Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Ambitie Inclusieve samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving

Inleiding Ambitie Inclusieve samenleving

doel

Een samenleving waarin iedereen mee doet, dat noemen we een inclusieve samenleving. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we hier invulling aan geven. Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Om een inclusieve samenleving te bereiken, is het belangrijk dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen. De periode 2019-2022 staat in het teken van de transformatie om de toenemende druk op het Sociaal Domein te verlichten. We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun kracht te zetten met als doel een positievere gezondheid. Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed, betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we de komende periode aan de volgende zaken.

                                                                                        Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?                                                                                    Wat willen we bereiken?

 

Aanpak sociaal domein

 

 Wat willen we bereiken?

Onze Insteek is de gedachte dat inwoners een goed gevoel van welbevinden hebben. Los van de maatschappelijke waarde die dat heeft, is het zo dat inwoners die zich goed voelen, minder snel een hulpvraag hebben en ondersteuning nodig hebben. Daarom is de onderliggende gedachte dat we als gemeente inzetten op positieve gezondheid.  

 

Positieve Gezondheid[1] is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Dit is te vertalen naar de leefomgeving van inwoners en het faciliteren van positieve gezondheid. Dit doen we door passende algemene voorzieningen en ondersteuning te bieden, een goede leefomgeving in te richten en het leggen van verbindingen in de samenleving. Als gemeente zien wij ook vooral hier onze rol. Onderstaande figuur laat dat mooi zien.

Integraal model positieve gezondheid

De insteek van positieve gezondheid[2] sluit naadloos aan bij de zaken die we als gemeente nastreven namelijk:

 • mensen veel meer in contact te brengen met hun kracht in plaats van ze aan te spreken op hun zwakte,
 • persoonsgerichte zorg te bieden en echt aan te sluiten op persoonlijke behoeften,
 • de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

 

Daarnaast is het van belang de ondersteuning en zorg bereikbaar en betaalbaar te houden. We willen kwalitatieve goede ondersteuning en zorg bieden, vanuit de gedachte één gezin, één plan, één regisseur voor die inwoners die het nodig hebben.

 

Wat gaan we hiervoor als gemeente doen?

In het plaatje hieronder is te zien hoe de ondersteuning en zorg rondom een inwoner, is opgebouwd uit een aantal lagen. Per laag wordt er gewerkt aan versterken van de positieve gezondheid van onze inwoners en het bereikbaar en betaalbaar houden van de ondersteuning en zorg.

Ondersteuning en zorg voor inwoners

Om de gestelde ambitie te bereiken is het ook essentieel om meer inzicht en overzicht te krijgen in de interventies  en de resultaten en effecten hiervan. Op dit moment zijn een behoorlijk aantal interventies gestart. We kunnen aangeven wat we doen, echter de effecten van de interventies zijn nog niet altijd inzichtelijk. Besturing van het sociaal domein vraagt hier wel om. Het vraagt continu om te analyseren of we de juiste dingen doen. Leveren de interventies de gewenste resultaten op, vragen veranderingen in het sociaal domein om het bijsturen, versnellen of stoppen van bepaalde interventies? Hiervoor starten we het project Grip op sociaal domein.

 

Een ander belangrijk onderdeel is het actief sturen op houding en gedrag. De veranderopgave bestaat voornamelijk uit een veranderende houding en gedrag bij de professional (inclusief gemeente), de inwoner, de mantelzorger en de vrijwilliger. Dit vereist vanuit de onze kant uitleg en coaching op houding en gedrag en heldere communicatie met alle partijen over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom starten we met werkateliers waarin professionals, inwoners en ambtenaren gezamenlijk na denken over de uitdagingen die er liggen. In de ateliers worden manieren bedacht om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar hoe zaken nu gaan, hoe we bij kunnen sturen en hoe een ieder daar aan kan bijdragen.

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Dat betekent dat we eind 2018/begin 2019 op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Er zijn actielijnen waarbij kwalitatieve indicatoren (belevingsonderzoek) meer voor de hand liggen. Dat is afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In dat geval worden ze als onderdeel meegenomen in het belevingsonderzoek bij de betreffende ambitie.

