Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Ambitie Sterke bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Inleiding Ambitie Sterke bedrijvigheid

doel

In het coalitieprogramma 2018-2022 van Dinkelland is “ondernemen” als belangrijk thema benoemd. Omdat wij een aantrekkelijke gemeente willen zijn waarin het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Het is van groot belang dat het Dinkellandse bedrijfsleven (Agro en food, MKB, detailhandel en vrijetijdseconomie) sterk blijft. Ondernemers zorgen voor banen en investeringen, maar vervullen ook op maatschappelijk vlak een zeer belangrijke rol in onze samenleving. Denk daarbij aan verschillende sponsorrelaties met ons rijke verenigingsleven en bij evenementen. Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Een goed ondernemersklimaat, waarbij de dienstverlening aan en bereikbaarheid van ondernemers goed is, helpt het bedrijfsleven om ook in de toekomst goed te kunnen functioneren. Ondernemers zijn dus van wezenlijk belang voor onze samenleving. Wij zetten ons er dan ook voor in dat het Dinkellandse bedrijfsleven sterk blijft en versterkt wordt. Een `sterker Dinkellands bedrijfsleven` kenmerkt zich door tevreden (startende) ondernemers die hun bedrijfsactiviteiten volop kunnen ontwikkelen en de gemeente zien als partner om mee te denken over de gewenste ontwikkelingen.

 

Een partnerschap tussen ondernemers en gemeente zorgt voor een betere dienstverlening. Je bent dan immers tijdig van elkaars plannen, ideeën en suggesties op de hoogte, zodat hier zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden. Als gemeente staan wij open voor andere vormen van samenwerking met onze ondernemers en hebben oog voor hun behoeften. Ook de regionale en (inter)nationale samenwerking hoort daarbij. Kortom, het creëren van sterke lokale, landelijke en internationale verbindingen.

 

We zijn tevreden als we in het tweejaarlijkse onderzoek een 7  of hoger scoren. Dit resulteert binnen de Ambitie Sterke bedrijvigheid in de volgende actielijnen:

Sterke bedrijvigheid ovz

Meetbaarheid

Indicatoren

Deze P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. In de begroting van 2019 hebben we aangegeven dat we op het niveau van ambitie een belevingsonderzoek onder onze inwoners gaan houden om een nulmeting te krijgen. Voor deze ambitie (Sterke bedrijvigheid) zien we af van een belevingsonderzoek. Het MKB onderzoek geeft voldoende inzicht over ons ondernemersklimaat en daarnaast gebruiken we de overall midterm review van het Coalitieakkoord  om een indicatie te krijgen van de tussentijdse effecten. Uiteraard worden onze inwoners en de raad  nadrukkelijk bij dit onderzoek betrokken.

 

Voor de actielijnen gaan we de kwantitatieve indicatoren meten. Ook hierbij gaan we uit van een nulmeting. Deze indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. 

 

Ambitie: Sterke bedrijvigheid Indicator Bron Frequentie meten Wanneer actuele gegevens beschikbaar Meetmoment IST

IST

2018

SOLL

2022

Wij zetten in ons voor een sterker Dinkellandse bedrijfsleven               
Actielijn: Vitalere vrijetijdseconomie            
Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur Aantal toeristische overnachtingen Gemeentelijke belastingen Jaarlijks begin 2019 Begin 2018, cijfers van 2017 335.883 346.000 (3%)
  Kwalitatief (belevingsonderzoek) Toerisme Dinkelland Newcom Einde raadsperiode   2017    
Actielijn: Sterker ondernemersklimaat            
Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers Rapportcijfer MKB onderzoek Tweejaarlijks door MKB Nederland   aug-18 6,6 7
Actielijn: Innovatievere agrarische sector            
Betere ondersteuning van innovatief ondernemerschap in de agrarische sector                
  Bermgras: aantal ondernemers die meedoen /aantal contracten en hoeveelheid Gemeente Jaarlijks December jan-18 0 20% van het totaal aantal bedrijven (120)
  Mestverwaarding: aantal ondernemers die meedoen (biovergisters) Gemeente vergunningen Jaarlijks December dec-18 0 12 bedrijven (3 per jaar)

