Meer
Publicatiedatum: 15-06-2020

Inhoud

Basisbegroting

Programma Bestuur & middelen

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, GroenLinks één zetel, PvdA één zetel  en Burgerbelangen Dinkelland één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Actuele ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen:

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

 

In totaliteit heeft deze herijking  betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is verschoven van het jaar 2021 naar 2022. reden voor deze verschuiving was gelegen in de forse  herverdeel effecten die de eerste uitkomsten lieten zien.  Er was vooral een verschuiving van kleine (plattelands)gemeenten naar grote gemeenten met een centrumfunctie en van gemeenten in het oosten van het land naar het westen va het land waarneembaar. verwacht wordt dat er in de loop van het jaar 2020 meer duidelijk wordt

 

Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het Oosten van het land vaak negatief uitgepakt. Wij stellen dan ook voor om met ingang van het jaar 2022 (ingang van de herverdeling) rekening te houden met een meerjarig nadelig effect dat oploopt tot een bedrag van € 25 per inwoner.

 

Tegemoetkoming OZB

Verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Dinkelland hebben eigen grond en/of gebouwen of maken hiervan gebruik. Hierover moeten zij Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Om deze organisaties tegemoet te komen in de kosten heeft de gemeente Dinkelland een subsidieregeling OZB. Meer hierover leest u hier: Subsidie voor vrijwilligersorganisaties als tegemoetkoming OZB.

 

Van ambitie naar basis 

Opstellen van een duurzaam MOP gebouwen.

Resultaat: Een duurzaam door de raad geaccordeerd  MOP. 

Stand van zaken: De verwachting is dat deze in de loop van het jaar 2020 wordt opgeleverd.

 

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen.

Resultaat: Een leverancier voor duurzame levering van gas en elektra voor alle gemeentelijke gebouwen.

Stand van zaken:

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Noaberkracht

Wij hebben in het bestuur van Noaberkracht en met de directie van Noaberkracht overeenstemming bereikt over een aanvullende taakstelling op Noaberkracht die oploopt van €100.000 in 2020 naar structureel €350.000 in 2023. Wij menen hiermee op een goede manier invulling te hebben gegeven aan uw unaniem aangenomen amendement waarin u middels een zienswijze aangeeft dat de raad van oordeel is dat ook Noaberkracht een wezenlijke bijdrage dient te leveren om een evenwichtige gemeentelijke meerjarenbegroting te waarborgen. Tevens geeft u aan dat de raad van oordeel is dat Noaberkracht daarbij een taakstelling heeft op te nemen, waarbij afbreuk aan de dienstverlening aan inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. Nadere invulling en concretisering loopt in eerste instantie via de P&C cyclus van Noaberkracht. Zodra de dienstverlening richting de beide gemeenten hierdoor wijzigt komen we daar uiteraard bij u als gemeenteraad op terug.

De invulling van deze taakstelling is binnen Noaberkracht gerealiseerd en vastgelegd in separaat besluit van het besuur van Noaberkracht.

 

Stelposten voor nieuw beleid

De meerjarig geraamde structurele stelposten voor nieuw beleid zetten wij volledig in ter dekking van het meerjarige begrotingstekort. Dit heeft wel als consequentie dat er in onze meerjarenbegroting geen (financiële) ruimte meer is voor nieuw beleid. Eventuele noodzakelijke/gewenste ruimte voor nieuw beleid zal dus gevonden moeten worden binnen het bestaande beleid (oud voor nieuw).

 

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Het hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed willen wij tot het uiterste beperken. Slechts maatschappelijk vastgoed waartoe wij bij wet zijn gehouden dan wel maatschappelijk vastgoed die 1 op 1 verbonden is met de directe gemeentelijke dienstverlening willen wij aanhouden. Dit levert niet alleen lager exploitatielasten voor onze begroting op maar ook de inzet vanuit Noaberkracht (gebouwenbeheer) kan worden beperkt. Dit levert een besparing op van € 50.000 in 2020 oplopend naar een structureel bedrag van € 180.000 in 2023. De invulling van deze taakstelling loopt, de besparing voor het jaar 2020 is gerealiseerd

 

Amendement A1 - Gemeentelijk vastgoed

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om versterkt in te zetten op het versneld afstoten van gemeentelijk vastgoed. Dit zou moeten leiden tot een extra opbrengst van € 25.000 in de jaren 2020 en 2021.

