Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Saasveld

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man: Marcel de Vet

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Jaarvergadering Dorpsraad Saasveld dd 4 april 2018

Aanwezig : ca 200 personen, namens gemeente: burgemeester Joosten, kernwethouder Brand en buur(t)man Marcel de Vet.

In de jaarvergadering werden de resultaten teruggekoppeld van de 14 buurproatavonden die afgelopen winter gehouden zijn.

Vier thema's:Wonen, Zorg, Openbare Ruimte en Verkeer.

Wonen: Veel aandacht voor woningbouw mogelijkheden voor Saasveld gevraagd.  Plan Diezelkamp, 11 kavels komen eind 2018 in verkoop. Daarmee is Diezelkamp vol. Bestemmingsplan "De Lenne" aan de Koningsweg komt hierna.

Zorg: Saasvelders geïnformeerd over plannen m.b.t. opzetten zorgcorperatie voor ouderen en speciale  doelgroepen. Plan wordt nu verder uitgewerkt.

Openbare Ruimte; Veel vragen m.b.t. openbare ruimte

Verkeer: Aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid. met name wandelaars/fietsers in samenhang met vracht- en landbouwverkeer. Ook gevaarlijke situaties m.b.t. bermen gesignaleerd.

 

Dorpsraad maakt van de uitkomsten een prioriteitenlijst.

Deze zal besproken worden met college.

 

Inloopavond Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR)

 

Ontwikkelingen werkgroep Zorg (Veur Mekaar) dd 18 september 2017

Afgelopen maandagavond is er een bijeenkomst van de werkgroep Zorg (Veur mekaar) van Saasveld geweest.

Het ging hier om een bijeenkomst voor lokale organisaties om na te denken over plannen en ideeën van de werkgroep en hoe die in de komende (15!) buurpraatavonden aan de orde te stellen.

Er waren ca. 25 personen aanwezig, een hele mooie opkomst. 

  • Zorg coöperatie; vragen: wat wil Saasveld?, eerste informele zorg, daarna evt formele zorg? Resultaten uit buurtpraatavonden leidend. Go/No go in april 2018 na evaluatie buurtpraatavonden. Bureau Facile ondersteunt werkgroep.
  • Buurtondersteuner; aanspreekpunt voor aanvragers/verleners (in-)formele zorg in Saasveld. Pilotproject?
  • Buurtpraatavond, gaan eind september van start tot medio maart 2018 . Op 4 april 2018 plenaire afsluitende buurtpraatavond met resultaten
  • Plannen zorgwoning-verpleeghuis voor ouderen/mensen met beperkingop park Saterslo door inwoner

 

Stand van zaken m.b.t. kaveluitgifte Diezelkamp dd  20 sept 2017

Bestaat er daadwerkelijk de mogelijkheid dat er weer gebouwd kan worden zoals weergegeven in de publicatie van 18 mei 2017 ?

De gemeente heeft in samenspraak met de dorpsraad de ambitie uitgesproken om Diezelkamp af te ronden. De programmering zoals aangegeven is juist. Om uiteindelijk kavels te kunnen uitgeven zal het bestemmingsplan moeten worden herzien. Momenteel bereiden wij de ruimtelijke procedure ambtelijk voor, waarna het college een formeel besluit kan nemen over de gewenste afronding van Diezelkamp.

 

Zo ja, is er wijziging geweest van het bestemmingsplan die dit mogelijk maakt?

Het conceptbestemmingsplan is opgesteld en wordt momenteel door ons beoordeeld. Het bestemmingsplan zal daarna als ontwerp ter inzage worden gelegd. Wij zullen dit bekendmaken in de DinkellandVisie. Een ieder kan dan het ontwerp van het plangebied inzien. Vervolgens zullen wij het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. De procedure duurt in het gunstigste geval ongeveer een half jaar. Daarna zullen wij het plangebied bouwrijp maken en vervolgens uitgeven. Wij streven onderstaande planning na.

  • Ontwerp bestemmingplan: vierde kwartaal 2017
  • Vaststelling bestemmingsplan: eerste kwartaal 2018
  • Bouwrijp maken: tweede kwartaal 2018
  • Uitgifte kavels: tweede kwartaal 201

Indien een wijziging niet nodig is, op grond waarvan heeft de gemeente Dinkelland dan de bevoegdheid af te wijken van het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan voor dit gedeelte van Diezelkamp wordt herzien. (Zie beantwoording onder 3).

 

Gelden de eerdere regels t.a.v. stankcirkels van aanliggende agrarische bedrijven niet meer of zijn deze aangepast?

De gemeente Dinkelland heeft vorig jaar een geurverordening vastgesteld, waardoor het mogelijk is om op een aantal locaties maatwerk te leveren. Op basis van het geurbeleid kan Diezelkamp worden afgerond zonder dat dit belemmeringen oplevert voor het nabij gelegen agrarische bedrijf.

 

Informatieavond Diezelkamp dd 22 mei 2017

De informatieavond op 22 mei 2017 is goed bezocht, ca. 75 belangstellenden. Er hebben zich ongeveer 20 personen aangemeld voor de volgende bijeenkomst. Hierin zal geprobeerd worden een aantal gegadigden voor een  CPO bouw  te krijgen.

 

Met de werkgroep Zorg is overleg over het als pilot kunnen optreden voor het centraal aanvragen voor subsidie. (mei 17)

 

In de afgelopen periode is er in samenspraak met de werkgroep Wonen van de dorpsraad Saasveld gewerkt aan de uitgifte van bouwkavels.

Op 22 mei 2017 wordt er een informatieavond gehouden over de kaveluitgifte in plan Diezelkamp.

Aanvang  20.00 uur bij café Bruins.

 

In Saasveld zijn er drie werkgroepen onder hoede van Dorpsraad Saasveld actief, namelijk:

Werkgroep Zorg

Werkgroep Wonen

Werkgroep Communicatie

Deze werkgroepen zijn bezig vorm te geven aan concrete zaken die de leefbaarheid van Saasveld bevorderen.