Meer
Publicatiedatum: 15-06-2020

Inhoud

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022

Aanleiding

De coalitiepartijen hebben in het coalitieakkoord 2018-2022 'Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelingen' de afspraak vastgelegd om een tussenbalans te maken. De tekst in het coalitieakkoord luidt:

“Halverwege deze coalitieperiode maken we de balans op. Liggen we nog op koers? Zijn er aanpassingen nodig? Daarbij betrekken we de raad, de samenleving, de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële positie van Dinkelland.”

Dit coalitieakkoord is de basis voor het koersdocument 2018-2022 dat op 10 juli 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Dit koersdocument bepaalt op hoofdlijnen de richting voor de periode 2018-2002 zoals die in het coalitieakkoord is aangegeven. Voor de tussenbalans is dan ook gebruik gemaakt van het vastgestelde koersdocument. Het koersdocument is verder uitgewerkt in een Maatschappelijk Effecten Plan (MEP). In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, participatieprocessen en projecten voor de komende vier jaar.

 

Doel

Met de tussenbalans wordt gekeken of we als gemeente Dinkelland nog op koers liggen. In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartners CDA en VVD hun ambities voor de periode 2018-2022 geformuleerd. Inmiddels is de helft van de looptijd van het Coalitieakkoord “Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen” verstreken. Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. In deze tussenbalans is getoetst of de inspanningen zoals opgenomen in de agenda’s en vertaald in het Koersdocument nog de juiste interventies zijn om het hogere doel te bereiken. Zijn er externe ontwikkelingen die dit beïnvloeden en is de gemeente op de goede weg, of moet er worden bijgestuurd? Deze tussenbalans is daarmee een instrument dat inzicht verschaft in de vraag of we nog ‘op koers’ liggen, of de keuzes van destijds ook nu nog steeds het meest voor de hand liggen.

 

Onafhankelijkheid onderzoek

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen is er voor gekozen om een extern onderzoeksbureau een onderzoek te laten uitvoeren in de samenleving. Daarnaast is Prof. dr. G.J. Hospers bereid gevonden om als extern adviseur deze tussenbalans te begeleiden en de onafhankelijkheid en kwaliteit van het onderzoek te bewaken.

 

De tussenbalans in relatie tot het raadsperspectief

Deze tussenbalans onderscheidt zich van de reguliere P&C- cyclus (die de hele gemeentebegroting afdekt) en gaat daarmee niet in op de aspecten die via de P&C- cyclus worden bewaakt. Dit houdt in dat deze tussenbalans niet is ingegaan op de voortgang van de verschillende projecten en inspanningen.

De tussenbalans is vanuit het model van een lerende organisatie bekeken en is daarmee een lerend document geworden. Een document waarin vanuit verschillende invalshoeken en met gebruik van de samenleving is geanalyseerd of we op koers liggen met als doel om te leren en eventuele bij te sturen. Hierbij ligt de focus op de vier ambities. In dit raadsperspectief krijgen de uitkomsten (daar waar dat van toepassing is) een plek onder het onderdeel ‘Trends en ontwikkelingen’ bij de verschillende actielijnen. Daarnaast is in de inleiding van elke ambitie aangegeven waar de samenleving prioriteit aan geeft.

 

Inmiddels is de tussenbalans opgeleverd. Het resultaat is hier terug te vinden:   Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022