Vitalere vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken

Versterken van het toeristisch klimaat onder meer door inzet op onze unieke elementen van rust, ruimte, landschap en cultuur 

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

Voor een overall view op de sector hanteren we `het aantal overnachtingen` als graadmeter voor de IST situatie. Deze meting doen we zelf en is gebaseerd op de toeristenbelasting. Als startpunt gebruiken we het aantal overnachtingen van 2017. In 2017 had gemeente Dinkelland 335.883 toeristische overnachtingen. Dit is een 3.8% stijging t.o.v. 2016 en het hoogst aantal overnachtingen gemeten in gemeente Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL, gewijzigd t.o.v. de begroting 2020) 

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft de verwachting uitgesproken dat het toerisme in  Nederland de komende jaren een flinke groei zal doormaken. Voor Twente spreekt men zelfs over een groei van 30% in het aantal overnachtingen tot 2030 t.o.v. het jaar 2018. De Gemeente Dinkelland is zich er van bewust dat deze verwachte groei effecten met zich meebrengt voor de economie, de leefomgeving en het landschap. De komende jaren wil de Gemeente Dinkelland zich voorbereiden op de verwachte groei door acties uit te zetten binnen de hoofdthema’s: toeristisch ondernemerschap, toeristische voorzieningen en landschap, marketing en de grensligging (NL-DL) van Dinkelland. Het realiseren van toerismespreiding in tijd en ruimte, en het behouden en ontwikkelen van een kwalitatief en vitaal verblijfsaanbod vormen voor de Gemeente Dinkelland een belangrijk toetsingskader binnen de uitgezette acties.

 

Dinkelland is een vitale vrijetijdseconomische bestemming binnen Twente. Dit is te zien aan het jaarlijks aantal toeristische overnachtingen. Ondanks de economische crisis heeft de sector vrijetijdseconomie van Dinkelland bewezen een stabiele factor te zijn binnen de Dinkellandse economie. In 2017 bedroeg het aantal toeristische overnachtingen 335.883. Dinkelland is hiermee verantwoordelijk voor bijna 10% van de totale overnachtingen in Twente. De totale toeristische bestedingen aan hotel- en andere verblijfsovernachtingen bedroeg in 2017 in Twente 180 miljoen euro; de Dinkellandse verblijfssector was in 2017 dan ook verantwoordelijk voor bijna 18 miljoen euro omzet. Gemiddeld geeft de toerist per dag een  € 41 uit aan culinair aanbod, detailhandel en andere dagrecreatie bestedingen (belevingsonderzoek Dinkelland 2017).

 

De sector vrijetijdseconomie is erg trend- en seizoen afhankelijk. Tevens kent de sector veel verschillende stakeholders en belangen. Voor het behouden van vitale Dinkellandse vrijetijdssector is het van belang dat trends en ontwikkelingen, kansen en potenties en verschillende belangen constant gestuurd worden. Gemeente Dinkelland wil hieraan bijdragen door in te spelen op de huidige aantrekkingskracht van Dinkelland en deze te voorzien van toekomstbestendige impulsen. De Dinkellandse toerist bezoekt Dinkelland voornamelijk om tot rust te komen en te genieten van ruimte, landschap en culturele waarden (belevingsonderzoek Dinkelland 2017). De komende jaren hebben de volgende activiteiten prioriteit:

 • het behouden en versterken van deze aantrekkingskracht door middel van het behouden van het (coulissen)landschap (Natura 2000);
 • het versterken van de toeristische voorzieningen waaronder de fiets- en wandelnetwerken;
 • het blijven vermarkten van het merk Ootmarsum-Dinkelland in samenwerking met Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland;
 • het benutten van de Duitse grensligging, en
 • inzetten op seizoenspreiding door het aantal toeristische overnachtingen in het voor- en het najaar te vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

 

Kanaal Almelo Nordhorn:

Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is

 

Gezamenlijk actieplan voor de samenwerking over de kanaalzone  Nordhorn – Almelo, traject Nordhorn-Denekamp .

Samen met Nordhorn in 2020 start Interregproject kanaal Almelo-Nordhorn, traject Denekamp- Nordhorn (waterprojecten, routes en verbindingen en  arrangementen ).

