Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Tilligte

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man: Jos van Olffen

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Gesprek themagroep Wonen (vanuit de kernraad) met gemeente op 12 juli 2017

Samen is gekeken naar de woonopgave voor Tilligte . De essentie ligt voornamelijk op het behouden van de groep jongeren op de lagere termijn. Zoals in elke kern is dit een issue. De laatste jaren is Tilligte nog wel goed bediend met locatie Ten Dam en Tilligte West.  Met betrekking tot Tilligte West willen ze wel verder verdichten, maar daar gaan wij niet in mee. Dit is de afronding van de kern en dient open te blijven met een vrijstaand aanbod. Daarbij is het goed om vrijstaande kavels in de programmering te houden, omdat dit de doorstroming op termijn bevordert. Daarnaast spelen er ontwikkeling bij café Arends. De werkgroep zal hierover in gesprek gaan met de (nieuwe) eigenaar. Voor wat betreft het behouden van jeugd sturen wij aan op verdere inbreidingslocaties in de kern. Zowel de werkgroep (i.c. de kernraad) als de gemeente gaan daar over nadenken waar kansen liggen.

Afspraken

 1. Gemeente levert een lijstje aan met relevante woonvragen voor de groepen jongeren (het gaat om de woonkwaliteit, niet kwantiteit). De dorpsraad vult het lijstje aan naar behoefte en/of relevantie;
 2. De kernraad onderzoekt op basis van de samengestelde vragenlijst de concrete behoefte bij de jeugd in het dorp;
 3. De kernraad gaat in gesprek met nieuwe eigenaar in relatie tot het voornemen om locatie Arends te her-ontwikkelen;
 4. De kernraad kijkt naar mogelijke (toekomstige) inbreidingslocaties. De gemeente doet dit ook.
 5. Na de zomervakantie, maar bij voorkeur voor oktober wordt een gesprek ingepland om de bevindingen van voorgaande punten te bespreken.

Met betrekking tot de voortgang hebben we afspraken gemaakt. Zie de bijgesloten mail van Jos (hieronder).

 

Dorpsraadvergadering  op 15 mei 2017

Buur(t)man Jos van Olffen en bestuurlijk contactpersoon weth. Duursma zijn in deze vergadering  aangeschoven i.h.k.v. hun reguliere kernbezoek. M.b.t. tot het onderwerp MijnTilligte2030 neemt de dorpsraad de volgende stappen:

 • In de  jaarvergadering van 2017 (september) vindt een formele afsluiting van het project DOP+ plaats;
 • In de jaarvergadering van 2017 wordt in aansluiting op de presentatie MT2030 (gehouden in de jaarvergadering van 19-9-2016)  het vervolgtraject uitgestippeld hoe hier nu verder vorm aan te geven (dorpsraad neemt initiatief om dit met buur(t)man af te stemmen).

Gesprek tussen buur(t)man en voorzitter dorpsraad op 7 maart 2017

Op initiatief van buu(t)man Jos van Olffen heeft er een gesprek plaatsgevonden met voorzitter Hans Haamberg van de dorpsraad Tilligte. Er is van gedachten gewisseld hoe verder vorm te geven aan het proces MijnTilligte2030.  Dorpsraad heeft  zich hierover tot dusver nog geen duidelijk beeld gesteld. Dorpsraad zet dit onderwerp weer op de agenda van hun eerstvolgende vergadering.

Overigens wordt wel geconstateerd dat Tilligte al langere tijd handelt in de geest van het proces MijnTilligte2030. Er zijn al vele op de toekomst gerichte themagroepen bezig. Het proces MT203 zal dus niet iets nieuws zijn, maar zal volledig aansluiten bij de bestaande ontwikkelingen in Tilligte.

 

Nieuwe projecten

mei 2016: Multifunctioneel speelveld Tilligte (achter de nieuw sporthal Terra Nova)

maart 2017: project 'Meer veerkracht-langer thuis'

 

Afgeronde projecten

mei 2017: Multifunctionele accommodatie Terra Nova

 

Wijziging buur(t)man/vrouw

Per 1 januari 2017 heeft Jos van Olffen de rol overgenomen van Rian Stamsnieder. Hij is nu de nieuwe buur(t)man van  Tilligte.

 

Dorpsraadvergadering

Buur(t)vrouw Rian Stramsnieder heeft met het bestuur van de dorpsraad van gedachten gewisseld hoe eventueel verder vorm te gaan geven aan het proces MijnTilligte2030.

Dorpsraad zal n.a.v. dit gesprek zich eerst intern nader gaan oriënteren op  de eventuele te nemen vervolgstappen.

 

Jaarvergadering dorpsraad Tilligte op 19 september 2016

Buur(t)vrouw Rian Stamsnieder heeft een presentatie gegeven over het proces MijnDinkelland2030, i.c. MijnTilligte2030. Aan de hand van demografische ontwikkelingen worden de inwoners uitgedaagd om zelf regie te gaan voeren over hun toekomst. De gemeente wil hierbij daar waar gewenst en nodig een helpende hand bieden. Gemeente wil samen de kern het proces verder vorm gaan geven.

 

Vanuit het project Dorpsplan+ zijn reeds de volgende themagroepen opgericht:

 • Multifunctionele accommodatie
 • Wonen
 • Vorming kleine brede school
 • Stimuleren bedrijvigheid in en om Tilligte
 • Verenigingsleven en culturele activiteiten

De themawerkgroepen gaan naadloos over in het proces MijnTilligte2030. Sterker nog,  het proces is niet iets nieuws  maar zal aansluiten op de bestaande ontwikkelingen en structuren die een bijdrage leveren aan de toekomstige leefbaarheid van de kern. Daarnaast is m.b.t. het sociale aspect samen met een aantal andere kernen het project Samen Welzijn  opgezet.