Meer
Publicatiedatum: 15-06-2020

Inhoud

Sitemap

Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 1  
Perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Inleiding perspectiefnota Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Basisbegroting Blz. 8  
Financieel hoofdstuk perspectiefnota 2021 (inclusief eerste programmajournaal 2020) Blz. 9  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 10  
Opbouw van het hoofdstuk Blz. 11  
1. Meerjarig saldo begroting 2020 Blz. 12  
Meerjarig saldo perspectiefnota 2020 Blz. 13  
2. Mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 14  
Mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 15  
3. Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 16  
Herzien meerjarig saldo na mutaties bestaand beleid (eerste programmajournaal 2020) Blz. 17  
4. Specifieke mutaties Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Herijking verdeling gemeentefonds Blz. 20  
Financiële gevolgen coronacrisis Blz. 21  
5. Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties Blz. 22  
Herzien meerjarig saldo na specifieke mutaties Blz. 23  
6. Nieuw beleid / intensivering van beleid Blz. 24  
Nieuw beleid / intensivering van beleid Blz. 25  
7. Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 26  
Incidenteel beschikbare algemene middelen waaronder de (belangrijkste) reserves Blz. 27  
Project- en procesgelden duurzaamheid (inclusief energietransitie) Blz. 28  
Project- en procesgelden maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie Blz. 29  
Project- en procesgelden inbreiding voor uitbreiding Blz. 30  
Weerstandsvermogen (algemene reserve en reserve grondbedrijf) Blz. 31  
Reserve riool Blz. 32  
Extra weerstandsvermogen Sociaal domein Blz. 33  
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen Blz. 34  
Totaaloverzicht beschikbare algemene incidentele middelen Blz. 35  
8. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 Blz. 36  
Uitgangspunten begroting 2021 Blz. 37  
Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 38  
Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 39  
Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Blz. 40  
Inleiding op het Maatschappelijk Effecten Plan Blz. 41  
Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 42  
Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 43  
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 44  
Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 45  
Inleiding Blz. 46  
Realistischer bouwen en wonen Blz. 47  
Wat willen we bereiken Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Wat hebben we gedaan? Blz. 50  
Actief sturen op inbreiding Blz. 51  
Nota inbreidingslocaties Blz. 52  
Trends & ontwikkelingen Blz. 53  
Conclusie Blz. 54  
Financiële kaders Blz. 55  
Aantrekkelijkere openbare ruimte Blz. 56  
Wat willen we bereiken Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Wat hebben we gedaan? Blz. 59  
Herijken beeldkwaliteitsplan Blz. 60  
Vaststellen KOR (kwaliteitsplan openbare ruimte) Blz. 61  
Gebiedsontwikkeling Weerselo Blz. 62  
Trends en ontwikkelingen Blz. 63  
Conclusie Blz. 64  
Financiële kaders Blz. 65  
Toekomstbestendiger maatschappelijk vastgoed Blz. 66  
Wat willen we bereiken Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Wat hebben we gedaan? Blz. 69  
Uitvoering Samen Scholen 2030 en uitvoering Scenariokeuze huisvesting basisonderwijs Denekamp Blz. 70  
Duurzame instandhouding maatschappelijke voorzieningen door verzelfstandiging Blz. 71  
Uitvoering alternatief scenario Zwembad de Kuiperberg Blz. 72  
Lokaal Sportakkoord Dinkelland Blz. 73  
Trends en ontwikkelingen Blz. 74  
Conclusie Blz. 75  
Financiële kaders Blz. 76  
Maatschappelijke veiligheid Blz. 77  
Wat willen we bereiken Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
Wat hebben we gedaan? Blz. 80  
Actualisatie APV en overige beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving Blz. 81  
Evenementenbeleid Blz. 82  
Zorg dragen voor meer duidelijkheid over de beeldvorming rondom de boa's en de toezichthouders Blz. 83  
Trends en ontwikkelingen Blz. 84  
Conclusie Blz. 85  
Financiële kaders Blz. 86  
Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel Blz. 87  
Financiële kaders Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Blz. 88  
Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 89  
Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 90  
Inleiding Blz. 91  
Een energieneutraal Dinkelland Blz. 92  
Wat willen we bereiken Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
Wat hebben we gedaan? Blz. 95  
Faciliteren en structureren van informatieverstrekking en advisering op maat voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Blz. 96  
Samen met Losser Oldenzaal en Tubbergen invulling geven aan grootschalige energietransitie. Blz. 97  
Warmteplan Blz. 98  
