Meer
Publicatiedatum: 15-06-2020

Inhoud

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Inleiding

doel

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.doelenboom

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022  

In de tussenbalans is aan onze inwoners de vraag uitgezet wat zij belangrijk vinden. Welke onderwerpen meer of minder aandacht nodig hebben en wat de prioriteiten zouden moeten zijn. De gemeente Dinkelland heeft hiervoor het Dinkellandpanel opgezet samen met een onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Bij de vragen die aan de inwoners zijn voorgelegd is de structuur van het coalitieakkoord gevolgd. Dat betekent dat er vooral op hoofdlijnen vragen zijn gesteld. De resultaten van de input van het Dinkellandpanel zijn hieronder voor deze ambitie weergegeven.

 

Vraag: De gemeente Dinkelland heeft de ambitie uitgesproken om de kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Hiervoor heeft
de gemeente Dinkelland een aantal acties in gang gezet. Wat mag wat u betreft minder of juist meer aandacht krijgen in de komende 2 jaar?

Newcom onderzoek

Verder is onder elke actielijn de input van deze tussenbalans verwerkt onder het onderdeel 'trends en ontwikkeling..

Zie voor meer informatie: Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Realistischer bouwen en wonen

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud  toegespitst op elke kern

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1) We kennen de kwantitatieve behoefte per kern.

2) We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1)     We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte. (Deze SOLL is inmiddels bereikt)

2)     We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte:

a. We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. (Deze SOLL is inmiddels bereikt)

b. We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij:

·  De inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd).

·  Onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Trends & ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Deze tussenbalans bevestigt in belangrijke mate de ingeslagen met betrekking tot deze ambitie:

 • We herkennen de brede behoefte van de samenleving aan woningen en nieuwbouwkavels. Het afgelopen jaar zijn 6 plannen in voorbereiding genomen in de kernen Denekamp, Ootmarsum, Weerselo, Deurningen en Saasveld. De mogelijkheden in Rossum en Tilligte worden thans onderzocht, waarbij de kansen voor inbreiding primair worden ondersteund. In Noord-Deurningen zijn nog voldoende kavels beschikbaar, maar kan herverkaveling aan de orde zijn . Lattrop beschik over twee inbreidingslocaties door particuliere eigenaren.
 • Het is voor de hand liggend dat woningbouw hoog geprioriteerd wordt door onze inwoners, aangezien al geruime tijd de vraag groter is dan het aanbod. Als gemeente proberen wij met onze uitgifteplannen een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de woningmarkt.
 • Het benutten van inbreidingslocaties is een opgave die wij willen intensiveren. Wij willen onze faciliterende houding richting projectontwikkelaars omzetten naar een meer proactieve houding. Dat betekent dat wij een selectie maken van de inbreidingslocaties die wij kansrijk achten en de eigenaren gericht gaan benaderen. Wij gaan op zoek naar de knelpunten waarom een herontwikkeling niet van de grond is gekomen en waar nodig denken wij mee in oplossingen. Daarnaast brengen wij onze stimuleringsregeling nadrukkelijk onder de aandacht en zullen wij periodiek contact onderhouden met de betreffende eigenaren.

 

Overige trends en ontwikkelingen

Naast de genoemde inspanning als gevolg van tussenbalans zijn er momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

Conclusie

Intensivering van onze inspanningen op het gebied van de woningmarkt is gewenst. Via onze uitgifteplannen zullen wij de komende jaren veel woningzoekende bereiken. De aandacht gaat uit naar inbreidingslocaties die niet tot ontwikkeling komen, maar wel relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze kernen als structuurversterkende plekken.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Mogelijke financiële gevolgen van de geschetste intensiveringen betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiële consequenties vindt plaats bij deze begroting.

Aantrekkelijkere openbare ruimte

Wat willen we bereiken

Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting

 Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

1. Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving.

2. Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeente-breed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. 

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

1. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut. (Beeldkwaliteitsplan)

2. Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte wordt een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld (KOR). Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichting- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. Onder het KOR wordt ook een Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld waarin meer specifiek wordt ingegaan op groenelementen.  

Doelstellingen

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Deze tussenbalans bevestigt in belangrijke mate de ingeslagen met betrekking tot deze ambitie:

 • De de behoefte van onze inwoners om te kunnen beschikken over een aantrekkelijke openbare ruimte is onderdeel van onze basisinspanning. Onderwerpen zoals verkeersveiligheid en hoe om te gaan met de eikenprocessierups zijn eveneens taken die onderdeel uitmaken van ons reguliere werk.

