Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Deurningen

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)vrouw: Femke Heithuis

Historie

Mei/Juni 2019

de werkgroepen zijn grotendeels gevormd. In mei en juni zullen deze voor het eerst bij elkaar komen. 

Maart 2019

er worden momenteel werkgroepen gevormd om de zaken uit het visieplan op te pakken.

December 2018

In de algemene ledenvergadering van 12 december 2018 is het visieplan vastgesteld en het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Blokhuis

November 2018

De concept visienota heeft ter inzage gelegen en tijdens de inloopbijeenkomst op 31 oktober2018 konden inwoners hun opmerkingen doorgeven. Dit is allemaal (zo ver mogelijk) verwerkt in de visienota. Op 12 december aanstaande zal de visie nota behandeld (en vastgesteld) worden in het Algemeen bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen. Het college is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Juli 2018

de concept visie nota is af en gedeeld met een groot aantal mensen uit diverse besturen en verenigingen in Deurningen. Er zijn de nodige opmerkingen gemaakt die meegenomen worden in het plan. Tevens is het plan toegelicht aan wethouder Blokhuis. Momenteel ligt het plan "ter inzage" bij de verenigingen binnen Deurningen en kan men samen bepalen of ze mee willen werken in de werkgroepen, zoals voorgesteld. Daarna zal het stuk ter inzage liggen voor de gehele bevolking. Op 31 oktober vindt er een inloopbijeenkomst plaats bij Pelle's in Deurningen voor alle inwoners en andere geïnteresseerden.

April 2018

In februari en maart zijn er 10 kuieroamden geweest in Deurningen. De opkomst was geweldig.  Er zijn ruim 400 personen aanwezig geweest bij deze avonden. Er is volop gediscussieerd over onderwerpen als Jeugd, vergrijzing, duurzaamheid, verenigingsleven, woningbouw et cetera.  Al deze uitkomsten worden uitgewerkt en meegenomen in het visiedocument dat momenteel geschreven wordt.

 

Januari 2018

De werkgroep mijnDeurningen2030 heeft ondertussen de thema's bepaald voor de kuieraomd'n. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om zelf nog thema's toe te voegen. De kuieraomd'n zullen plaatsvinden in februari en maart. Het dorp is verdeeld in 11 wijken en elke wijk heeft een aantal contactpersonen. De sesamacademie gaat de avonden begeleiden. SDD heeft op heel veel manieren de inwoners proberen te bereiken, via een flyer die huis aan huis bezorgd wordt, social media, 't Klöpke en zelfs tijdens de gala-avonden van de carnaval.

December 2017

de buurtapp is ondertussen online. Deze is ontwikkeld door de dorspraad en ook Gerben Ottink, locatiedirecteur van de basisschool heeft zitting in deze appgroep. Een heel aantal inwoners heeft zich ondertussen aangemeld.

 

oktober/november 2017

Donderdag 7 september is een eerste bijeenkomst geweest met het thema ‘Mijn Deurningen 2030’. Het was een zinvolle avond met een goede begeleiding van de SESAM Academie. Door de Impulsgroep is in 2015 al een begin gemaakt met ‘Mijn Deurningen 2030’.  Er is een werkgroep MijnDeurningen2030 geformeerd. In het nieuwe jaar zal gestart worden met zogenaamde "kuieroamden".

 

Augustus 2017

in september wordt er een avond georganiseerd voor afvaardigingen van de stuurgroepen/werkgroepen uit Deurningen. Doel is om te achterhalen wat er leeft en waar er behoeft aan is in Deurningen . Ook zal er besproken worden hoe de inwoners betrokken kunnen worden bij MijnDeurningen2030.  Het is daarna de bedoeling om via buurtpraatavonden de uitkomsten te delen, waarna er een vervolgplan gemaakt zal worden.

 

Juli 2017De Willibrordusschool gaat, na de zomervakantie, samen met de Stichting Dorpsbelang Deurningen kijken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een buurtapp.

 

Mei 2017 

De afgelopen tijd is vooral besteed aan kennismaken en oriënteren. SDD is bezig met het opzetten van een werkgroep voor MijnDeurningen2030.

