Meer
Publicatiedatum: 15-06-2020

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

doel

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het Sociaal Domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

Aanpak sociaal domein

 Wat willen we bereiken?

Onze Insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Positieve gezondheid binnen de leefomgeving

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
 • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte één gezin, één plan, één regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein.

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.

 

Tussenbalans op het Koersdocument – Dinkelland op koers?

In de tussenbalans is aan onze inwoners de vraag uitgezet wat zij belangrijk vinden. Welke onderwerpen meer of minder aandacht nodig hebben en wat de prioriteiten zouden moeten zijn. De gemeente Dinkelland heeft hiervoor het Dinkellandpanel opgezet samen met een onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Bij de vragen die aan de inwoners zijn voorgelegd is de structuur van het coalitieakkoord gevolgd. Dat betekent dat er vooral op hoofdlijnen vragen zijn gesteld. De resultaten van de input van het Dinkellandpanel zijn hieronder voor deze ambitie weergegeven.

 

Vraag: De gemeente Dinkelland heeft de inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet, als vierde ambitie benoemd. Hiervoor
heeft de gemeente Dinkelland een aantal acties in gang gezet. Wat mag wat u betreft minder of juist meer aandacht krijgen in de komende 2 jaar?

Onderzoek Newcom

Verder is onder elke actielijn de input van deze tussenbalans verwerkt onder het onderdeel 'trends en ontwikkelingen'.

Zie voor meer informatie: Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Doel: Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid* en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving. 

*Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over sociaal, mentaal en fysiek welbevinden en de mogelijkheid hier zoveel mogelijk eigen regie op te voeren. De factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, willen we zoveel mogelijk voorkomen, beperken of bevorderen. Dit doen we onder andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel te gebruiken om het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners te bevorderen. En door met inwoners in gesprek te gaan over het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingsplekken om samen te komen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of voor sportieve, culturele of andere activiteiten.

 

Wat willen we bereiken?

 • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
 • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
 • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
 • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
 • Minder jongeren onder de achttien hebben alcohol gedronken de laatste vier weken

(NB. De staat van de bevolking in Dinkelland en Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat).

Doelstellingen

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

In de tussenbalans wordt in het bureauonderzoek geconstateerd dat preventie onderbelicht is in het huidige uitvoeringsplan Sociaal Domein.  De inwoners leggen binnen de ambitie Inclusieve samenleving  het accent  bij de actielijn langer gezond, en daarmee onderstrepen ook de inwoners het belang van preventie op gezondheid. Tot slot word vanuit de miljoenennota meer aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid, roken en overgewicht, met name vanuit de preventievekant. 

In het uitvoeringsplan Sociaal domein is een belangrijke toevoeging om onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Dit doen we in het uitvoeringsplan door de factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, zoveel mogelijk te voorkomen (preventie), beperken of bevorderen. Onder andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel te gebruiken om het welzijn en zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. (deze inspanningen richten zich vooral op preventie.)

In het onderzoek wordt die relatie niet gelegd, waardoor we kunnen stellen dat positieve gezondheid, wat we hier mee bedoelen en beogen, onderbelicht is. Het promoten en concretiseren van positieve gezondheid kan een item zijn waar we meer energie op moeten zetten.

Conclusie

De Actielijn Langer Gezond gaan we intensiveren door het promoten en concretiseren van positieve gezondheid.

Financiën

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Mogelijke financiële gevolgen van de geschetste intensiveringen betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiële consequenties vindt plaats bij deze begroting.

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

Doel: De niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid.

De gemeente ondersteunt en faciliteert, daar waar 'reuring' is, om (inwoners)initiatieven te vergroten, verstevigen en waar nodig aan te jagen. Hierdoor kunnen inwoners zonder indicatie gebruik maken van algemene voorzieningen die nabij in de kern georganiseerd zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de te ontwikkelen één toegang voor het sociaal domein.

 

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een vrijwillige algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen

Doelstellingen

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

 

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken

Doel: Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. 

We zorgen voor één heldere toegang. Door het samenbrengen van de (welzijn)partners op één plek wordt het voor de inwoner duidelijk waar zij terecht kan met een hulpvraag. Door het verbeteren van de samenwerking met mede-verwijzers naar de zorg wordt de inwoner sneller van de juiste zorg voorzien. Daarnaast hanteren we een gezamenlijke visie en werkwijze gebaseerd op de brede uitvraag naar alle aspecten van positieve gezondheid en de aanpak van een social worker zoals beschreven in het plan van aanpak één toegang. Zo zorgen we voor één gezin, één plan, één regisseur.