 

Agenda van Twente

Om structurele ruimte binnen in onze meerjarenbegroting te creëren is besloten om de € 5 per inwoner af te dekken voor de (resterende) duur van het investeringsprogramma. Dat betekent dat incidentele ruimte moet worden gezocht van waaruit de komende 3 jaar (vanaf 2020) de gemeentelijke bijdrage kan worden bekostigd. Dus een extra onttrekking aan de reserves van € 393.000 (3 jaar lang € 131.000) waardoor structureel ruimte op onze begroting ontstaat.

 

Nieuw beleid

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze  initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in MijnDinkelland2030! goede ervaring mee opgedaan. MijnDinkelland2030! past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Aansluiten bij de P10-gemeenten

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Aansluiten bij de P10-gemeenten aangenomen met 20 stemmen voor en één stem tegen. De motie draagt het college op om:

 1. De gemeente Dinkelland te laten toe treden tot het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten, de P-10.
 2. De structurele kosten van het lidmaatschap onder te brengen in het programma Bestuur en Middelen.
 3. Na twee jaar het lidmaatschap te evalueren om te bepalen of de samenwerking in P-10 meerwaarde heeft voor Dinkelland.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Actuele ontwikkelingen

Klachten

Van klachten kun je leren. Een klacht is een kans om de relatie tussen de inwoners en de gemeente te herstellen. Daarom worden klachten bij de gemeente Dinkelland serieus genomen. Naar aanleiding van gesprekken met de klager, worden waar mogelijk maatregelen genomen om de gemeentelijke dienstverlening op een nog hoger peil te brengen. Meer hierover lees je hier: Gemeente Dinkelland streeft naar informele oplossing van officiële klachten.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Maximeren kostendekkendheid leges burgerzaken

Voor veel producten moet de burger leges betalen, zoals rijbewijzen, reisdocumenten, VOG, huwelijk etc. Aan veel van deze producten zijn maximumtarieven verbonden waaraan de gemeente zich moet houden. De basis voor het heffen van leges is dat de leges kostendekkend moeten zijn. De gemeente mag geen winst maken op deze producten. Voor een groot deel van de producten zit de gemeente Dinkelland op het maximale kostendekkende niveau. De leges voor huwelijken, rijbewijzen en reisdocumenten laten echter nog enige ruimte zien. De denkrichting is om deze ruimte volledig te benutten. Dit moet leiden tot een structurele extra inkomst van €34.000 vanaf het jaar 2020.

 

Voor de inwoners van de gemeente Dinkelland betekent het doorvoeren van deze denkrichting dat de kosten van een huwelijk en het aanvragen van een rijbewijs of reisdocument omhoog zijn gegaan. Door de verhoging van de leges zitten we nu op het maximale kostendekkende niveau.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Veiligheid

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie,  woningcorporaties en hulpverleners.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid wordt in 2020 onder andere op het thema ondermijning ingezet. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning is in 2020 het Damoclesbeleid geëvalueerd, aangepast en vastgesteld . Ook is gestart met het evalueren van het Bibob beleid. Hierbij worden tevens de mogelijkheden onderzocht voor het breder toepassen van het Bibob beleid.Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. De rol van de burgemeester is hierbij onder andere een aspect dat gaat veranderen. De implementatie van deze wet vindt plaats in 2020.

 

Van ambitie naar basis

Basisinventarisatie huidige stand van zaken beleidsinstrumenten, verkenning mogelijkheden met conclusies en aanbevelingen voor het vervolg c.q. actualisatie beleid.

De inventarisatie is opgeleverd door middel van een collectieve intake. Deze inspanning is daarmee afgerond.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Veiligheidsregio Twente - zienswijze

De (hogere) bijdrage van de gemeente Dinkelland aan de VeiligheidsRegio Twente (VRT) is gebaseerd op de begroting 2020 van de VRT. Deze begroting is door uw raad voorzien van de volgende  zienswijze: “een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de VRT , inhoudende dat niet met de ontwerpbegroting 2020 wordt ingestemd, maar dat de omvang van de begroting 2019 en dus ook de daar aan gekoppelde gemeentelijke bijdrage als het plafond voor de komende jaren moeten worden gezien”” . De zienswijze is verworpen door de VRT, in de begroting 2020 is de bijdrage opgenomen volgens de begroting van de VRT.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

 

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

 

Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting,  verkeersvoorzieningen en openbaar groen.  Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Actuele ontwikkelingen

MijnDinkelland2030!

