar komen.  Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen €85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor €50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Dinkelland een meevaller op van €15.000, ingaande 2021.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Nationale bijenstrategie

In de raadsvergadering van 20 februari 2018 is de motie Nationale bijenstrategie unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De Nationale bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen.
 • Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden.
 • Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale bijenstrategie te behalen, wetende:
  • Het bevorderen van de biodiversiteit
  • Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  • Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
 • De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale bijenstrategie) te kunnen presenteren.

 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Het college heeft op 2 april ingestemd met een advies over de biodiversiteit in Dinkelland waarin ook de motie is meegenomen. Onderdeel daarvan was het opstellen van een Biodiversiteitsplan voor de gemeente Dinkelland. Hiervoor is een externe partij in de arm genomen. De raad heeft dit plan inmiddels in juni 2020 reeds vastgesteld. Met het vastgestelde Biodiversiteitsplan is uitvoering gegeven aan de motie. 

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2018.

 

Beleid bestrijding eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is de motie Beleid bestrijding eikenprocessierups aangenomen met zestien stemmen voor en twee stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Vóór het voorjaar van 2020 een gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor de korte en lange termijn bestrijding van de EPR;
 • Te overleggen met buurtgemeenten in Twente om te komen tot een gecoördineerde korte en lange termijn aanpak, inclusief een gezamenlijke lobby naar het Rijk, onder meer ter ondersteuning van de oplopende kosten;
 • Mogelijkheden te onderzoeken voor (financiële) ondersteuning aan, c.q. samenwerking met particulieren met eiken op eigen grond bij de bestrijding van de EPR;
 • Inwoners bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Twentse gemeenten, en eventueel met verwijzing naar ter zake doende websites tijdig en adequaat te informeren over: ?de aanwezigheid van de eikenprocessierups in de gemeente/regio;
  • uitleg over de bestrijding die door de gemeente wordt uitgevoerd;
  • waar particulieren met eiken op eigen grond terecht kunnen voor vragen over en hulp bij bestrijding van de EPR;
  • wat inwoners kunnen doen aan, dan wel waar men terecht kan indien men gevolgen ondervindt van de aanwezigheid van de rups;
 • De benodigde middelen voor dit beleid aan de raad voor te leggen in de ontwerpbegroting 2020;
 • De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid.

 

Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. Op provinciaal niveau is er begin 2020 een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van de EPR opgesteld. De wijze waarop de gemeente Dinkelland omgaat met haar aanpak van de bestrijding van de EPR past in dat plan van aanpak. Doordat er breder is ingestoken op de bestrijding zowel binnen de bebouwde kom als ook op locaties (maatwerk) buiten de bebouwde kom is er sprake van een overschrijding van het beschikbare budget. De vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.


Daarnaast wordt er door de provincie op dit moment gewerkt aan een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de invasieve exoten, zoals de Reuzenbereklauw, Springbalsemien, Japanse duizendknoop, etc. Voor zover van toepassing zal de gemeente Dinkelland zich ook hier aan conformeren.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Actuele ontwikkelingen

Voor de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie verwijzen we naar het onderdeel "algemeen". 

Gevolgen corona

Het coronavirus heeft geen grote gevolgen gehad voor het programma economie.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Wij beraden ons op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden die wij in bezig hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een gezond grondbedrijf. Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten wij af. Een verdere uitwerking van dit beleid is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

Aangenomen moties en amendementen

Zonnevelden

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het Rijk van het bod RES Twente bekend is;
 • De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is, uit te voeren;
 • In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan.

 

Stand van zaken: Het eerste punt van de motie is uitgevoerd. Het tweede en derde punt komen aan de orde na de evaluatie (een jaar na vaststelling van het beleid) of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we  1.965 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Actuele ontwikkelingen

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Naar aanleiding van nieuwe landelijke wet- en regelgeving hebben wij, in overleg met de kinderdagverblijven, vorm gegeven aan de invulling en uitwerking van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat wij willen dat in onze gemeente alle kinderen gebruik kunnen maken van VVE, zodat leerachterstanden voorkomen worden.

Gevolgen corona

Gevolgen onderwijs en arbeid jonge mensen

Er worden geen open dagen georganiseerd door het onderwijs. De voornaamste reden waarom jongeren en jongvolwassenen in het onderwijs uitvallen en stoppen met de studie, is dat zij een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Doordat zij zich nu onvoldoende kunnen oriënteren op de passende studie, neemt de kans op verkeerde keuzes en uitval toe. Daarnaast kunnen jongeren en jongvolwassenen juist door corona andere studiekeuzes maken omdat ze in de logistiek bijvoorbeeld betere baankansen hebben. Het aantal voortijdig schoolverlaters zal kunnen toenemen.

 

Veel jongvolwassenen (t/m 25 jaar) hebben tijdelijke banen in de sectoren horeca, evenementen, schoonmaak en detailhandel. Dit zijn juist de branches die het hardst getroffen worden door corona. De werkeloosheid onder jongeren is het snelst stijgend. In april werden er 74.000 nieuwe werkloosheidsuitkeringen aangevraagd. Dit is de hoogste stijging sinds 2003 en is nog nooit eerder voorgekomen in Nederland.