 

1 februari 2017

Per 1 februari 2017 is er een nieuwe buur(t)vrouw voor Deurningen.

 

30 september 2016

Op 30 september 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de buur(t)man en een mogelijke stakeholder.

7 juli 2016

Op 7 juli 2016 is een presentatie gehouden voor de impulsgroep.

Hieronder een samenvatting van wat er tot nu toe gedaan is door de impulsgroep:

De Impulsgroep is in de 1e helft 2015 gaan nadenken over de vraag aan welke impulsen Deurningen de komende tijd behoefte heeft met als resultaat het Impulsplan 2016 – 2020;

Op hoofdlijnen:

*Een breder gebruik van moderne communicatiemiddelen, o.a. via de website van de Stichting Dorpsbelang Deurningen (SDD) www.deurningen.nl, facebook en Twitter;

*Het dorpskoor voor de jeugd van 6 tot 16 jaar is al gestart met het repertoire voor kerkelijke vieringen onder verantwoordelijkheid van de Locatieraad met begeleiding van een groepje ouders. Daarna zal het repertoire van het koor verbreed worden.

*Er is een commissie gevormd, die de culturele agenda gaat vormen en beheren van alle activiteiten die er al zijn en die werkt aan verdere uitbouw ervan. Naast de kerkelijke vieringen zal geprobeerd worden de kerk daarvoor intensiever te gebruiken.

*Verenigingen en jongeren van 12 tot 18 jaar willen samen werken aan een aantrekkelijk programma. Van groot belang is dat Hades door gemeenschappelijke inzet  een flinke opknapbeurt krijgt en weer een jeugdhonk wordt waar de jeugd zich thuis voelt.

*De Locatieraad geeft opdracht aan een commissie die bekijkt hoe naast de kerkelijke vieringen een breder gebruik van de kerk mogelijk is. Een breder en flexibel gebruik van de kerk is van groot belang voor het blijvend in stand houden ervan.

*Zieken en mensen met beperkingen zullen steeds meer de aandacht van de gemeenschap nodig hebben. Stuurgroep en werkgroep voor het project ‘Zorgzaam voor Elkaar’, onderzoeken daartoe de mogelijkheden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een kleinschalige zorginstelling, waar de pastorie onderdeel van uitmaakt.

*De pastoraatsgroep zal zich extra richten op diaconale projecten;

*Met medewerking van SDD zal een commissie proberen meer rendement te behalen op verschillende terreinen door samenwerking op facilitair gebied tussen verenigingen.

Voor de verdere uitwerking van de impulsen zijn of worden commissies gevormd, die een plaats hebben binnen bestaande organisaties in Deurningen.

Onder aanvoering van Stichting Dorpsbelang Deurningen zullen deze plannen verder vorm worden gegeven. SDD zoekt naar stakeholders voor de betreffende onderwerpen.

Samen met wethouder Kleissen heeft de buur(t)man op 16 september 2016 een gesprek gehad met de jeugdbeweging Hades over de toekomstplannen. Vraag van hen was om eens te kijken of er mogelijkheden zijn om de infrastructuur wat aan te passen, onder andere vanwege de verkeersveiligheid. Hier wordt intern binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen naar gekeken. Daarnaast heeft de buur(t)man. Hades de mogelijkheden voorgelegd voor subsidiemogelijkheden bij de Provincie en Leader. Door Hades zijn inmiddels e-mails naar beide verzonden.

 

25 mei 2016

Samen met kernwethouder Kleissen is de buur(t)man aangeschoven bij een vergadering van het Dorpsbelang Deurningen op 25 mei 2016. Hierbij is een korte weergave geschetst over de inhoud van Mijn Dinkelland 2030!. In Deurningen was men al bezig met hun toekomst in de vorm van een impulsgroep.

Planning

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Het is de bedoeling dat er in september een bijeenkomst wordt georganiseerd met de werkgroep/stuurgroep, die vervolg zal krijgen in een buurtpraatavond.