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

 

Kwaliteitsplan Openbaar Groen

De inrichting en het  beheer en onderhoud  openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan, IBOR. Daar wordt het Kwalititeitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd.  In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken voor duurzaam en bestendig beheer van de openbaar groen. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd.  In het kader van nieuw beleid / intensivering van beleid stelt het college voor om hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar te stellen. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen wil het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" voor in het leven roepen.

 

Bestrijding eikenprocessierups

Begin 2020 zijn door de gemeente Dinkelland gratis nestkastjes uitgedeeld aan inwoner. Deze nestkastjes kunnen inwoners ophangen met de bedoeling dat koolmezen zich hier gaan nestelen. Koolmezen zijn namelijk natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit is één van de manieren hoe de gemeente Dinkelland de strijd aangaat tegen de rups. De gemeente Dinkelland gaat daarnaast de eikenprocessierups preventief bestrijden binnen de bebouwde kom door het twee keer preventief behandelen van bomen met het biologische middel Xentari.

Meer over het bestrijden van de eikenprocessierups lees je hier: Gratis nestkastjes voor inwoners van de gemeente Dinkelland en (Preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups.

 

Van ambitie naar basis

Samen met de gemeenteraad herijken van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte

Resultaat:  Het opnieuw vastleggen van de onderhoudsniveaus voor de openbare ruimte.

Stand van zaken: In april 2020 door de raad vastgesteld met een evaluatie over twee jaar

Onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare kunnen meenemen voor keuzes over inrichting en onderhoud.

Resultaat: We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte en betrekken alle gebruikers daarbij

Resultaat: Vaststellen KOG (kwaliteitsplan openbaar groen): Het vastleggen van de principes en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de samenleving.

Stand van zaken: KOG is klaar en wordt nog voor de zomer van 2020 aan de raad aangeboden. Voor de stand van zaken wordt verwezen naar de tekst over het Kwaliteitsplan Openbaar Groen zoals dat hiervoor is weergegeven. 

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Verlagen kwaliteitsniveau

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was als kwaliteit voor de trottoirs niveau B vastgelegd. Door het niveau naar C te brengen kan structureel €20.000 worden omgebogen. Daarnaast brengen we de netheid, het onderhoud groen en verharding binnen de hotspots terug naar niveau C. Dit levert een besparing op van €86.000 per jaar.

 

Fasering/spreiding planmatig onderhoud grijs

Het geplande meerjarige onderhoud aan onze wegen is opgenomen in het MJOP. De structurele lasten hiervan zijn opgenomen in onze meerjarenbegroting. Van jaar tot jaar wordt het geplande onderhoud conform het MJOP afgezet tegen de werkelijke technische staat van de betreffende weg. Aan de hand hiervan wordt besloten of en op welke wijze onderhoud wordt uitgevoerd. Door hier nog kritischer mee om te gaan zien wij kans het onderhoudsbudget wegen met €100.000 structureel te verlagen. Dit betekent een verdere fasering / spreiding van het planmatige onderhoud.  Mochten zich (bijvoorbeeld als gevolg van een strenge winter) calamiteiten voordoen dan hebben we de beschikking over de reserve wegen. In 2023 wordt het MJOP opnieuw vastgesteld en wordt gekeken worden naar de nieuwe behoefte.

 

Onderhoud zandwegen uitbesteden

Momenteel wordt het onderhoud van de zandwegen door Noaberkracht in eigen beheer uitgevoerd. De interne kosten bedragen €85.000. De wegenschaaf wordt niet vervangen. De machinist gaat in 2021 met pensioen. Deze vacature zal dan niet worden ingevuld. De werkzaamheden zullen voor €50.000 worden uitbesteed. Dit levert voor Dinkelland een meevaller op van €15.000.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Nationale bijenstrategie

