Meer
Publicatiedatum: 16-09-2020

Inhoud

Weerselo

Buur(t)man / -vrouw

Buur(t)man a.i.: Jos van Olffen

Historie

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

 

Met het bestuur van de Stichting bibliotheek Dinkelland is een overeenkomst gesloten over het beëindigen van de pachtovereenkomst voor het perceel van de bibliotheek. Daarmee komt ook het gebouw in eigendom van de gemeente. Dit gebouw wordt in het kader van de herinrichting van  het centrumgebied gesloopt. Los hiervan zijn met het bibliotheekbestuur afspraken gemaakt voor de hele gemeente Dinkelland over het in stand houden van de bibliotheekvoorziening in de dorpen. Voor Weerselo betekent dit dat in de basisschool het bibliotheek op school concept wordt gerealiseerd. Daarnaast komt er een uitleenpunt voor boeken. De dorpsraad heeft het initiatief genomen met een voorstel te komen voor een geschikte locatie.

 

De eigenaar van de supermarkt het besloten de winkel op de huidige locatie te handhaven. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor de bouw van een nieuwe supermarkt op deze plaats.

 

Dit voorjaar heeft de provincie na een uitvoerige discussie in Provinciale Staten besloten het eerder genomen besluit tot aanleg van de rondweg in stand te laten. Dat betekent dat nu de voorbereiding van de aanleg weer snel wordt opgepakt. Ook betekent dit dat de Bisschopstraat na aanleg van de rondweg kan worden heringericht. Voor het centrumgebied biedt dit de mogelijkheid om de weg ter plaatse in te richten zodanig dat de auto er te gast is. Het is de bedoeling komend najaar in een proces dat vergelijkbaar is met dat van het centrumplan samen met de bevolking te werken aan inrichtingsvoorstellen.

 

Er zijn enkele inloopbijeenkomsten georganiseerd als basis en input voor de planontwikkeling. Onlangs nog op 29 september 2016. Daar is het resultaat van de planvorming van de ontwikkelingsvisie gepresenteerd en kon daarop door de inwoners van Weerselo worden gereageerd. Daarna volgt afronding en vaststelling in het college.

Ondertussen lopen gesprekken met o.a. de supermarkt en bibliotheek over nieuwe vestigingen en met het woonzorgcentrum St. Jozef over het aansluiten van de tuin op het openbaar gebied. Tevens loopt de voorbereiding van de uitvoering van de plannen voor herinrichting van het openbaar gebied, gebaseerd op de nog vast te stellen ontwikkelingsvisie. Daarnaast worden er voortrekkers gezocht voor het realiseren van de diverse kansen die vanuit de bevolking zijn benoemd. Het is in de geest van Mijn Dinkelland 2030! de bedoeling dat de bevolking ook aan zet komt.

Planning

Zelf aub even bekijken of dit tekstvak + informatie behouden moet blijven!

 

Najaar 2016 is de vaststelling van de ontwikkelingsvisie, wordt er meer duidelijk m.b.t. de vestiging van de bibliotheek en supermarkt en worden de plannen voor de inrichting van het openbaar gebied uitgewerkt. Gepland staat om in 2017 de inrichting van het openbaar gebied feitelijk uitvoeren. Een nauwkeurige planning wordt nog uitgewerkt.