Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Rossum

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man: Luc Molendijk

 

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

April 2019

Op 27 maart is het Visieplan mijn Rossum 2030 aan een groot publiek gepresenteerd in de  Plechelmuskerk.  Tijdens de bijeenkomst heeft zich middels een alternatieve collecte ook een grote groep inwoners gemeld, die willen bijdragen aan de uitvoering van de in de visie opgenomen adviezen en acties. Ook voor de dorpsraad melden zich 5 nieuwe leden. De aangevulde dorpsraad neemt de regie nu weer over van de werkgroep mijn Rossum 2030 en wil nog voor de zomervakantie enkele werkgroepen opzetten om met de verschillende thema's aan de slag te gaan.

 

November 2018

Een groep van ca. 50 inwoners is betrokken bij mijnRossum2030! zij hebben voor de verschillende thema's adviezen en actiepunten uitgewerkt, die op 26 november 2018 aan de werkgroep zijn gepresenteerd. De werkgroep gaat de opbrengsten de komende maanden bundelen en uitwerken tot 1 Visieplan.

De stichting Maatschapelijk Welzijn Rossum en Dorpsraad Rossum hebben gezamenlijk een plan opgezet om het Cultuurhuus de Cocer te verbouwen. De verbouwing moet een verbreding van de activiteiten in de Cocer mogelijk maken en de Cocer met een terras aan de voorzijde een toegankelijker uitstraling geven. Voor de verbouwing is door de Provincie en de gemeente een subsidie toegezegd onder de voorwaarde van een zogenaamde sociale hypotheek; Zij moeten in de Cocer activiteiten gaan ontplooien, die bijdragen aan de doelen van het maatschappelijk kader.

 

Maart 2018

De werkgroep mijnRossum2030! is begin 2018 een aantal keren bijeen geweest en verwacht binnenkort haar Plan van aanpak gereed te hebben. De belangrijkste  hoofdthema's zijn benoemd. Op korte termijn willen zij een zogenaamde klankbordgroep formeren met een diversiteit aan inwoners van verschillende leeftijden. Samen met de klankbordgroep  gaan zij vervolgens het gesprek aan met de samenleving in Rossum, Lemselo en Volthe om uiteindelijk te komen tot de toekomstschets.

Begin 2018 is de digitale dorpsagenda met succes gelanceerd (http://agendarossum.nl/). Vele stichtingen en verenigingen maken inmiddels al gebruik van de agenda om hun activiteiten en evenementen te delen en met elkaar af te stemmen.

De plannen van de werkgroep sfeervol Thijplein zijn op 2 avonden gepresenteerd aan inwoners, de gemeente en de pers. De werkgroep gaat de plannen nu verder uitwerken, op zoek naar financiering van de plannen en is in gesprek met de gemeente over de te nemen vervolg stappen.

 

November 2017

Het afgelopen najaar is er een werkgroep geformeerd, die op korte termijn van start gaat met de Dorpsvisie voor Rossum en omgeving. Daarnaast is er een werkgroep gestart voor het opzetten van een digitale dorpsagenda. Zij hebben in september een goed bezochte bijeenkomst gehouden. Maar ondertussen hebben ook de andere werkgroepen niet stilgezeten;

De werkgroep zorg en welzijn heeft verschillende nieuwe initiatieven opgezet. Zo kunnen de inwoners gebruik gaan maken van de haal- en brengservice ‘Goa’j met?’ en de vrijwillige klussendienst 'IK HELP OE!'.

De werkgroep Thijplein heeft naar aanleiding van de eerste schetsontwerpen de nodige reacties gekregen. Zij hebben getracht de vele op en aanmerkingen te verwerken in een nieuw plan. Dit plan wordt op donderdag 23 november gepresenteerd op een speciale inloopavond in Kulturhus de CoCeR.

 

Mei 2017

Op 17 mei heeft de dorpsraad Rossum Volthe Lemselo de jaarvergadering met een nieuwe opzet gehouden. Op deze avond konden alle aanwezigen bekijken, waar de verschillende werkgroepen mee bezig zijn en  meepraten over alle onderwerpen. Zo werden o.a. de schetsontwerpen voor het Thijplein gepresenteerd en konden de aanwezigen meepraten over de groenstructuren, de verkeersveiligheid en zorg en welzijn in Rossum en haar omgeving. Daarnaast presenteerde  Aannemer Niehof de plannen voor de locatie Vos en werd er input verzameld voor een nieuw te vormen visie in het kader van mijn Rossum 2030!

 

Januari 2017

De werkgroep Thijplein heeft een eerste schetsontwerp met verbeteringen gereed.

Er zijn 4 personen bereid gevonden om mee te denken over een nieuw beleidsplan Groen voor Rossum. Zij worden binnenkort door beleidsambtenaar van de gemeente bijgepraat over de verdere gang van zaken.

 

November 2016

De werkgroep Thijplein heeft een inventarisatie gehouden van bevindingen en ideeën met betrekking tot de (de leefbaarheid van) het Thijplein. Momenteel is de werkgroep bezig met het maken van enkele schetsontwerpen voor verbeteringen.

De werkgroep zorg en welzijn heeft in beeld gebracht welke initiatieven en diensten er zijn en worden aangeboden in Rossum. Het is uiteindelijk de bedoeling deze in een “sociale kaart” te ontsluiten en daarnaast in beeld te brengen wat er nog wordt gemist. In november heeft de werkgroep afstemming gehad met de buur(t)man en een beleidsmedewerker zorg en welzijn van de gemeente.

De werkgroep Verkeer en veiligheid inventariseert en bespreekt onveilige situaties en bekijkt of er eventueel in afstemming met de gemeente verbeteringen kunnen worden toegepast.

De werkgroep wonen is recentelijk opgestart en gaat zich bezighouden met de woonbehoefte in Rossum.

 

September 2016

In het voorjaar van 2016 heeft de dorpsraad Rossum Volthe Lemselo kennis gemaakt met de buur(t)man en het proces mijn Dinkelland 2030! In september hebben de dorpsraad en de buur(t)man in goed overleg besloten in Rossum voor het proces mijn Rossum 2030! in eerste instantie verder te gaan met de bestaande, vanuit de dorpsraad opgerichte werkgroepen. 

Planning

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

De komende maanden gaat de dorpsraad de dorpsvisie verder vorm geven. Zij willen hiervoor in gesprek met de verenigingen, bedrijven en inwoners.