 

De mate van participatie en de beleving daarvan bij onze inwoners, wordt bij ieder belevingsonderzoek meegenomen. De indicatoren komen bij elke ambitie en actielijn terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Verder wordt in 2020 het Coalitieakkoord tussentijds geëvalueerd, waarbij tevens de Raad en de samenleving worden betrokken.

Ambitie: Inclusieve samenleving Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST IST SOLL 2022
Wij zetten ons in voor het bieden van mogelijkheden om onze inwoners meer deel te laten nemen aan de maatschappij Kwalitatief (belevingsonderzoek)

Newcom

Rapport Zorgbeleving in Dinkelland

begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
Actielijn: Langer gezond            
Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid* en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving.  Kwalitatief (belevingsonderzoek)

Newcom

 

begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
  Percentage inwoners die goede gezondheid ervaren Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 89% 92%
  Percentage inwoners die voldoende bewegen Volwassenen- en ouderenmonitor begin en einde raadsperiode 2021 2016 62% 66%
  Percentage kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging            
  Percentage kinderen die zijn meestal weerbaar zijn            
  Percentage van kinderen onder de 18 jaar die de laatste vier weken alcohol hebben gedronken            
Actielijn: Versterken sociale basis            
De niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
Actielijn: Meer zorg nabij             
Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid.  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    
 

Het cijfer voor cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen 

I&O Research

Factsheet cliëntervaringsonderzoek Jeugd

    2018 7,7  
  Het cijfer cliënttevredenheid Wmo is toegenomen 

I&O Research

Factsheet cliëntervaringsonderzoek Wmo

    2018 ?  
Het 

Het percentage  bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen

I&O Research     2018

59% jeugd

78% Wmo

 
 

Het percentage aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal inwoners is verminderd

           
 

Het percentage indicaties afgegeven door een huisarts in relatie tot het totaal aantal jeugdindicaties is verminderd

      2018 24%  
Actielijn: Meer inwoners kunnen meedoen            
Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van een maatwerkvoorziening. Kwalitatief (belevingsonderzoek) Newcom begin en einde raadsperiode 2022-2023 November 2018    

 

De gekozen aanpak binnen het uitvoeringsplan sociaal domein, waarbij concrete oplossingen moeten leiden tot een vermindering van de kosten is verbonden aan een aantal uitgangspunten zoals genoemd in de begroting 2019. Deze uitgangspunten zijn een gelijkblijvend cliëntenbestand, gelijkblijvende problematiek, gelijkblijvend beleid en de "kostprijs" 2019. Veranderingen hierbinnen hebben invloed op het te bereiken resultaat. Voor meerdere thema's binnen de interventieaanpak is samenwerking en draagvlak nodig met en van externe partijen. Zonder medewerking hebben niet alle interventies evenveel kans van slagen.

Langer gezond

Wat willen we bereiken

Doel: Nog meer inwoners werken aan hun gezondheid* en kijken (samen) om naar anderen en zijn in staat hen te activeren deel te nemen aan de samenleving. 

*Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over sociaal, mentaal en fysiek welbevinden en de mogelijkheid hier zoveel mogelijk eigen regie op te voeren. De factoren die gezondheid kunnen beïnvloeden, willen we zoveel mogelijk voorkomen, beperken of bevorderen. Dit doen we onder andere door sport, bewegen, preventie en cultuur als middel te gebruiken om het welzijn en de zelfredzaamheid van de inwoners te bevorderen. En door met inwoners in gesprek te gaan over het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingsplekken om samen te komen voor een praatje, voor vrijwilligerswerk of voor sportieve, culturele of andere activiteiten.

 

Wat willen we bereiken?