 

In Dinkelland hebben we een aantal jonge mensen zonder startkwalificatie en met een inkomen tot € 400. Zij hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en daardoor studierichtingen zullen veranderen. Zo ontstaat er in de ene branche grote tekorten zoals logistiek en zorg, en in de andere branche grote overschotten zoals beschreven. Dit kan vragen om meer ondersteuning en toeleiding om tot de juiste keuze te komen voor onderwijs en arbeid. Dit betekent een toename van caseload en mogelijk opschalen van inzet door consulenten en coaches.

 

Gevolgen onderwijs

De periode thuisonderwijs kan voor de ‘zwakkere’ leerlingen leiden tot ene onderwijsachterstand. Er kan een groter beroep worden gedaan op leerkrachten, schoolmaatschappelijk werk en jeugdwerk om leerlingen te ondersteunen deze onderwijsachterstand in te halen. Dit vraagt mogelijk om extra/andere inzet van de verschillende organisaties.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Verduurzaming schoolgebouwen

Middels de motie Verduurzaming schoolgebouwen draagt de raad het college op:

 1. In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en de Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te maken voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt:
  1. Een technische inventarisatie per school;
  2. Een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school;
  3. Een financiële onderbouwing per school;
 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties in sub 1;
 3. In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren.

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

 

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:

 • Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (in het najaar van 2019 vastgesteld).
 • Uitwerking van de verzelfstandiging van Sportcomplex Dorper Esch.
 • Zwembad Kuiperberg: investeren in het toekomstbestendig maken van het zwembad en onderzoek doen naar  verzelfstandiging.

 

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage.  Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks.

 

Sportgala

Op vrijdagavond 10 januari 2020 heeft de jubileumeditie van het sportgala van de gemeente Dinkelland plaatsgevonden. Het drukbezochte gala werd voor de tiende keer georganiseerd in het gemeentehuis in Denekamp. Lees er hier meer over: Dinkelland huldigt sportkampioenen tijdens 10e sportgala.

Gevolgen corona

Sport
Verenigingen, maar ook exploitanten van binnen- en buitensportaccommodaties, hebben de voorbije periode geen inkomsten kunnen genereren. Weliswaar is de oproep gedaan om de contributies zoveel mogelijk te blijven innen, maar inkomsten uit bijvoorbeeld kantine of zaalhuur is volledig opgedroogd. Dit betekent dat de exploitatie van de vereniging of de accommodatie onder druk kan komen te staan. Er zijn verschillende steunmaatregelen afgekondigd (vanuit Rijksoverheid, NOC*NSF of geldverstrekkers), maar het is niet uitgesloten dat er ook een (financieel) beroep wordt gedaan op de gemeente. Minder in beeld wellicht zijn de consequenties voor de commerciële sportaanbieders, denk aan sportscholen. Zij bedienen ook een groot deel van de bevolking en geven aan dat de bedrijfsvoering door de maatregelen zwaar onder druk staan. Ook voor ons als gemeenten geldt dat er sprake kan zijn van derving van inkomsten (denk aan Dorper Esch). Dit zal verder in kaart moeten worden gebracht.


Bovenal heeft de sport een sociaal verbindend element. Inwoners ontmoeten elkaar en beoefenen de sport die bij hen past. Dit sociaal verbindend element is weggevallen en zal voorlopig door de beperkingen die zijn opgelegd niet snel terugkeren. Wat voor gevolgen dit heeft, is voor dit moment niet bekend. Een positieve noot is dat verenigingen elkaar door de verruiming van de sportmogelijkheden opzoeken om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Ook staan verenigingen open om samen te werken met partners om de verruiming in sport voor zoveel mogelijk inwoners mogelijk te maken.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Privatiseren binnensportaccommodaties

Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen. Eventuele opbrengsten (maar ook incidentele lasten) kunnen we op dit moment nog niet inschatten. 


Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch en zwembad Kuiperberg

Sport inzetten als middel om inwoners vitaal  te maken en te houden, daarbij dwarsverbindingen maken met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein en openbare ruimte.

 

In januari is het vernieuwbouwde sportcomplex Dorper Esch geopend. De komende decennia kan in dit complex gesport worden. Op dit moment wordt gewerkt aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het complex. Daarbij wordt verzelfstandiging onderzocht. Tevens wordt in NOT-verband gekeken in hoeverre de samenwerking op sportgebied kan worden versterkt. De keuzes met betrekking tot de optimalisatie van de bedrijfsvoering moeten hier zoveel mogelijk op aansluiten.

 

Nieuw beleid

 • Lokaal Sportakkoord
 • Toekomstbestendig maken zwembad Kuiperberg
 • Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch  en zwembad Kuiperberg

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma.