 

Wat willen we bereiken?

 • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
 • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 • Het percentage aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal inwoners is verminderd (wordt reeds gemonitord)
 • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan x%

Doelstellingen

Trends en ontwikkelingen

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Uit de Mid Term Review (Dinkellandpanel) blijkt dat binnen de ambitie Inclusieve samenleving het accent wordt gelegd bij de actielijn  Zorg meer Nabij. Deze actielijn heeft van alle actielijnen de meeste inspanningen. Daarmee heeft het de volle aandacht en vraagt het niet om een bijstelling.

Overige trends en ontwikkelingen

Op basis van de eerste evaluatie bij de pilot praktijkondersteuner Jeugd GGZ zien wij een afname in aantal GGZ verwijzingen  via de huisarts danwel dat de zwaarte van de zorg afneemt. 

De eerste resultaten van de pilot Wijk GGD zijn positief. Echter mede door het Corona zijn de effecten nog niet voldoende in beeld te krijgen, waardoor het verzoek is om de pilot met een half jaar te verlengen. De kosten hiervoor bedragen €25.000 euro, te dekken uit het uitvoeringsplan sociaal domein. 

 

Er zijn verder geen trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

 

Conclusie

De pilot praktijkondersteuner JGGZ vraagt bij het doorzetten van de positieve resultaten, om een structurele inbedding.

De pilot Wijk GGD met een halfjaar te verlengen en de kosten €25.000 euro te dekken uit het uitvoeringsplan

Verder is er geen bijstelling  van de actielijn, nodig.  

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Mogelijke financiële gevolgen van de geschetste intensiveringen betrekken we bij het opstellen van de begroting 2021. Besluitvorming over mogelijke financiële consequenties vindt plaats bij deze begroting.


Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken

Doel: Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van een maatwerkvoorziening.

Meer inwoners kunnen actief deelnemen aan de samenleving. Zij participeren zoals ze graag zouden willen en kunnen. Als inwoners willen, worden zij ondersteund bij het binden van een voor hen zinvolle daginvulling. Mensen die willen, maar die (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving, die dat door middel van een maatwerkoplossing wel kunnen. 

 

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het % Dinkellandse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Doelstellingen

Wat hebben we gedaan?

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020:

Passend ondersteuningsaanbod zorgaanbod voor personen met verward gedrag:

 • Deze inspanning is verwijderd en samengevoegd met de inspanning 'Vroegsignalering van personen met verward gedrag' onder actielijn 3: Zorg meer nabij

 

Maatregelen vervoer:

 • Naam is gewijzigd in 'Maatregelen (leerlingen)vervoer

 

Zelfvoorzienend systeem MaaS

 • Deze inspanning is verplaatst naar actielijn 3: Zorg meer nabij

 

De inspanningen Coördinator interne verwijzingen en Coördinator externe verwijzingen zijn samengevoegd.

Trends en ontwikkelingen

Er zijn momenteel geen overige trends en ontwikkelingen die bijsturing van deze actielijn noodzakelijk maken.

 

Conclusie

De inspanningen die we verrichten zijn op hoofdlijnen actueel en dragen bij aan de doelen. We volgen de geprogrammeerde koers.

Financiële kaders

Over de eerste drie maanden van 2020 zijn geen afwijkingen op de begroting opgetreden.

Inclusieve samenleving - financieel

Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving (Bedragen x €1.000)
Actielijnen  Begroting 2019  Werkelijk 2019  Saldo 2019  Begroting 2020  Werkelijk 2020  Saldo 2020
Sport in iedere kern stimuleren * 0   0 0   0
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie ** 37   37 46   46
Gezamenlijk cultuurvisie en cultuuragenda opstellen ** 5   5     0
Gezamenlijk subsidies voor cultuur toekennen ** 4   4     0
Uitvoeringsplan sociaal domein  * 30 14 16 453 23 430
Campagne Een tegen eenzaamheid * 0   0     0
Daginvulling een lokale voorziening, Noaberhoes * 10 10 0     0
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen 25 25 0 50 -1 51
Pilot Wijk GGD 8 15 -7 3 -15 18
Totaal Inclusieve samenleving 118 63 55 552 7 544

* Deze budgetten zijn in de begroting 2020 samengevoegd tot één budget ten behoeve van het uitvoeringsplan sociaal domein.

** Deze budgetten zijn samengevoegd tot één projectbudget voor het uitvoeren van het project Actualisatie Cultuurbeleid Dinkelland.