 • Meer of gelijk aantal inwoners ervaren een goede gezondheid
 • Meer of gelijk aantal inwoners bewegen voldoende
 • Meer kinderen van ouders met een lage opleiding zijn lid van een sportvereniging
 • Meer kinderen zijn meestal weerbaar
 • Minder jongeren onder de achttien hebben alcohol gedronken de laatste vier weken

(NB. De staat van de bevolking in Dinkelland en Tubbergen is nu al nagenoeg optimaal wanneer dat wordt vergeleken met andere Twentse gemeenten. Het gaat nu vooral om het behouden van de goede staat).

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor in 2021?

Inspanning Resultaat Start

Actualisatie cultuurbeleid

Opstellen van een cultuurakkoord waarbij cultuur als middel voor het beïnvloeden van de (positieve) gezondheid een onderdeel is.

Na vaststelling van het cultuurakkoord maken we samen met inwoners en betrokken partijen keuzes over de wijze waarop subsidies voor cultuur worden toegekend.

Gestart eind 2019 .

Geschikt instrument kansrijke start

We gaan als GIDS gemeente aan de slag met ‘Kansrijke start’. We gaan een lokale coalitie Kansrijke start vormen met ketenpartners

Gestart oktober 2020.

Preventie voor alcohol en drugs

Een integrale visie en beleid vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Hiervoor gaan we in gesprek met raad en de samenleving.

Gestart oktober 2020
Inclusie en diversiteit ( inclusief fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed)

Een bijdrage leveren aan het worden van een inclusievere gemeente waarin niemand belemmeringen ervaart om mee te doen in het sociaal, maatschappelijke en economische leven. Dit doen we door zowel intern als extern 1) bewustzijn te creëren, 2) gesprekken op gang te brengen, en 3) een gemeentelijke visie en agenda op inclusie te formuleren waarmee de basis wordt gelegd voor écht inclusief beleid in onze gemeente.

Start begin 2021
Positioneren en concretiseren positieve gezondheid

Positieve gezondheid is de rode draad in het uitvoeringsplan Sociaal Domein. Wij willen het uitvoeringsplan doorontwikkelen door het concretiseren van het begrip Positieve gezondheid. Zowel intern als extern moet duidelijk worden wat positieve gezondheid is en welke bijdrage men daaraan kan leveren.

Start begin 2021
Samenwerking onderwijs

1. Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren doorgaande ontwikkeling.

2. We evalueren het effect van de subsidies voor preventie in het onderwijs.

Gestart. Evaluatie begin 2021 ( de focus ligt op dit moment op doorgang regulier onderwijs).

Sport als middel Verder uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord. Sport als doel en sport als middel is hierbij een onderdeel. Is gestart. De focus ligt eerst op sport als doel (de basis op orde) en vervolgens op sport als middel.

 

Versterken sociale basis

Wat willen we bereiken?

Doel: De niet-professionele algemene voorzieningen zoals vrijwilligersorganisaties en inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid.

 

De gemeente ondersteunt en faciliteert, daar waar 'reuring' is, om (inwoners)initiatieven te vergroten, verstevigen en waar nodig aan te jagen. Hierdoor kunnen inwoners zonder indicatie gebruik maken van algemene voorzieningen die nabij in de kern georganiseerd zijn. Hierbij wordt samengewerkt met de te ontwikkelen één toegang voor het sociaal domein.

 

Wat willen we bereiken?

We hebben het aantal inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag in beeld welke worden verwezen naar een vrijwillige algemene voorziening in plaats van en professionele algemene voorziening, dan wel maatwerkvoorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

Inspanning  Resultaat Gestart
Algemene voorzieningen

De mogelijkheden onderzoeken naar meer algemene voorzieningen die maken dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van maatwerkvoorzieningen.

Voor 2021 gaan we samen met de een aantal pilot kernen de behoefte aan voorzieningen in beeld brengen en eventuele aanvullende voorzieningen opzetten.

Gestart in 2019.
Evaluatie fase 3 november 2020.
Dagbesteding per kern als eerste aanbod Iedere kern heeft een passende invulling voor dagbesteding die iedere inwoner van de kern als eerste aangeboden krijgt. Niet gestart. De start is afhankelijk van project algemene voorzieningen
Leefbaarheidsfonds in plaats van het stimuleringsfonds (onderdeel van het werkatelier)

Ingericht leefbaarheidsfonds (of andere financieringsvorm).