Overige trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen overige trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

 

 

Conclusie

Zaken omtrent openbare ruimte (BKP en KOR/KOG) worden dit jaar afgerond. Hiermee worden de doelen van deze actielijn met ingang van 2021 bereikt.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed

Wat willen we bereiken

Meer geactualiseerde visie op sport- en onderwijshuisvesting vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

· De buitensportaccommodaties in de gemeente Dinkelland zijn allemaal geprivatiseerd en zijn gericht op de breedtesport. De binnensportaccommodaties zijn grotendeels in gemeentelijk beheer.

· Het rapport Samen Scholen (IHP voor Dinkelland) is op 29 november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is destijds de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

· Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen.

· Het rapport Samen Scholen wordt actueel gehouden.

· Voor de kern Denekamp wordt een onderwijshuisvestingsscenario uitgewerkt op basis van een denkrichting met  twee locaties.

· We versnellen het afstoten van ons (maatschappelijk) vastgoed (dat niet tot ons bedrijfsvastgoed behoort).

· We beschikken over een robuuste sportstructuur waarin onze opgaven voor het sportvastgoed in samenhang met elkaar worden aangevlogen.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

 

Robuuste sportstructuur:

 • Naam is gewijzigd in 'Lokaal Sportakkoord Dinkelland'

 

Wij onderzoeken op initiatief van de verenigingen samen de mogelijkheden van privatisering

 • Naam is gewijzigd in 'Duurzame instandhouding maatschappelijke voorzieningen door verzelfstandiging'

 

Versneld afstoten gemeentelijk vastgoed:

 • Deze inspanning is binnen deze actielijn afgerond. Maar de uitvoering zal plaats vinden het reguliere werk. 

 

De inspanningen 'Rapport samen scholen 2030' en 'Scenariohuisvesting basisonderwijs Denekamp'

 • Deze zijn samengevoegd onder de naam 'Uitvoering Samen Scholen 2030 en uitvoering Scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp'

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Deze tussenbalans bevestigt in belangrijke mate de ingeslagen met betrekking tot deze ambitie:

 • Met betrekking tot privatisering van sport- en maatschappelijk vastgoed gaat het vooral om de doelstelling om meer aan de markt over te laten en/of de verantwoordelijkheid in de dorpen neer te leggen.

Overige trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen overige trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

Conclusie

Er zijn geen ontwikkelingen die de bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken. We volgende de ingezette weg.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Maatschappelijke veiligheid

Wat willen we bereiken

Versterken van de maatschappelijke veiligheid door de bewustwording en verantwoordelijkheid te vergroten

 Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST)

· Op dit moment passen wij onze beleidskaders toe als toetsend instrumentarium.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

· Wij hebben onze beleidskaders geëvalueerd, waarbij wij bewustwording en verantwoordelijkheid van maatschappelijke veiligheid centraal hebben gesteld.

Doelstellingen

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Deze tussenbalans bevestigt in belangrijke mate de ingeslagen met betrekking tot deze ambitie:

 • Opvallend is de (relatief) hoge score van de actielijn maatschappelijke veiligheid. Dat bevestigt ons in de opvatting dat deze actielijn invulling geeft aan de behoefte van onze inwoners. Wel blijkt dat de samenleving vooral de nadruk legt op de 'harde kant' van veiligheid (overlast) en de behoefte dat daar tegen opgetreden wordt.
 • Gelet op de tussenbalans willen wij meer bekendheid geven aan deze actielijn. Wij willen inzichtelijk maken welke inspanningen wij nu verrichten en op welke manier wij (maatschappelijke) veiligheid een plek hebben gegeven in onze werkwijze en organisatie.

 

Overige trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen overige trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

 

Conclusie

Veiligheid scoort hoog bij de inwoners. Dat betekent dat we deze actielijn steviger kunnen aanzetten en meer bekendheid geven aan onze werkwijze en de inspanningen die wij verrichten.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Mogelijke financiële gevolgen van de geschetste intensiveringen betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiële consequenties vindt plaats bij deze begroting.

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel

Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving (bedragen x €1.000)

Actielijnen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Wij houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel.  15   15 15   15
Werkbudget toekomstig bestendiger sport- onderwijsvastgoed 60 1 59 59 0 59
Werkbudget realistisch bouwen en wonen 40 2 38 38 1 37
Onderzoek vergunning parkeren Ootmarsum 27   27 27   27
Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding* 1.194 75 1.119 1.119   1.119
Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling * 500   500 500   500
Project en procesgelden Maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie* 821 86 735 735   735
Totaal Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 2.657 164 2.493 2.493 1 2.492

*Voor de volledigheid zijn deze bestaande budgetten uit de ambities 2018 toegevoegd aan de financiële kaders.