In de raadsvergadering van 20 februari 2018 is de motie Nationale bijenstrategie unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De Nationale bijenstrategie en de provinciale agenda mede te ondertekenen.
 • Zich actief in te zetten om samen te werken met partijen zoals imkers, natuurverenigingen, boeren en andere belanghebbenden.
 • Zich actief in te zetten om de drie doelstellingen uit de Nationale bijenstrategie te behalen, wetende:
  • Het bevorderen van de biodiversiteit
  • Het verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur
  • Het helpen van imkers om de gezondheid van de honingbij te bevorderen
 • De raad actief op de hoogte te houden van de vorderingen, om in de ijkjaren 2023 en 2030 aantoonbare resultaten (zoals aangegeven in de Nationale bijenstrategie) te kunnen presenteren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het college heeft op 2 april ingestemd met een advies over de biodiversiteit in Dinkelland waarin ook de motie is meegenomen. Onderdeel daarvan is het opstellen van een Biodiversiteitplan voor de gemeente Dinkelland. Hiervoor is een externe partij in de arm genomen. De raad is hierover op 4 april geïnformeerd aan de hand van een raadsbrief. Met het opstellen van het biodiversiteitsplan wordt uitvoering gegeven aan de motie. De planning is dat het raadsvoorstel volgt in 2020. Het college heeft voor wat betreft de mogelijkheden voor structureel nieuw beleid / intensivering van beleid een eerste richtinggevende prioritering aangegeven. Biodiversiteit staat daarbij met een structureel benodigd bedrag van € 90.000 bovenaan. Deze richtinggevende prioritering wordt nader uitgewerkt en betrokken bij het opstellen van de begroting 2021 waar de daadwerkelijke besluitvorming plaatsvindt

 

Parkeeronderzoek Ootmarsum

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Onderzoek parkeren Ootmarsum unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om:

 • Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken hoe het parkeerbeleid in Ootmarsum moet worden vormgegeven en uitgevoerd, om de huidige parkeerproblematiek voor inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk op te lossen en daarmee tevens een op de toekomst berekende parkeersituatie voor Ootmarsum te realiseren;
 • Dit onderzoek zodanig in te richten en vorm te geven dat er sprake zal zijn van betrokkenheid en inbreng van inwoners en ondernemers én dat het gericht is op maatschappelijk draagvlak;
 • De raad gaandeweg het onderzoek goed te informeren;
 • In dit onderzoek mee te nemen: ?De historische en juridische aspecten van de huidige parkeersituatie;
  • De actualisering van de huidige regels aangaande de parkeervergunningen;
  • De beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan Ootmarsum, passend bij de huidige en toekomstige toeristische functie van Ootmarsum.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten zijn gedeeld met de gemeenteraad.

 

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2018.

 

Beleid bestrijding eikenprocessierups

In de raadsvergadering van 9 juli 2019 is de motie Beleid bestrijding eikenprocessierups aangenomen met zestien stemmen voor en twee stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Vóór het voorjaar van 2020 een gecoördineerd beleid te ontwikkelen voor de korte en lange termijn bestrijding van de EPR;
 • Te overleggen met buurtgemeenten in Twente om te komen tot een gecoördineerde korte en lange termijn aanpak, inclusief een gezamenlijke lobby naar het Rijk, onder meer ter ondersteuning van de oplopende kosten;
 • Mogelijkheden te onderzoeken voor (financiële) ondersteuning aan, c.q. samenwerking met particulieren met eiken op eigen grond bij de bestrijding van de EPR;
 • Inwoners bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Twentse gemeenten, en eventueel met verwijzing naar ter zake doende websites tijdig en adequaat te informeren over: ?de aanwezigheid van de eikenprocessierups in de gemeente/regio;
  • uitleg over de bestrijding die door de gemeente wordt uitgevoerd;
  • waar particulieren met eiken op eigen grond terecht kunnen voor vragen over en hulp bij bestrijding van de EPR;
  • wat inwoners kunnen doen aan, dan wel waar men terecht kan indien men gevolgen ondervindt van de aanwezigheid van de rups;
 • De benodigde middelen voor dit beleid aan de raad voor te leggen in de ontwerpbegroting 2020;
 • De raad te informeren over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Economie

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Actuele ontwikkelingen

Voor de actuele ontwikkelingen binnen het programma Economie verwijzen we naar het onderdeel "algemeen". 

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Wij beraden ons op onze grondpositie. Wij beschouwen gronden die wij in bezig hebben als kapitaalgoederen en willen sturen op een gezond grondbedrijf. Wij kijken naar het doel van het in eigendom hebben van deze gronden. Gronden zonder duidelijke visie op eigendom of beheer stoten wij af. Een verdere uitwerking van dit beleid is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. 

Aangenomen moties en amendementen

Zonnevelden

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het Rijk van het bod RES Twente bekend is;
 • De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is, uit te voeren;
 • In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan.