Gevolgen corona

Cultuur
Vanuit de cultuurregio (samenwerking regionaal cultuurprofiel veertien Twentse gemeenten) wordt er geïnventariseerd wat de crisis voor gevolgen heeft voor het culturele veld. Vanuit het Rijk wordt € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor met name de grotere culturele instellingen. De kleinere partijen hebben het echter ook moeilijk en zijn juist die bindende schakel in de samenleving. Wat dit lokaal betekent, zal in beeld gebracht moeten worden in relatie tot de subsidie die verstrekt wordt.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Als gevolg van vertraging in de implementatie van het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK, is voor de maanden januari t/m maart 2020 nog geen eigen bijdrage geïnd voor inwoners uit de gemeente Dinkelland. Het is nog onbekend wanneer het systeem volledig in bedrijf is en alle gemeenten hierop aangesloten worden. Dit betekent dat ook nog onbekend is wanneer cliënten de eerste facturen ontvangen over 2020. Daarnaast heeft de minister van VWS besloten om voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen in verband met de gevolgen van corona op de ondersteuning. De VNG is met het ministerie in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Overgang GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz)

Inwoners die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gestart met het afgeven van indicaties. Dit betekent dat cliënten die nu nog onder de Wmo vallen, met ingang van 2021 onder de Wlz kunnen vallen. 

 

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022
Het bepalen van het woonplaatsbeginsel van een jeugdige is in de huidige vorm altijd ingewikkeld en tijdrovend geweest, omdat hierin wordt uitgegaan van het woonadres van de gezagsdrager. Het nieuwe uitgangspunt is dat bij ambulante zorg, de gemeente waarin de jeugdige zelf staat ingeschreven verantwoordelijk is voor de zorg. Bij zorg met verblijf geldt dat de gemeente waarin de jeugdige direct voorafgaand aan het verblijfstraject stond ingeschreven, verantwoordelijk is.


Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms voor zorgt dat jongeren lang op zorg moeten wachten of dat gemeenten achteraf financieel worden ‘verrast’. Het zal voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdige.

 

Armoedebeleid

Er heeft door Bureau KWIZ in 2019 over de periode van 2015-2018 een evaluatie van het armoedebeleid plaatsgevonden. De basis hiervoor was het rapport dat in 2015 is uitgebracht door Bureau KWIZ. Dit rapport heeft als 0-meting gediend voor de evaluatie. Het doel van het onderzoek over de hierboven genoemde periode was het in beeld krijgen wat het effect is van het gewijzigd armoedebeleid. Op basis van dit onderzoek zijn aanbevelingen en conclusies geformuleerd. Door het college is een besluit genomen om op basis van dit onderzoek een project te starten om te komen tot actualisering van het armoedebeleid. De focus ligt daarin niet alleen op de regelingen maar ook op het voorkomen van armoede.

 

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De invoering van de verbeterde meld code heeft tot 30% meer meldingen geleid. Veilig Thuis Twente (VTT) was hierop niet ingericht en de organisatie wordt hierop ingericht.

 

Van ambitie naar basis

Stimuleringsfonds

Begin 2020 bedraagt de stand van het stimuleringsfonds sociaal domein € 223.000. In 2020 is tot dusver € 25.000 besteed, hiermee zijn de volgende initiatieven ondersteund:

 • Beweegtuin Denekamp: Bijdrage voor het realiseren van een beweegtuin voor jong en oud in Denekamp.
 • “Samen fit en Vitaal”: Bijdrage voor het realiseren van een ruimte waar mensen zelfstandig of onder begeleiding kunnen werken aan hun lichaam om fit en vitaal te blijven in Tilligte.
 • Het gebouwtje: Opknappen gebouwtje naast Stiftstkerk om ervoor te zorgen dat dit voor diverse activiteiten kan worden gebruikt (vertrekpunt voor diverse (sportieve) activiteiten, met educatieve mogelijkheden). Er is ook een boekenkast namens de Stichting Dorpsbieb Weerselo te vinden en een ruimte voor kleine exposities.
 • Jeugdvrijwilligerswerk: een plan om jeugd tegen een kleine vergoeding in te zetten bij verenigingen om enerzijds betrokkenheid te houden en anderzijds de jeugd te trainen op diverse vlakken, o.a. klantgerichtheid, sociale vaardigheden en BHV.
 • Sociale activiteiten Rossum, Lemselo en Volthe: Bijdrage in kosten voor het opstarten van een kookclub, handwerkclub, koersbal en samenwerking met de school ten behoeve van ontmoeting.

 

Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving

Op te leveren: Een geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan onder andere de aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is.

De Wet Verplichte GGZ is een bevoegdheid van de Burgemeester. Voor 2020 viel deze bevoegdheid onder de wet BOPZ. Daarmee konden mensen gedwongen worden opgenomen in geval van ernstig en acute verwardheid. Deze wet BOPZ is veranderd en ten dele ondergebracht in de wet Verplichte GGZ voor acute, psychiatrische en verslavingsproblematiek. Men krijg dan een crisismaatregel opgelegd. Voor verwardheid door o.a. dementie is er de wet Zorg en Dwang., die verloopt echter niet via de bevoegdheid van de burgemeester.