Uiterlijk Q1 van 2021 wordt advies uitgebracht over verdere samenwerking met Nordhorn en de kansen van het  traject Denekamp- Nordhorn.  Dit advies wordt mogelijk gekoppeld aan een volgende Interreg aanvraag in 2022

Toeristisch consulent.

De toeristisch consulent is de sparringpartner voor de ondernemers. De rol van de toeristisch consulent is vergelijkbaar met bedrijvenconsulent. .

Jaarlijks intensieve contactmomenten met ondernemers en vertegenwoordigers uit de sector en advisering over beleid.  Waar mogelijk meer ruimte bieden om seizoen verlengende activiteiten mogelijk te maken. 

Het toeristisch consulentschap wordt in 2021  voortgezet.

Versterken promotionele activiteiten Ootmarsum-Dinkelland

•Ondersteuning Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland d.m.v. subsidie.

 

 

 

•Stimuleren ketensamenwerking tussen Marketing Oost (TwenteMarketing) en het STOFD via bijdrage aan Regio Twente.

Continuering proces 2017 t/m 2021

2021 is het laatste jaar binnen de 5-jarige financiële samenwerking met het STOFD. In 2021 gaat de gemeente in overleg met het STOFD over een vervolgsamenwerking voor een nieuwe periode  en volgt er  een college- en raadsvoorstel.

 

Continuering proces 2017 t/m 2021

Versterken toeristische voorzieningen:

Door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden)

1. Investeren in toeristische voorzieningen van Routenetwerken Twente via bijdrage aan Regio Twente


2. Kwaliteitsverbetering toeristische voorzieningsniveau in het landschap en per kern waaronder fiets- en wandelnetwerken en uitstraling openbare ruimte i.s.m. Routenetwerken Twente, Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland en het proces MijnDinkelland2030!.


3. Opleveren stuwwallenroute als onderdeel Noordoost Twente pad i.s.m. alle Noordoost Twentse gemeenten

Continu

 

 

Continu

 

 

Opgeleverd

Sterker ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken

Een beter bij de behoefte passende ondersteuning van ondernemers

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

In het meest recente onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente uit 2018  heeft de gemeente Dinkelland het rapportcijfer 6,6. Gekregen.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL) (GEWIJZIGD)

Een beter ondernemersklimaat: Dinkelland wil dat de tevredenheid onder ondernemers toeneemt, waarbij een 7 of hoger in het MKB-onderzoek van 2022 het doel is.

 

Het werken aan een goed ondernemersklimaat voor de agrarische sector, detailhandel, het MKB en de vrijetijdseconomie met een zo optimaal mogelijke dienstverlening blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij willen voldoende mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen zonder daarbij de toekomstbestendigheid van de centra (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum) in gevaar te brengen. Als gemeente hebben wij daarbij een faciliterende en stimulerende rol.

 

Wij willen ieder jaar minimaal 50 bedrijfsbezoeken brengen: dit gebeurt door zowel het college, als door de portefeuillehouder, als door de bedrijfsconsulent, dan wel een combinatie daarvan. We informeren onze ondernemers over voor hen relevante ontwikkelingen, bijeenkomsten, etc. Ook gaan we in overleg met ondernemers bekijken hoe we onze prachtige Dinkellandse bedrijven beter onder de aandacht kunnen brengen bij de Twentse onderwijsinstellingen. 

 

De rol van de gemeente Dinkelland zal met name bestaan uit faciliteren en stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om te verwijzen naar subsidiemogelijkheden en formele belemmeringen te verminderen. Wij willen ondernemers verbinden met relevante organisaties en projecten, zoals beschikbaar via de Agenda voor Twente. Verder wil de gemeente inzetten op partnerships met ondernemers en vertegenwoordigingen van ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

Benutten mogelijkheden Agenda voor Twente

Bedrijven die voordeel hebben van de Agenda voor Twente

 

De meerjarenprogrammering continueren en onder de aandacht blijven brengen van ondernemers.

Vanaf 2019, gedurende 4 jaar,  de meerjarenprogrammering continueren en onder de aandacht blijven brengen van de ondernemers. 