Stand van zaken: Het eerste punt van de motie is uitgevoerd. Het tweede en derde punt komen aan de orde na de evaluatie (een jaar na vaststelling van het beleid) of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Onderwijs

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we  1.965 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.

 

Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet.

 

Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. 

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Voor de kern Denekamp werken we samen met de schoolbesturen aan een doorlopende leerweg voor kinderen tot veertien jaar.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Verduurzaming schoolgebouwen

Middels de motie Verduurzaming schoolgebouwen draagt de raad het college op:

 1. In samenwerking met de schoolbesturen, de energiecoach van de Provincie Overijssel en de Schooldakrevolutie, in Dinkelland actief te ondersteunen een duurzaamheidsplan te maken voor de scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt:
  1. Een technische inventarisatie per school;
  2. Een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school;
  3. Een financiële onderbouwing per school;
 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties in sub 1;
 3. In het voorjaar van 2019 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit het duurzaamheidsfonds om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018

Programma Sport & accommodaties

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:

 • Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (in het najaar van 2019 vastgesteld).
 • Uitwerking van de verzelfstandiging van Sportcentrum Dorper Esch.
 • Openlucht zwembad Kuiperberg: investeren in het toekomstbestendig maken van het zwembad en onderzoek doen naar  verzelfstandiging.

 

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage.  Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks.

 

Sportgala

Op vrijdagavond 10 januari 2020 heeft de jubileumeditie van het sportgala van de gemeente Dinkelland plaatsgevonden. Het drukbezochte gala werd voor de tiende keer georganiseerd in het gemeentehuis in Denekamp. Lees er hier meer over: Dinkelland huldigt sportkampioenen tijdens 10e sportgala.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Privatiseren binnensportaccommodaties

Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen. Eventuele opbrengsten (maar ook incidentele lasten) kunnen we op dit moment nog niet inschatten.


Verzelfstandiging soortcomplex Dorper Esch en openluchtzwembad Kuiperberg

Sport inzetten als middel om inwoners vitaal  te maken en te houden, daarbij dwarsverbindingen maken met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein en openbare ruimte.

In januari is het vernieuwbouwde complex Dorper Esch geopend. De komende decennia kan in dit complex gesport worden. Op dit moment wordt gewerkt aan de optimalisatie van de bedrijfsvoering van het complex. Daarbij wordt verzelfstandiging onderzocht. Tevens wordt in NOT-verband gekeken in hoeverre de samenwerking op sportgebied kan worden versterkt. De keuzes met betrekking tot de optimalisatie van de bedrijfsvoering moeten hier zoveel mogelijk op aansluiten.

 

Nieuw beleid

- Lokaal Sportakkoord;

- Toekomstbestendig maken openlucht zwembad Kuiperberg

- Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch  en zwembad Kuiperberg

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Cultuur & recreatie

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Heroverwegen/heralloceren subsidies molen en kerken

Momenteel hebben wij de beschikking over een jaarlijks bedrag van €70.000 ten behoeve van subsidies en bijdragen betreffende molens en kerken. Het gaat hierbij vooral om kosten van onderhoud en restauratie en voor een deel ook exploitatie. Wij willen de heroverwegingsmogelijkheden en de gevolgen daarvan onderzoeken. Wij kijken hierbij nadrukkelijk ook naar incidentele dekkingsmogelijkheden. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2020 in de gemeenteraad is een amendement aangenomen om de denkrichting molens en kerken zodanig aan te passen dat de structurele subsidies aan de molens overeind blijven. De denkrichting wordt daarmee verlaagd naar een structureel bedrag van €26.000. Per saldo betekent dit dus een verlaging van de raming met een structureel bedrag van €44.000.

 

Sinds de vaststelling van de beleidsnota "Subsidiebeleid windmolens en kerken als gemeentelijk monument in Dinkelland" is de mogelijkheid geopend om voor onder meer kerken, zijnde een gemeentelijk monument, subsidie aan te vragen voor restauratie. Sinds 2011 zijn de daarvoor in aanmerking komende kerken twee keer in een bijdrage voorzien. Daarmee is het doel met betrekking tot de kerken bereikt. 