Op basis van de evaluatie een voorstel maken of en hoe het leefbaarheidsfonds (of een andere financieringsvorm) ingericht kan worden.  

Gestart medio 2020.  Evaluatie afgerond oktober 2020. 

Verwachtte start fase 2 Januari 2021

 

1. Pilot verenigingsondersteuning sport uitvoeren en evalueren.

2. Ophalen van de behoefte via Mijn Dorp 2030, algemene voorzieningen en cultuurakkoord.

pilot sport is gestart medio 2020 (overige onderdelen volgen daarna)

Sociale hypotheek Rossum
 1. Evalueren van de pilot sociale hypotheek Rossum.

 2. Analyse van huidige maatschappelijk vastgoedprojecten en een onderscheid maken tussen wat is een vastgoedopgave en een maatschappelijke opgave

 3. In beeld brengen welke opgaven er in het sociaal domein liggen en op welke wijze een dorp via maatschappelijk vastgoed hieraan een bijdrage kan leveren.
 4. Instrument sociale hypotheek verder uitwerken.
 

Zorg meer nabij

Wat willen we bereiken

Doel: Professionals zijn beter toegerust, dichterbij en werken beter samen om inwoners te ondersteunen bij het bereiken van een positieve gezondheid. 

 

We zorgen voor één heldere toegang. Door het samenbrengen van de (welzijn)partners op één plek wordt het voor de inwoner duidelijk waar zij terecht kan met een hulpvraag. Door het verbeteren van de samenwerking met mede-verwijzers naar de zorg wordt de inwoner sneller van de juiste zorg voorzien. Daarnaast hanteren we een gezamenlijke visie en werkwijze gebaseerd op de brede uitvraag naar alle aspecten van positieve gezondheid en de aanpak van een social worker zoals beschreven in het plan van aanpak één toegang. Zo zorgen we voor één gezin, één plan, één regisseur.

 

Wat willen we bereiken?

 • De cliënttevredenheid Jeugd is toegenomen (CEO)
 • De cliënttevredenheid Wmo is toegenomen (CEO)
 • De bekendheid van cliëntondersteuning is toegenomen (CEO)
 • Het percentage aantal afgegeven maatwerkvoorzieningen ten opzichte van het aantal inwoners is verminderd (wordt reeds gemonitord)
 • Het % indicaties afgegeven door een huisarts i.r.t. het totaal aantal jeugdindicaties is lager dan 2019
 • Het aantal verwijzingen door huisartsen naar JGGZ is afgenomen ten opzichte van 2019

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we in 2021 doen?

Inspanning Resultaat Start
Aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

1. implementeren, borgen en monitoren van de meldcode (intern).

2. Onderzoeksrapport naar de handelingsbereidheid bij professionals.

3. Opstellen, uitvoeren en monitoren van plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gestart in 2020.

Algemene wasvoorziening

Monitoren van de ontwikkelingen bij WaST en onderzoeken of de werkervaringsplekken bij WaST uitgebreid kunnen worden en of de kosten daarvan ondergebracht kunnen worden onder de Participatiewet.

Gestart. De eerste tijd gaat de aandacht uit naar de basis op orde krijgen in plaats van dat ingezet wordt op de doorontwikkeling richting de Participatiewet. 

Armoedepreventie

Actualisatie en implementatie van het armoedebeleid (mede op basis van het KWIZZ onderzoek).

In 2019 heeft het Kwizz onderzoek plaatsgevonden. In 2020 is gestart met de actualisatie van het armoedebeleid. In 2021 vindt de implementatie plaats.

Dorpsondersteuner per kern (pilot)

Met de pilot dorpsondersteuner Saasveld verkennen we de meerwaarde van deze rol en of iedere kern behoefte heeft aan een dorpsondersteuner.

Gestart tweede kwartaal 2019. Evaluatie is medio - eind 2021.