De invoering van de Wet Verplichte GGZ is regionaal gecoördineerd en lokaal succesvol ingevoerd. Onderdeel van de nieuwe wet is het uitvoeren van hoorplicht. De hoorplicht houdt in dat een betrokken cliënt voor wie een mogelijke crisismaatregel (gedwongen opname GGZ) wordt opgelegd, het recht heeft gehoord te worden door de burgemeester over de bejegening en afhandeling. Er bestond de mogelijkheid voor de burgemeester om deze rol elders te beleggen (dus niet door de burgemeester zelf). Inmiddels hebben alle Twentse burgemeesters daarvoor gekozen. Het ‘horen’ wordt uitgevoerd door het regionale meldpunt verward gedrag dat door de 14 gemeenten gezamenlijk is ingesteld en bij de GGD Twente is ondergebracht.

Voor Dinkelland is tot op heden 1 keer gebruik gemaakt van het ‘horen’.

Gevolgen corona

Taakstelling inburgering statushouders
Het coronavirus heeft als gevolg dat er een achterstand is opgelopen in het huisvesten van gekoppelde statushouders en daarbij zijn inburgeringscursussen opgeschort. De huisvesting is gestagneerd doordat de woningcorporatie geen sleuteluitgifte meer deed, dit is inmiddels mondjesmaat opgestart maar de noodzakelijke begeleiding door vrijwilligers is nog een probleem. De vrijwilligers zijn veelal 70+ en durven daarom de 'fysieke' contacten voorlopig niet aan. Ook de inburgering loopt door het uitblijven van fysieke contacten vertraging op. Dit heeft consequenties voor de statushouders(gezinnen). Overwogen moet worden om de begeleiding (door de huiscoaches) door professionals te laten plaatsvinden. De taakstelling wordt wellicht niet gehaald. In Dinkelland is een missie met ‘hervestigers’ uitgesteld tot eind augustus. Dat betekent extra inzet in de laatste maanden van het jaar.

 

Participatiewet
De bijstandsaanvragen nemen toe en zullen ook verder gaan toenemen als gevolg van een noodpakket waarin personeel eenvoudiger ontslagen mag/kan worden en door het wegvallen van functies in bepaalde sectoren zoals horeca, evenementen, theaters etc.. Het zal ook meer problematisch worden om deze mensen aan de slag te krijgen. Doordat er meer inwoners op bijstandsniveau komen te zitten, is de verwachting dat ook door meer inwoners mogelijk een beroep zal worden gedaan op schuldhulpverlening en het minimabeleid.

 

Eenzaamheid

Inwoners, zowel ouderen als cliënten, hebben minder sociale contacten dan normaal en hierdoor dreigt eenzaamheid. Enerzijds omdat familie en mantelzorgers niet op bezoek kunnen komen,  maar ook doordat allerlei activiteiten voor senioren zijn geannuleerd als gevolg van de maatregelen. Cliënten hebben voor een periode geen (of veel minder) gebruik kunnen maken van hun ondersteuning. Denk aan het wegvallen van dagbesteding, individuele ondersteuning, de inzet van de huishoudelijke ondersteuning, geen gebruik kunnen maken van collectief vervoer maar ook het niet kunnen bezoeken van de eerstelijnshulp (huisarts, fysio, etc.). Dit kan zowel een een korte- als langetermijneffect hebben op het onderhouden van de sociale contacten. Als er sprake is van minder sociale contacten, kan dit leiden tot een sociaal isolement waarin eenzaamheid naar de voorgrond treedt. 

 

Mantelzorgers

Een van de maatregelen van het kabinet in de bestrijding van het coronavirus is het beperken van bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen. Een begrijpelijk advies, maar juist nú zijn mantelzorgers voor ouderen en kwetsbaren extra belangrijk. Het beperken van bezoek is voor mantelzorgers dan ook niet realistisch. Op hun schouders rust in deze tijd een zwaardere taak. Er bestaat een mogelijkheid dat mantelzorgers het niet langer volhouden en uitvallen. Dit kan betekenen dat extra ondersteuning vanuit Wij in de Buurt ingezet moet worden of dat de ondersteuning die normaal gesproken door mantelzorgers wordt geboden, nu door een professional moet worden uitgevoerd. Dit heeft als mogelijk gevolg, extra meldingen voor een indicatie op grond van de Wmo.

 

Zorgcontinuïteit
Aanbieders van Jeugdhulp en Wmo kunnen (een deel van) de reguliere ondersteuning niet leveren, waardoor de zorgcontinuïteit in gevaar kan komen. Voor de meest kwetsbare inwoners kan dit op korte termijn problemen opleveren, de structuur is weg, behandeling wordt niet doorgezet of de begeleiding wordt niet geboden. Dit kan tot gevolg hebben dan mantelzorgers of andere naasten overbelast raken. Op de lange termijn kan dit betekenen dat er meer inzet van zorgaanbieders vereist is, om de opgelopen ‘schade’ te herstellen of te stabiliseren. Ook zijn er mogelijk consequenties op de lange termijn. Tot 1 juli kunnen aanbieders een beroep doen op een zogenoemde continuïteitsbijdrage, waardoor zij niet in liquiditeitsproblemen raken. Of er ook financiële problemen op de lange termijn of bij een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen ontstaan, is op dit moment niet te overzien. Wanneer dit aan de orde is, moeten ook rekening gehouden worden met gevolgen van zorgcontinuïteit.