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Programma Sociaal domein

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Actuele ontwikkelingen

CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Als gevolg van vertraging in de implementatie van het nieuwe systeem voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK, is voor de maanden januari t/m maart 2020 nog geen eigen bijdrage geïnd voor inwoners uit de gemeente Dinkelland. Het is nog onbekend wanneer het systeem volledig in bedrijf is en alle gemeenten hierop aangesloten worden. Dit betekent dat ook nog onbekend is wanneer cliënten de eerste facturen ontvangen over 2020. Daarnaast heeft de minister van VWS besloten om voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage te innen in verband met de gevolgen van corona op de ondersteuning. De VNG is met het ministerie in gesprek over compensatie van gemeenten over de gederfde inkomsten over deze twee maanden.

 

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling kan worden verleend. 

 

Ambulantisering ggz

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnenakkoord GGZ. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein.

 

Overgang GGZ-cliënten naar de Wet langdurige zorg (Wlz)

Inwoners die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Wel moeten zij voldoen aan de bestaande Wlz-toegangscriteria. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is gestart met het afgeven van indicaties. Dit betekent dat cliënten die nu nog onder de Wmo vallen, met ingang van 2021 onder de Wlz kunnen vallen. 

 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. Zo wordt onder andere de aparte regeling waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, afgebouwd. Ook de financieringssystematiek van het Bbz wordt gewijzigd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling. De wijzigingen worden in september gepubliceerd in het Staatsblad en zijn dan definitief. Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Bbz-regeling uit voor de gemeente Dinkelland. 

 

Van ambitie naar basis

We optimaliseren signaleringsoverleggen met onze samenwerkingspartners.

Resultaat: Evaluatieverslag en aangepaste werkafspraken.

Stand van zaken: opgenomen in het reguliere werk

 

In de opdrachten naar derden wordt via SROI daar waar mogelijk, extra inzet van mensen uit de Participatiewet afgesproken.

Resultaat: Organisatiebrede werkafspraken binnen Noaberkracht over SROI-verplichtingen van leveranciers bij inkoop en aanbesteding.

Stand van zaken: opgenomen in het reguliere werk

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Transformatieplan sociaal domein

De oplopende opbrengsten van het interventieplan sociaal domein zijn verwerkt in het herziene meerjarige saldo. Deze opbrengsten lopen op van een bedrag van €126.000 in 2019 naar een structureel bedrag van €582.000 in 2022. Wij zijn van mening dat het behalen van deze opbrengsten een stevige opgave is vandaar dat we bij het benoemen van aanvullende denkrichtingen het sociaal domein in eerste instantie buiten beschouwing hebben gelaten. 

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Kansrijke start

In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie Actieprogramma Kansrijke Start unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland toetreedt als actief deelnemer en partner in het Actieprogramma Kansrijke Start en aan te sluiten bij de regionale ontwikkelingen in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start.

Stand van zaken: De gemeente Dinkelland heeft zich aangemeld als GIDS-gemeente (Gezond In De Stad) en is daarmee officieel toegetreden tot het actieprogramma Kansrijke Start. Daaraan is een kleine rijksbijdrage verbonden. In de decembercirculaire 2019 is het exacte bedrag per gemeente bekend gemaakt. Het gaat per jaar om ongeveer 1/7e van het bedrag dat GIDS-gemeenten nu per jaar krijgen. De gemeente krijgt dit bedrag gedurende drie opeenvolgende jaren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • De gemeente zet de impuls in om te komen tot een lokale coalitie.
 • De gemeente neemt deel aan het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.
 • De gemeente deelt ervaringen over en resultaten van de aanpak ten behoeve van o.a. de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.

Het is aan gemeenten om te bepalen hoe de middelen worden ingezet voor een lokale coalitie Kansrijke Start. Vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start wordt met gemeenten kennis gedeeld over hoe zij de impulsmiddelen het beste kunnen inzetten om tot vorming van een lokale coalitie te komen.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Programma Milieu

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Actuele ontwikkelingen

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

 

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is €30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

PMD-container

Begin 2020 is ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Dinkelland. ROVA stuurt een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij doen dit om te controleren of de kwaliteit van de inzameling voldoet. Meer erover leest u hier: ROVA bekijkt de inhoud van uw pmd-container.

 

Van ambitie naar basis (deze inspanningen zijn overgedragen van ambitie naar basis met ingang van het  begrotingsjaar 2020, worden nu hier verantwoord)

Ontwikkelen Duurzaamheidsfonds Dinkelland

Een beschikbaar Duurzaamheidsfonds voor onze inwoners. Dit is inmiddels gerealiseerd en loopt.