Eén toegang sociaal domein

Doorontwikkeling van één toegang waaronder:

- Monitoring inzet van sociaal werk (waaronder sociaal werk mantelzorg), de producten en pilots in één toegang in relatie tot de behoefte van de inwoner.

- Tevredenheid van de inwoners over één toegang.

Gestart in 2019.

Backoffice is in september 2020 gestart en de frontoffice opent op 1 januari 2021.

Integrale schuldenaanpak (vroeg er op af)

Monitoring van de pilot Vroeg er op af rondom o.a. vroegsignalering en het oplossen/afbetalen van schulden. Deze pilot is vooruitlopend op de nieuwe wetgeving.

Gestart derde kwartaal 2019.

Integratieproces statushouders
Veranderopgave Inburgering naar aanleiding van de nieuwe wet die ingaat per 01-07-2021 (inclusief noaberoffensief)

Er is een project Veranderopgave Inburgering gestart dat moet leiden tot een soepele invoering van de nieuwe wet. Daarbij wordt naast een regionale aanpak in het kader van inkoop taaltrajecten ook een lokale invulling gegeven aan het beleidsplan Noaberoffensief.

Gestart oktober 2020

Pilot Praktijkondersteuner huisartsen jeugd (GGZ)

Structurele inbedding van de POH GGZ door:

- Overeenkomst te sluiten tussen huisartsen, werkgever en gemeente.

- Werkafspraken te maken over de inzet POH Jeugd.

- Vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie op te stellen.

 Gestart in 2019.
Pedagogische Gezinsbegeleiding JGZ
In plaats van de OJA aanpak starten wij het product Pedagogische Gezinsbegeleiding als pilot (PGJ). PGJ is een vorm van pedagogische opvoedondersteuning. Op basis van evaluaties worden de effecten gemonitord. Start begin 2021.
Vroeg signalering van personen met verward gedrag.

De pilot Wijk GGD wordt voortgezet tot einde 2021. Op basis van de evaluatie komt een voorstel voor eventuele structurele borging van de Wijk GGD.

Er is een pilot Casustafels waar de problematiek personen verward gedrag door ketenpartners in een vroeg stadium wordt gesignaleerd.

Gestart derde kwartaal 2019.
 Zelfvoorzienend systeem vervoer MaaS

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor het plannen, boeken, betalen en het reizen voor onze cliënten en uiteindelijk voor al onze inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen tussen het doelgroepenvervoer en het regulier vervoer. (MaaS-project).

In 2021 geven wij uitvoering aan de pilot waarbij stapsgewijs de doelgroep en het vervoersaanbod wordt uitgebreid. Het effect van de app wordt gedurende 2021 zichtbaar en gemonitord.

Gestart in 2019.

Meer inwoners kunnen meedoen

Wat willen we bereiken

Doel: Meer inwoners ervaren een positievere gezondheid door de inzet van een maatwerkvoorziening.

Meer inwoners kunnen actief deelnemen aan de samenleving. Zij participeren zoals ze graag zouden willen en kunnen. Als inwoners willen, worden zij ondersteund bij het binden van een voor hen zinvolle daginvulling. Mensen die willen, maar die (tijdelijk) niet mee kunnen doen in de samenleving, die dat door middel van een maatwerkoplossing wel kunnen. 

 

Wat willen we bereiken?

Er is voor elke inwoner een passende voorziening en/of regeling beschikbaar, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Het % Dinkellandse inwoners (18+) welke een (zeer) goede gezondheid ervaren blijft gelijk of neemt toe. In 2020 wordt een nieuwe Volwassenen- en ouderenmonitor uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaan we in 2021 doen?

Inspanning Resultaat Start
Aanpak voortijdig school verlatende jongeren (Twentse belofte)

De gemeente heeft in belofte 5 van de Twentse belofte twee taken:

•Het registreren en monitoren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen actuele schoolinschrijving.
•Het begeleiden en stimuleren van jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om zichzelf door te ontwikkelen naar een passende en duurzame positie in de maatschappij.