 

Huishoudelijke ondersteuning

De aanbieders van huishoudelijke ondersteuning kunnen een belangrijk deel van de zorg nog steeds leveren. Echter zijn er cliënten die zelf afspraken afzeggen omdat zij bijvoorbeeld tot de kwetsbare doelgroep behoren. Circa 10 tot 15% van de cliënten op enig moment geen huishoudelijke ondersteuning gehad van een HO-aanbieder. Op dit moment is nog onduidelijk of dit op termijn meerkosten met zich meebrengt.

 

Extra kosten ondersteuning

Door het wegvallen van ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding kan de situatie (cognitief maar ook fysiek) van inwoners (langzaam) achteruitgaan. Zij missen de nodige structuur, sociale contacten en het gevoel zinvol bezig te zijn, er is onbegrip, onrust of woede. De groepsdagbesteding is soms vervangen door bijeenkomen in kleine groepjes, een op een activiteiten of individuele begeleiding, maar dat is (nog) heel beperkt. De uitval van dagbesteding kan leiden tot een hogere zorgvraag, deze kan tijdelijk van aard zijn maar ook langdurig. Indien voor deze extra of hogere zorgvraag ondersteuning ingezet moet worden vanuit de Wmo of Jeugdwet, betekent dat dat er tijdelijk of op de langer termijn sprake zal zijn van meerkosten. Voorbeelden zijn dat meer dagbesteding ingezet moet worden. Of doordat tijdelijk (meer) individuele ondersteuning ingezet moet worden om achteruitgang van de inwoner te voorkomen. Individuele ondersteuning is een duurdere vorm van ondersteuning dan dagbesteding.

 

Wachtlijsten dagbestedingslocaties

Als gevolg van het naleven van de 1,5 meter afstand, kunnen er op de dagbestedingslocaties minder inwoners tegelijkertijd aanwezig zijn. Zo zal er door de locaties gekeken moeten worden naar het verspreiden van de inwoners over de dagen van de week. Dit betekent ook dat er minder snel plek is voor nieuwe inwoners en dit kan leiden tot wachtlijsten bij de verschillende dagbestedingslocaties. Op het moment dat een inwoner zich bij de Wmo of Jeugd meldt en er na onderzoek blijkt dat er ondersteuning nodig is in bijvoorbeeld de vorm van dagbesteding, wordt er gekeken naar welke locatie het meest passend is bij de vraag van de inwoner. Ook wordt rekening gehouden met de afstand van het huisadres tot de dagbestedingslocatie. Op het moment dat de meest geschikte locatie geen plek heeft om nieuwe inwoners op te vangen, moet uitgekeken worden naar een andere locatie. Op het moment dat er ook ondersteuning bij het vervoer noodzakelijk is en de omgeving van de cliënt dit niet zelf kan oplossen, leidt dit tot meerkosten omdat de opdracht dan weggezet wordt bij de vervoerder. Elke gereden kilometer wordt gefactureerd.

 

Vervoer

De vervoersstromen hebben geruime tijd zo goed als stilgelegen. Er heeft een enkele taxirit plaatsgevonden. Als gevolg van het zoveel mogelijk naleven van de 1,5 meter afstand tijdens de vervoersbeweging (regiotaxi, dagbestedingsvervoer en leerlingenvervoer boven de 12 jaar) kunnen per bus/taxi minder inwoners tegelijkertijd vervoerd worden (40%). Daarnaast mag de chauffeur de cliënt niet meer in de bus helpen en dient dit gedaan te worden door een naaste. Uitzondering hierop is de cliënt in een rolstoel, dit leidt tot een extra handeling voor de chauffeur. Dit kan als gevolg hebben dat er meer inzet nodig is van de taxibussen en daarmee ook personeel maar ook dat het langer duurt voordat een cliënt in de taxi zit. Dit gaat mogelijk leiden tot hogere kosten van het vervoer.

 

Eigen bijdrage CAK

Minister de Jonge heeft gemeld dat het abonnementstarief voor alle inwoners die gebruik maken van de Wmo voor (in elk geval) de maanden april en mei kwijtgescholden wordt. Dit omdat het ministerie gemeenten niet dusdanig veel werk wil opleggen. Gemeenten zouden in het geval dat het wel geïnd zou worden, per inwoner moeten doorgeven welke inwoner in de coronacrisis wel of geen ondersteuning heeft ontvangen. Verschillende dagbestedingslocaties hebben hun werkzaamheden tijdelijk op een andere wijze ingevuld, maar ieder weer op haar eigen manier. En eind april hebben meerdere dagbestedingslocaties langzaamaan hun deuren weer geopend. Dat maakt dat het voor gemeenten onmogelijk is om op cliëntniveau aan te geven is welke cliënt wel of geen ondersteuning heeft ontvangen. Indien nodig wordt deze maatregel door de minister verlengd. VNG en VWS zijn met elkaar in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Beschermd Wonen

De onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis maakt dat psychisch kwetsbare inwoners een groter risico lopen verder verward te raken. De druk op beschermd wonen locaties kan daarmee oplopen. Mogelijk kan dit een (toenemende) wachtlijst tot gevolg hebben.