 

Energiemonitoring

Monitoringtool op het gas- en elektriciteitsgebruik op alle 700 aansluitingen.

 

In 2018 en 2019 monitoren en evalueren afvalbeleid.

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

 

In 2020 verkennen of we verder gaan inzetten op alternatieve scenario’s inzamelen grondstoffen.

Een scenariostudie (rapport)  met een advies over het al of niet wijzigen van de inzamelmethodiek ten behoeve halen doel 2030.

 

Vervolg ketenvormingsproject (Asbestschakel).

De dakeigenaar wordt volledig ontzorgd bij het verwijderen van zijn asbestdak. 

 

Gratis wegbrengen asbest particulieren.

Asbest van daken < 35m2 mag door eigenaar zelf verwijderd worden en kan gratis worden gestort op afvalbrengpunt Postel. Gerealiseerd.

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen 

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid uit de begroting 2020 met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Groene leges

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Groene leges unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • De mogelijkheden en wenselijkheden van invoering van groene leges in de gemeente Dinkelland te onderzoeken en in beeld te brengen;
 • In dat onderzoek de te behalen duurzaamheidswinst en de financiële consequenties in kaart te brengen;
 • De raad hierover in 2019 te rapporteren en te adviseren (voorstel), zodat de raad een besluit kan nemen over het eventueel invoeren van een systeem van groene leges.

Stand van zaken: In 2019 is in NOT verband de "Notitie Groene leges Noordoost Twente" voorbereid en in gebracht in het bestuurlijk besluitvormingsproces. Vaststelling is voorzien in 2020.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018.

 

Aanpak stikstofvraagstuk

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Aanpak stikstofvraagstuk: samen werkt het beter aangenomen met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 • Zich er, in samenspraak met de partners in het netwerk 'Samen Werkt Beter', voor in te zetten dat wordt voorkomen dat de Dinkellandse agrarische sector 'op slot' komt te staan;
 • Een brief naar de provincie Overijssel en de VNG te sturen met de oproep tot een gezamenlijke inspanning om: ?de mogelijkheid tot innovatie in de agrarische sector te behouden en te belonen,
  • bestaande vergunningen van bedrijven te respecteren,
  • gedwongen bedrijfssluitingen te voorkomen.
 • Deze motie te sturen aan de raden van de Overijsselse gemeenten, provinciale staten van Overijssel, de samenwerkingspartners in 'Samen Werkt Beter' en aan de Tweede Kamer.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: ...

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Van ambitie naar basis

Ontwikkeling gemeentelijk vastgoed

Resultaat: Afstotings-/herontwikkelings- strategie voor te verkopen locaties.

 

Grondpositie

Resultaat: Visievorming en contractbeheer over al onze grondposities.

Stand van zaken: Daar waar strategische grondposities worden of recent zijn aangekocht is er sprake van voortgezet gebruik van de voormalige grondeigenaar of de betreffende gronden worden van jaar tot jaar middels geliberaliseerde pacht verpacht.
De strategische grondposities zijn in beeld en zullen worden beheerd in een nieuw contractsysteem.

 

We brengen de concrete behoefte per kern in beeld.

Resultaat: Onderzoek over kwalitatieve behoefte. Adviesrapport over passende woonruimte en leidraad bij gesprekken over ontwikkelrichting kernen.

Stand van zaken: In het uitvoeringsprogramma woningbouw is de actuele behoefte in beeld gebracht in beeld gebracht en heeft afstemming met de kernen plaatsgevonden ten aanzien van de behoefte.

 

We laten de huidige methode van het toekennen van woningen per kern los.

Resultaat: Uitvoeringsnota woningbouw.

Stand van zaken: In de vastgestelde nota uitvoeringsnota woningbouw is de nieuwe systematiek beschreven. Daarin is de systematiek per kern losgelaten, maar is onderscheidt gemaakt tussengrote en kleine kernen. Hierdoor is het mogelijk om beter in te springen op de actuele ontwikkelingen.

 

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Resultaat: Kernentour ontwikkellocaties: inventarisatie en advies grondpositie.