Voor de periode 2021-20125 is het nieuwe regionale plan vastgesteld. Er zijn drie ambities voor 2024:

1. Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen.
2. Percentage voortijdig schoolverlaters verhogen (dat na 1 jaar weer terug op school of aan het werk is).
3. Beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt extra lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen.

Op basis van de doelstellingen en ambities uit dit nieuwe regionale plan, wordt een lokaal plan opgesteld. 

Gestart in 2019 het eerste regionale beleidsplan. In 2020 is het nieuwe regionale beleidsplan vastgesteld.
Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen de integrale Samenwerkingsagenda (regionaal, voorheen de Menzis agenda) (waaronder de pilot integrale cliëntondersteuning)

Regionaal participeren we in de Integrale Samenwerkingsagenda.
We nemen deel aan het project integrale cliëntondersteuning.

Gestart, is een doorlopend proces

Coördinator externe verwijzingen

Door het aanstellen van een coördinator externe verwijzingen onze inwoners voorzien van goede passende maatwerkvoorzieningen.

In 2021 start de coördinator met het opbouwen van een goede relatie met de externe verwijzers om samen te komen tot:

- Inzicht in de externe verwijzingen.

- Bijzonderheden zien, herkennen en bespreekbaar maken.

- Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening.

Gedurende 2021 evalueren wij het effect van de inzet van de coördinator externe verwijzingen op o.a.:

•Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening geïndiceerd via externe verwijzers.
•Afgifte van indicaties voor complexere en/of duurdere maatwerkvoorziening.

Gestart vierde kwartaal 2020 en per oktober 2020 aangesteld
Project interne verwijzingen

Beter grip en inzicht op de interne indicatiestellingen door:

- Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening.
- Toetsing van indicaties voor complexere en/ of duurdere maatwerkvoorzieningen.

Start begin 2021
Decentralisatie beschermd wonen per 2022

In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke vormen van beschermd wonen we kunnen realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk passende ondersteuning kunnen ontvangen.

We leveren op een aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen.

Gestart eerste kwartaal 2020
Pilot wijkverpleging verbinding sociaal domein. (Integrale aanpak ouderzorg tussen wet- en regelgeving)

Deelname aan het regionale project wijkverpleging verbinding sociaal domein. Het doel van dit project is om scherp te krijgen wat nodig is om goede ketensamenwerking in de wijk (wijkverpleging, huisartsen en sociaal domein,) te realiseren. Goede voorbeelden worden uitgediept en geconcretiseerd, om dit daarna verder lokaal , als pilot in Dinkelland,  te gaan uitrollen.

Medio 2020 
Zorglandschap 2.0 (inclusief monitoring zorgtoeleiding Twents ondersteuningsmodel)

Participeren in het regionale project zorglandschap 2.0 en vertalen naar een lokale visie en aanpak op zorglandschap 2.0. 

De uitkomsten van de monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel en de ontwikkeltafels worden hierin meegenomen.

Zorglandschap 2.0 is gestart najaar 2020
Transformatie uitvoering Participatiewet

• Op basis van de uitkomsten van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar samenwerking in het kader van de Participatiewet (Pw), een besluit over met welke gemeente(n) er vanaf 2022 wordt samengewerkt bij de uitvoering van de Pw.

• In 2021 wordt dan een inrichtingsplan opgesteld om te bepalen wat er nodig is om vanaf 2022 uitvoering te geven aan de Pw.

• Na vaststelling daarvan wordt een implementatieplan opgesteld die in 2021 wordt uitgevoerd zodat vanaf 2022 uitvoering gegeven kan worden aan de Pw zoals beschreven in het inrichtingsplan.

Gestart derde kwartaal 2019
Maatregelen (leerlingen)vervoer

Inventarisatie op basis van feiten en cijfers inclusief een advies voor een vervolg.