 

Gevolgen gespannen thuissituaties en onveilige situaties

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest omvangrijke geweldproblemen in Nederland. Deze complexe problematiek speelt zich in alle lagen van de bevolking af, veelal in onzichtbaarheid door schaamte en loyaliteit. In de aantallen hebben we te maken met een ‘dark number’, oftewel; we kennen de cijfers in onze gemeenten, maar het daadwerkelijke aantal mensen die te maken krijgt met deze vormen van geweld ligt vermoedelijk hoger.

 

Kinderen konden/kunnen langere tijd niet naar school en ouders moeten zoveel mogelijk vanuit huis werken. De combinatie thuisonderwijs, thuis werken en eventuele al aanwezige spanningen kunnen in enkele situaties uit de hand lopen. Dit hoeft zich niet direct te uiten, maar kan ook een na-ijleffect hebben. Dit kan leiden tot een toenemende mate aan meldingen bij Veilig Thuis Twente en uiteindelijk bij de consulenten van de gemeenten. Mogelijk leidt dit ook tot extra inzet van Wmo en/of jeugdhulp met daarmee gepaarde kosten.

 

De onzekere tijd door corona maakt een voedingsbodem voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Men zit elkaar de hele dag op de lip, kinderen kunnen hun energie niet kwijt, er ontstaan mogelijk financiële problemen door verlies van inkomsten, mantelzorgers raken overbelast en meer alcoholgebruik; het leidt allemaal tot een grotere kans op geweld, met name tegen vrouwen en kinderen. Men kan zich hieraan niet onttrekken omdat veilige plekken en uitlaatkleppen zoals werk, school, dagbesteding en sportclub gemist worden. Op ditmoment is er geen toename zichtbaar in het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Experts schatten in dat er een na-ijleffect zal plaatsvinden. Meldingen nemen mogelijk toe en komen later binnen bij Team Ondersteuning en Zorg, politie en Veilig Thuis Twente. De landelijke campagne Geweld hoort nergens thuis roept de samenleving op en wijst op eigen verantwoordelijkheid om anderen te helpen waar huiselijk geweld wordt vermoed.

 

Regionale samenwerking
In deze periode is ook de meerwaarde van regionale samenwerking duidelijk geworden. Vanuit de Veiligheidsregio is goede sturing gegeven aan de uitvoering met betrekking tot de virusuitbraak. Er zijn wellicht gemeenten die met dezelfde materie worstelen. Daar waar lokaal wellicht de focus verandert op de ambities, is het raadzaam om ook meer inzet te leveren naar regionale projecten/initiatieven die de veertien regiogemeenten, Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)/Samen14 en de "coalition of the willing" gezamenlijk aan consequenties willen aanpakken. Daarnaast vraagt een snel opschaling in de regio om veelvuldig oefenen en voorbereiden op een volgende virusuitbraak in de (nabije) toekomst in samenwerking met de Veiligheidsregio Twente.

 

Publieke Gezondheid

Corona heeft een zware wissel getrokken op de GGD Twente. Veel medewerkers zijn uit het reguliere proces gehaald ten behoeve van de coronacrisis. Ze zijn ingezet voor alle vragen, testen en verdere consequenties. Het rijksvaccinatieprogramma (inentingen van kinderen) heeft weliswaar doorgang gevonden maar de inzet van de jeugdgezondheidszorg is beperkt gebleven. De consequenties moeten in beeld gebracht worden. Dit geldt ook voor de financiële consequenties (voor de veertien gemeenten).

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Transformatieplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van €126.000 in 2019 naar een structureel bedrag van €582.000 in 2022. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opbrengsten een stevige opgave is vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten. 

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Kansrijke start

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie Actieprogramma Kansrijke Start unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner in het Actieprogramma Kansrijke Start en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start.

Stand van zaken: De gemeente Dinkelland heeft zich aangemeld als GIDS-gemeente (Gezond In De Stad) en is daarmee officieel toegetreden tot het actieprogramma Kansrijke Start. Daaraan is een kleine rijksbijdrage verbonden. De gemeente zet de impuls in om te komen tot een lokale coalitie: om deze impuls te organiseren zou meegewerkt worden aan een regionale hackathon in maart. Door het coronavirus is deze hackathon uitgesteld naar het najaar 2020.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf.  Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren.

Asbest van daken < 35m2 mag door eigenaar zelf verwijderd worden en kan gratis worden gestort op afvalbrengpunt Postel. Deze mogelijkheid wordt gecontinueerd.

 

Drugsafval

Op 4 juli 2019 heeft het Rijk een financieringsregeling toegezegd voor het opruimen van achtergelaten drugsafval en de bodemverontreiniging als  gevolg van het  achtergelaten drugsafval. Gemeenten krijgen 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 24.999,-. Particulieren krijgen 100% van de kosten vergoed ook tot een maximum van € 24.999,-. De uitvoering van de subsidieregeling voor het opruimen van drugsafvaldumpingen voor al de twaalf provincies ligt vanaf 1 januari 2021 bij BIJ12. 