Stand van zaken: Bij een aantal kernen hebben we recentelijk reeds strategische grondposities ingenomen zodat we snel kunnen schakelen om te voorzien in de lokale woningmarktbehoefte. Bij een aantal kernen hadden we in het verleden ook al een grondpositie ingenomen welke eventueel voor woningbouwontwikkeling in aanmerking komt. Tot slot zijn er ook nog kernen waar we ons aan het oriënteren zijn op het innemen van een strategische grondpositie. Uiteindelijk is het uiteraard wel zo dat inbreiding voor uitbreiding gaat en dat op het moment dat er een inbreidingslocatie voor herontwikkeling in aanmerking komt deze voorgaat op de eventuele ontwikkeling van uitbreidingsplannen. Dit maakt het ontwikkelperspectief van de gemeentelijke grondposities in deze tijd soms wat ondoorzichtig.

 

Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn.

Resultaat: Oprichten Stimuleringsregeling Woningbouw.

 

Wij blijven inzetten op de starters- en blijverslening.

Resultaat: Aanvulling starterslening € 150.000, subsidieverordening en regeling blijverslening.

Stand van zaken: 

Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020

Denkrichtingen / ombuigingen

Er zijn geen denkrichtingen die van toepassing zijn op dit programma.

 

Nieuw beleid

Er is geen nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Aangenomen moties en amendementen

Moties

Huisvesting arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van 29 mei 2018 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten unaniem aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college:

 • Een inventarisatie op te stellen van het vigerend beleid en/of de verordeningen die kunnen dienen als toetsingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Te toetsen of het huidige pakket aan beleid en verordeningen voldoende is om afgewogen besluiten te nemen bij aanvragen van huisvesting voor de doelgroep;
 • Aanvullend beleid te ontwikkelen in dien de toetsing zoals bedoeld onder punt 2 mocht leiden tot de bevinding dat de beschikbare instrumenten ontoereikend zijn voor een voldoende gewogen besluitvorming;
 • De uitkomst van de punten 1, 2 en 3 voor te leggen aan de raad in de eerste raadsvergadering na het zomerreces 2018.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018.

 

Tiny houses

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de motie Tiny houses unaniem aangenomen. Deze motie spreekt uit het concept van tiny houses zodanig interessant te vinden dat moet worden onderzocht welke mogelijkheden er in Dinkelland bestaan voor dit concept, en hiermee verzoekt de raad het college:

 1. Te onderzoeken wat in Dinkelland de concrete mogelijkheden zijn voor de realisering van tiny houses, met als uitgangspunten:
  1. Dat het onderzoek betrekking heeft op alle kernen van Dinkelland;
  2. Dat tiny houses worden gezien als een opstap/doorstroming naar reguliere huisvesting;
  3. Dat actieve betrokkenheid van en overleg met de kernraden deel uitmaakt van het onderzoek;
 2. De resultaten van het onderzoek in mei 2019 aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2018

 

Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden

In de raadsvergadering van 12 november 2019 is de motie Inschrijfgeld bouwgrondzoekenden unaniem aangenomen. Deze motie draagt het college op:

 1. De werkwijze bij inschrijving van bouwgrondzoekenden te actualiseren, in elk geval inhoudend dat per 1 januari 2020 het in rekening brengen van kosten voor de inschrijving voor een bouwkavel in Dinkelland wordt afgeschaft;
 2. Het inschrijfgeld te restitueren aan de personen die nu ingeschreven staan voor een bouwkavel;
 3. De wachtlijst voor bouwkavels af te schaffen omdat deze niet meer nodig is;
 4. De werkwijze over twee jaar te evalueren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. 

 

Keurmerkachitect/kwaliteitsborger

In de raadsvergadering van 26 november 2019 is de motie Keurmerkarchitect/kwaliteitsborger unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op:

 1. Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid van de invoering van een gemeentelijk keurmerk, waarbij dat keurmerk inhoudt: dat gemeente en kwaliteitswaarborgers schriftelijk overeenkomen dat de kwaliteitsborgers aanvragen indienen die voldoen aan de gemeentelijke voorschriften en criteria en dat de gemeente op haar beurt op deze aanvragen een gecomprimeerde procedure toepast;
 2. De voor- en nadelen van een dergelijk keurmerk kenbaar te maken;
 3. Een onderzoek uit te voeren naar de consequenties van het invoeren van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen;
 4. De raad voor het zomerreces 2020 te rapporteren over de resultaten van dit onderzoek.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

Inleiding op de basisbegroting

Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Moties en amendementen: de aangenomen moties en amendementen binnen het programma.