Nog niet gestart

Inclusieve samenleving - financieel

Financiële kaders Ambitie Inclusieve samenleving

Stand van zaken budget uitvoeringsplan sociaal domein

Inclusieve samenleving Bedragen × € 1.000 t/m september 2020
Actielijnen Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Sport in iedere kern stimuleren *1 52 0 52 0 0 0
We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie *2 37 0 37 46 0 46
Gezamenlijk cultuurvisie en cultuuragenda opstellen *2 5 0 5 0 0 0
Gezamenlijk subsidies voor cultuur toekennen *2 4 0 4 0 0 0
Uitvoeringsplan sociaal domein * 1 358 14 344 398 27 371
Campagne Een tegen eenzaamheid *1 7 0 7 0 0 0
Daginvulling een lokale voorziening, Noaberhoes *1 60 10 50 0 0 0
Pilot Praktijkondersteuner huisartsen 75 25 50 65 30 35
Pilot Wijk GGD 18 15 3 58 30 28
Totaal Inclusieve samenleving 615 63 552 567 87 480

*1 Budgetten zijn samengevoegd tot het budget Uitvoeringsplan sociaal domein
*2 Budgetten zijn samengevoegd t.b.v. het project Actualisatie Cultuurvisie Dinkelland

 

(Financiële) Stand van zaken uitvoeringsplan sociaal domein

Het uitvoeringsplan sociaal domein bevat de aanpak om te interveniëren op het gebied van het sociaal domein. Daarmee wordt een nieuwe fase in de transitie en transformatie van het sociaal domein gemarkeerd. Dit is nodig om ook op korte en (middel)lange termijn een betaalbaar en bereikbaar stelsel van zorg, hulp en ondersteuning te kunnen waarborgen voor de inwoners van de gemeente Dinkelland. In de begroting 2019 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan dit plan, daarnaast zijn meerjarige besparingsopgave ingeboekt die dit uitvoeringsplan in totaliteit moet opleveren. Inmiddels zijn verschillende inspanningen uit het uitvoeringsplan opgestart en zijn ook de eerste (maatschappelijke en financiële) effecten bekend. Waar middels deze inspanningen een besparing is gerealiseerd binnen het sociaal domein, zijn deze bespaarde bedragen in mindering gebracht op de taakstelling. Dit geeft voor de gemeente Dinkelland tot op heden het volgende beeld:

(bedragen x €1.000) 2019 2020 2021 2022
Beoogde besparing begroting 2019 126 412 557 582
Behaalde besparing 2019 (PJ2) -126 -126 -126 -126
Resterende beoogde besparing 2020 0 286 431 456
Behaalde besparing 2020 (PJ1) 0 -175 -100 -100
Resterende beoogde besparing 2020 0 111 331 356

 

Zoals hierboven te zien is hebben de eerste inspanningen uit het uitvoeringsplan geleid tot de beoogde besparing, waardoor een deel van de besparingsopgave is ingevuld. Anderzijds zijn er ook diverse ontwikkelingen waaruit blijkt dat verdere inzet en mogelijk op onderdelen zelfs een intensivering noodzakelijk c.q. gewenst is, om de doelen van het uitvoeringsplan te kunnen behalen. Dit niet alleen om de besparingsopgave te kunnen invullen, maar ook omdat blijkt dat de tekorten binnen het sociaal domein (met name jeugd) blijven oplopen.

 

Zoals reeds in het financiële hoofdstuk vermeld blijkt ook dat de financiering van (de inspanningen uit) het uitvoeringsplan op dit moment onvoldoende is. Zowel om de inspanningen uit het uitvoeringsplan in zijn oorspronkelijke omvang en tempo uit te voeren, maar zeker ook op onderdelen waar intensivering gewenst c.q. noodzakelijk is. Daarnaast zijn er inspanningen die structureel moeten worden geborgd. Hieronder volgt een korte toelichting:

 1. Extra (incidentele) capaciteit om de inspanningen uit het uitvoeringsplan in zijn oorspronkelijke omvang en tempo uit te voeren.
 2. Extra (incidentele) capaciteit om een aantal inspanningen te kunnen intensiveren.
 3. Structurele borging van gebleken succesvolle inspanning(en).

 

Een toelichting op bovenstaande drie lijn alsmede de financiële gevolgen hiervan zijn meegenomen in het financiële hoofdstuk.