Trends en ontwikkelingen Blz. 99  
Conclusie Blz. 100  
Financiële kaders Blz. 101  
Een afvalloos Dinkelland Blz. 102  
Wat willen we bereiken Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
Wat hebben we gedaan? Blz. 105  
Als Noaberkracht het goede voorbeeld geven Blz. 106  
Verkennen mogelijkheid uitvoeren pilot afvalinzameling maatschappelijke organisaties en ondernemers. Blz. 107  
Werken aan gedragsverandering door informatievoorziening, communicatie en ondersteunen van educatie. Blz. 108  
Trends en ontwikkelingen Blz. 109  
Conclusie Blz. 110  
Financiële kaders Blz. 111  
Meer asbest eraf en meer zon erop Blz. 112  
Wat willen we bereiken Blz. 113  
Doelstellingen Blz. 114  
Wat hebben we gedaan? Blz. 115  
Samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen. Blz. 116  
Trends en ontwikkelingen Blz. 117  
Conclusie Blz. 118  
Financiële kaders Blz. 119  
Meer circulaire inkoop Blz. 120  
Wat willen we bereiken Blz. 121  
Doelstellingen Blz. 122  
Wat hebben we gedaan? Blz. 123  
Circulaire inkoop Blz. 124  
Trends en ontwikkelingen Blz. 125  
Conclusie Blz. 126  
Financiële kaders Blz. 127  
Voorstel tot aanpassing ambitie: Duurzaam Dinkelland 2020 en verder Blz. 128  
Aanleiding Blz. 129  
Inhoud Blz. 130  
Financiële kaders Blz. 131  
Duurzaam Dinkelland - financieel Blz. 132  
Financiële kaders Ambitie Duurzaam Dinkelland Blz. 133  
Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 134  
Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid Blz. 135  
Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 136  
Vitalere vrijetijdseconomie Blz. 137  
Wat willen we bereiken Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
Wat hebben we gedaan? Blz. 140  
Kanaal Almelo Nordhorn Blz. 141  
Toeristisch consulent Blz. 142  
Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland Blz. 143  
Versterken toeristische voorzieningen Blz. 144  
Trends en ontwikkelingen Blz. 145  
Conclusie Blz. 146  
Financiële kaders Blz. 147  
Sterker ondernemersklimaat Blz. 148  
Wat willen we bereiken Blz. 149  
Doelstellingen Blz. 150  
Wat hebben we gedaan? Blz. 151  
Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente Blz. 152  
Centrumagenda Denekamp Blz. 153  
Doorontwikkeling bedrijvenloket Blz. 154  
Onderneem't Dinkelland Blz. 155  
Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O's) Blz. 156  
Trends en ontwikkelingen Blz. 157  
Conclusie Blz. 158  
Financiële kaders Blz. 159  
Innovatievere agrarische sector Blz. 160  
Wat willen we bereiken Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
Wat hebben we gedaan? Blz. 163  
Agro en food sector stimuleren Blz. 164  
Mineral Valley Twente Blz. 165  
Natura 2000: Planfase Blz. 166  
Natura 2000: Realisatiefase Blz. 167  
Toekomstgerichte erven (buitengebied) Blz. 168  
Visie (Transitie Landelijk gebied) opstellen Blz. 169  
Trends en ontwikkelingen Blz. 170  
Conclusie Blz. 171  
Financiële kaders Blz. 172  
Sterke bedrijvigheid - financieel Blz. 173  
Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid Blz. 174  
Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 175  
Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving Blz. 176  
Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 177  
Langer gezond Blz. 178  
Wat willen we bereiken Blz. 179  
Doelstellingen Blz. 180  
Wat hebben we gedaan? Blz. 181  
Actualisatie Cultuurbeleid Dinkelland Blz. 182  
Geschikt instrument kansrijke start Blz. 183  
Preventie voor alcohol en drugs Blz. 184  
Samenwerking onderwijs Blz. 185  
Toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed Blz. 186  
Sport als middel Blz. 187  
Trends en ontwikkelingen Blz. 188  
Conclusie Blz. 189  
Financiën Blz. 190  
Versterken sociale basis Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
Wat hebben we gedaan? Blz. 194  
Algemene voorzieningen Blz. 195  
Dagbesteding per kern als eerste aanbod Blz. 196  
Leefbaarheidsfonds in plaats van stimuleringsfonds Blz. 197  
Ondersteuning van vrijwilligers en verenigingen Blz. 198  
Sociale Hypotheek (Rossum) Blz. 199  
Stimuleringsfonds Blz. 200  
Trends en ontwikkelingen Blz. 201  
Conclusie Blz. 202  
Financiële kaders Blz. 203  
Zorg meer nabij Blz. 204  
Wat willen we bereiken Blz. 205  
Doelstellingen Blz. 206  
Wat hebben we gedaan? Blz. 207  
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 208  
Algemene wasvoorziening Blz. 209  
Armoedepreventie Blz. 210  
Dorpsondersteuner per kern (pilot) Blz. 211  
Eén toegang sociaal domein Blz. 212  
Integrale schuldenaanpak Blz. 213  
Noaberoffensief, implementatie integratieproces voor statushouders Blz. 214  
Onderwijs jeugdhulp aanpak (OJA) onderzoeken Blz. 215  
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (GGZ) Blz. 216  
Voorlichting verschil Wmo en Wlz Blz. 217  
Vroeg signalering personen met verward gedrag Blz. 218  
Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS Blz. 219  
Trends en ontwikkelingen Blz. 220  
Conclusie Blz. 221  
Financiële kaders Blz. 222  
Meer inwoners kunnen meedoen Blz. 223  
Wat willen we bereiken Blz. 224  
Doelstellingen Blz. 225  
Wat hebben we gedaan? Blz. 226  
Aanpak voortijdig school verlatende jongeren (Twentse belofte) Blz. 227  
Bewaken / signaleren ontwikkelingen Samen 14 project Menzis Blz. 228  
Coördinator externe en interne verwijzingen Blz. 229  
Decentralisatie beschermd wonen per 2022 Blz. 230  
Integrale aanpak GGZ tussen wet- en regelgeving Blz. 231  
Integrale aanpak ouderenzorg tussen wet- en regelgeving Blz. 232  
Monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel Blz. 233  
Transformatie uitvoering Participatiewet Blz. 234  
Maatregelen (leerlingen)vervoer Blz. 235  
Trends en ontwikkelingen Blz. 236  
Conclusie Blz. 237  
Financiële kaders Blz. 238  
Inclusieve samenleving - financieel Blz. 239  
Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving Blz. 240  
Participatieprocessen Blz. 241  
Inleiding Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Wat willen we bereiken Blz. 244  
Wat willen we bereiken Blz. 245  
Meetbaarheid Blz. 246  
Meetbaarheid Blz. 247  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 248  
Hoe gaan we dat bereiken Blz. 249  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 250  
Wat gaan we daarvoor doen Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
Wat hebben we gedaan? Blz. 253  
Instrumentenkoffer Blz. 254  
Bestuursstijl Blz. 255  
Medewerkers Blz. 256  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 257  
Verbinding coalitie akkoord Blz. 258  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 259  
Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! Blz. 260  
Financiële kaders Blz. 261  
Financiële kaders Blz. 262  
Dinkelland in de regio Blz. 263  
Dinkelland in de regio Blz. 264  
Meer grensoverschrijdende samenwerking Blz. 265  
Doelstellingen Blz. 266  
Wat hebben we gedaan? Blz. 267  
Verbinding met Duitse buurgemeente en focus leggen op (EU)regionale samenwerking Blz. 268  
Financiële kaders Blz. 269  
Omgevingswet Blz. 270  
Omgevingswet Blz. 271  
Doelstellingen Blz. 272  
Wat hebben we gedaan? Blz. 273  
Omgevingswet (beleidsvernieuwing) Blz. 274  
Omgevingswet (informatie en techniek) Blz. 275  
Omgevingswet (Organisatie en werkwijze) Blz. 276  
Financiële kaders Blz. 277  
Basisbegroting Blz. 278  
Programma Bestuur & middelen Blz. 279  
Algemeen Blz. 280  
Actuele ontwikkelingen Blz. 281  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 282  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 283  
Programma Dienstverlening & burgerzaken Blz. 284  
Algemeen Blz. 285  
Actuele ontwikkelingen Blz. 286  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 287  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 288  
Programma Veiligheid Blz. 289  
Algemeen Blz. 290  
Actuele ontwikkelingen Blz. 291  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 292  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 293  
Programma Openbare ruimte & mobiliteit Blz. 294  
Algemeen Blz. 295  
Actuele ontwikkelingen Blz. 296  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 297  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 298  
Programma Economie Blz. 299  
Algemeen Blz. 300  
Actuele ontwikkelingen Blz. 301  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 302  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 303  
Programma Onderwijs Blz. 304  
Algemeen Blz. 305  
Actuele ontwikkelingen Blz. 306  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 307  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 308  
Programma Sport & accommodaties Blz. 309  
Algemeen Blz. 310  
Actuele ontwikkelingen Blz. 311  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 312  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 313  
Programma Cultuur & recreatie Blz. 314  
Algemeen Blz. 315  
Actuele ontwikkelingen Blz. 316  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 317  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 318  
Programma Sociaal domein Blz. 319  
Algemeen Blz. 320  
Actuele ontwikkelingen Blz. 321  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 322  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 323  
Programma Milieu Blz. 324  
Algemeen Blz. 325  
Actuele ontwikkelingen Blz. 326  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 327  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 328  
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Blz. 329  
Algemeen Blz. 330  
Actuele ontwikkelingen Blz. 331  
Voortgang nieuw beleid uit de begroting 2020 Blz. 332  
Aangenomen moties en amendementen Blz. 333  
Inleiding op de basisbegroting Blz. 334