 

Inzameling Oud Papier en Karton
In het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, is er vanaf 1 januari 2020 gestart met een nieuw contract op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, de marktprijzen staan behoorlijk onder druk, zijn we geconfronteerd met een lagere vergoeding voor de inzameling van OPK. Het nieuwe contract betekent dan ook een lagere papieropbrengst en hogere containerkosten voor de verengingen en scholen die het OPK inzamelen. Om het voor de verenigingen/scholen toch aantrekkelijk te laten zijn om het OPK in te blijven zamelen is besloten om de verenigingen/scholen een garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten te blijven bieden.

 

Op basis van het ingezamelde OPK in 2019 wordt de opbrengst van het OPK, uitgaande van een marktprijs van € 30 per ton bij een gelijkblijvende marktprijs geschat op € 55.000. De containerkosten worden op basis van dezelfde gegevens uit 2019 geschat op € 63.000. Aangezien de verenigingen/scholen een garantieprijs is toegezegd van € 60 per ton hebben zij recht op een vergoeding van € 110.000 onder aftrek van de containerkosten van € 63.000. Het verschil tussen de marktprijs van € 30 per ton en de garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten, bedraagt € 55.000 uit te betalen aan de verenigingen. Nu de inzameling van OPK niet langer kostendekkend is, zal het financiële nadeel ten laste van de Voorziening Afval moeten worden gebracht.

 

PMD-container

Begin 2020 was ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Dinkelland. ROVA stuurde een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij deden dit om te controleren of de kwaliteit van het ingezamelde PMD wel voldoet aan de gestelde eisen.  Door Corona zijn de controles vroegtijdig beëindigd. Deze worden in het najaar 2020 weer opgepakt. Tot 1 juli 2020 was de gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Daarvoor ontving de gemeente ook een vergoeding. Door de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn, om de gemeente te ontzorgen, daar nieuwe afspraken over gemaakt. Vanaf 1 juli  is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD en ontvangt daarvoor als zodanig een vergoeding. De gemeente blijft wel inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde PMD.

 

Grondstoffenmonitor

Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de monitor 2019 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren  en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

 

Van ambitie naar basis (deze inspanningen zijn overgedragen van ambitie naar basis met ingang van het  begrotingsjaar 2020, worden nu hier verantwoord)

Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Op basis van het Duurzaamheidsfonds zijn er in 2019 4 aanvragen en in 2020 ook 4 aanvragen binnengekomen.

 

Energiemonitoring

Monitoringtool op het gas- en elektriciteitsgebruik op alle 700 aansluitingen.

Gevolgen corona

Door de uitbraak van het Coronavirus hebben de controles van de PMD containers vroegtijdig moeten beëindigen. Deze controles worden in het najaar 2020 weer opgepakt.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Groene leges

De motie van 13 november 2018 is uitgevoerd.  Bij besluit van de raad van 28 januari 2020 heeft de raad namelijk de notitie "groene leges Noordoost Twente" vastgesteld. Tevens is besloten om een teruggaveregeling voor duurzaamheidsmaatregelen op te nemen in de eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Dinkelland 2020.  De raad heeft inmiddels in september 2020 ingestemd met de eerste wijziging op de genoemde Verordening. In de overige NOT gemeenten heeft inmiddels gelijkluidende de besluitvorming plaatsgevonden.

 

Aanpak stikstofvraagstuk

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Aanpak stikstofvraagstuk: samen werkt het beter aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich er, in samenspraak met de partners in het netwerk 'Samen Werkt Beter', voor in te zetten dat wordt voorkomen dat de Dinkellandse agrarische sector 'op slot' komt te staan;
 • Een brief naar de provincie Overijssel en de VNG te sturen met de oproep tot een gezamenlijke inspanning om: ?de mogelijkheid tot innovatie in de agrarische sector te behouden en te belonen,
  • bestaande vergunningen van bedrijven te respecteren,
  • gedwongen bedrijfssluitingen te voorkomen.
 • Deze motie te sturen aan de raden van de Overijsselse gemeenten, provinciale staten van Overijssel, de samenwerkingspartners in 'Samen Werkt Beter' en aan de Tweede Kamer.

 

Stand van zaken: De motie is in behandeling

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Ruilgronden

Binnen dit complex is de negatieve boekwaarde van €138.000 op een perceel strategische grond in Rossum Noord afgeboekt. In het kader van het BBV is het niet toegestaan dat gronden een negatieve boekwaarde hebben.

 

Grondbedrijf plankosten

Binnen het grondbedrijf was een post Toekomstige plannen gereserveerd. Door een heroverweging van het woningbouwprogramma (Denekamp) en vertraging in de grondverwerving (o.a. Tilligte) zijn de plankosten van deze plannen doorgeschoven naar de volgende jaren.

 

Van ambitie naar basis

Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed

Resultaat: Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.

 

Grondpositie

Resultaat: Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.

Stand van zaken: Daar waar strategische grondposities worden of recent zijn aangekocht is er sprake van voortgezet gebruik van de voormalige grondeigenaar of de betreffende gronden worden van jaar tot jaar middels geliberaliseerde pacht verpacht. De strategische grondposities zijn in beeld en zullen worden beheerd in een nieuw contractsysteem.

 

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld.

Resultaat: Onderzoek over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen.

Stand van zaken: In het uitvoeringsprogramma woningbouw is de actuele behoefte in beeld gebracht in beeld gebracht en heeft afstemming met de kernen plaatsgevonden ten aanzien van de behoefte.

 

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Resultaat: Uitvoeringsnota woningbouw.

Stand van zaken: In de vastgestelde nota uitvoeringsnota woningbouw is de nieuwe systematiek beschreven. Daarin is de systematiek per kern losgelaten, maar is onderscheidt gemaakt tussengrote en kleine kernen. Hierdoor is het mogelijk om beter in te springen op de actuele ontwikkelingen.

 

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Resultaat: Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondpositie.

Stand van zaken: Bij een aantal kernen hebben we recentelijk reeds strategische grondposities ingenomen zodat we snel kunnen schakelen om te voorzien in de lokale woningmarktbehoefte. Bij een aantal kernen hadden we in het verleden ook al een grondpositie ingenomen welke eventueel voor woningbouwontwikkeling in aanmerking komt. Tot slot zijn er ook nog kernen waar we ons aan het oriënteren zijn op het innemen van een strategische grondpositie. Uiteindelijk is het uiteraard wel zo dat inbreiding voor uitbreiding gaat en dat op het moment dat er een inbreidingslocatie voor herontwikkeling in aanmerking komt deze voorgaat op de eventuele ontwikkeling van uitbreidingsplannen. Dit maakt het ontwikkelperspectief van de gemeentelijke grondposities in deze tijd soms wat ondoorzichtig.

 

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Resultaat: Oprichten Stimuleringsregeling Woningbouw.

 

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Resultaat: Aanvulling starterslening € 150.000, subsidieverordening en regeling blijverslening.

Gevolgen corona

Het coronavirus heeft geen grote gevolgen gehad voor het programma volkshuisvesting & ruimtelijke ordening.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Huisvesting arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Een inventarisatie op te stellen van het vigerend beleid en/of de verordeningen die kunnen dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Te toetsen of het huidige pakket aan beleid en verordeningen voldoende is om afgewogen besluiten te nemen bij aanvragen van huisvesting voor de doelgroep;
 • Aanvullend beleid te ontwikkelen in dien de toetsing zoals bedoeld onder punt 2 mocht leiden tot de bevinding dat de beschikbare instrumenten ontoereikend zijn voor een voldoende gewogen besluitvorming;
 • De uitkomst van de punten 1, 2 en 3 voor te leggen aan de raad in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2018.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018.

 

Tiny houses

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Tiny houses unaniem aangenomen. Deze motie spreekt uit het concept van tiny houses zodanig interessant te vinden dat moet worden onderzocht welke mogelijkheden er in Dinkelland bestaan voor dit concept, en hiermee verzoekt de raad het college:

 1. Te onderzoeken wat in Dinkelland de concrete mogelijkheden zijn voor de realisering van tiny houses, met als uitgangspunten:
  1. Dat het onderzoek betrekking heeft op alle kernen van Dinkelland;
  2. Dat tiny houses worden gezien als een opstap/doorstroming naar reguliere huisvesting;
  3. Dat actieve betrokkenheid van en overleg met de kernraden deel uitmaakt van het onderzoek;
 2. De resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018

 

Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden unaniem aangenomen. Deze motie draagt het college op:

 1. De werkwijze bij inschrijving van bouwgrondzoekenden te actualiseren, in elk geval inhoudend dat per 1 januari 2020 het in rekening brengen van kosten voor de inschrijving voor een bouwkavel in Dinkelland wordt afgeschaft;
 2. Het inschrijfgeld te restitueren aan de personen die nu ingeschreven staan voor een bouwkavel;
 3. De wachtlijst voor bouwkavels af te schaffen omdat deze niet meer nodig is;
 4. De werkwijze over twee jaar te evalueren.

Stand van zaken: Medio 2020 is € 85.000 inschrijfgeld terugbetaald aan ruim 500 ingeschrevenen. Daarmee is de motie uitgevoerd.

 

Keurmerkachitect/kwaliteitsborger

In de raadsvergadering van 26 november 2019 is de motie Keurmerkarchitect/kwaliteitsborger unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van de invoering van een gemeentelijk keurmerk, waarbij dat keurmerk inhoudt: dat gemeente en kwaliteitswaarborgers schriftelijk overeenkomen dat de kwaliteitsborgers aanvragen indienen die voldoen aan de gemeentelijke voorschriften en criteria en dat de gemeente op haar beurt op deze aanvragen een gecomprimeerde procedure toepast;
 2. De voor- en nadelen van een dergelijk keurmerk kenbaar te maken;
 3. Een onderzoek uit te voeren naar de consequenties van het invoeren van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;
 4. De raad voor het zomerreces 2020 te rapporteren over de resultaten van dit onderzoek.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019