Centrumagenda Denekamp

 

Eventuele natuurlijke momenten benutten voor ontwikkeling (vraaggestuurd)

In 2021 in gesprek blijven met ondernemers(vereniging) om ontwikkelingen en kansen op natuurlijke momenten te benutten. 

Doorontwikkeling bedrijvenloket

Doorontwikkeling bedrijvenloket/ bedrijfsconsulent als sparringpartner ondernemers. Consulentschap wordt geïntensiveerd.

Aanvullingen t.o.v. huidige dienstverleningspakket waaronder:

 • Periodiek uitbrengen van nieuwsbrief voor ondernemers
 • Contactmomenten en advisering
In 2021 gaan we extra nieuwsbrieven blijven uitbrengen als de Coronamaatregelen daarom vragen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona als ook de economische ontwikkelingen, gaan we bekijken welke rol de gemeente hierin kan spelen. Medio 2021 zal er een herhalingsonderzoek plaatsvinden naar de economische situatie van het Dinkellandse bedrijfsleven.

Verbinden van Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek (4O's)

1. Verbeteren van innovatie door ondernemers en gemeente door inzetten van kennis bij onderwijs en studenten
2. Verbinden van kennisvragen bij ondernemers aan oplossingen binnen gemeenten en onderwijs
3. Behouden van studenten voor de regio

Continuproces, gedurende 4 jaar,  voor alle sectoren:  VTE, Agro en food, Detailhandel, MKB, etc. 

Start uitvoering AgroHUB in 2021

Innovatievere agrarische sector

Wat willen we bereiken

Ondersteuning van het ondernemerschap in de agrarische sector

Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 

We hebben op dit moment geen goede nulmeting die inzicht geeft in de effecten van de ondersteuning van de sector.  We gaan het geplande belevingsonderzoek, om de wijze waarop de sector de ondersteuning van de gemeente  ervaart, niet uitvoeren. We gebruiken het participatieproces dat wordt doorlopen voor het opstellen van de Omgevingsvisie (hoofditem Buitengebied), als input voor traceren van de transitieopgaven in het landelijk gebied van Dinkelland.

 

Waar gaan we naar toe? (SOLL)

We voorzien reeds nu  een verbreding van de actielijn “Innovatievere agrarische sector”, naar een aantal breder georiënteerde verduurzamingsopgaven van het landelijk gebied:

 • Landbouw en voedsel
 • Klimaat en energie
 • Natuur en biodiversiteit
 • Klimaatverandering

In 2021 hebben we de transitieopgaven van het landelijk gebied concreter in beeld en formuleren we de SOLL.

 

Ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat geldt ook voor de agrarische sector. Er moet ruimte geboden blijven worden. De marktomstandigheden in de agrarische sector veranderen constant. De veranderende regelgeving en de noodzaak tot investeren in onder meer dierenwelzijn en milieumaatregelen leidt bij veel bedrijven tot ruimtelijke en zelfs ook financiële problemen.

 

Ook de klimaatverandering vraagt, met name op de hoger gelegen zandgronden waar Dinkelland ligt, een grote inspanning van de agrarische sector. Deze verandering leidt samen met onder meer de gebruiksnormen voor dierlijke mest tot verschralende landbouwgronden. Het gevolg hiervan is lagere opbrengsten en het ontstaan van schade aan natuur en problemen met grond- en oppervlaktewater. Vernieuwende initiatieven bieden nieuwe kansen voor economie en werkgelegenheid en een goede basis voor een circulaire economie in Dinkelland.

Wat gaan we daarvoor doen

Inspanning

Resultaat

Start

Agro en food sector stimuleren

Agro en food sector stimuleren om innovatief te ondernemen (bv. energie en VAB’s)

 

Het faciliteren van de sector is onderdeel van de werkzaamheden van de agrarisch consulent. 

Continu

Mineral Valley Twente

Participeren in de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente (MVT)

Deelname aan Proeftuinen en bijdrage leveren aan de netwerkorganisatie MVT

Continu

Natura 2000: Realisatiefase

 

De provincie Overijssel heeft de gemeente Dinkelland verzocht de Realisatiefase te gaan trekken voor de N2000 gebieden. De provincie Overijssel blijft opdrachtgever en eindverantwoordelijk. Omdat wij de belangen van onze inwoners maximaal willen behartigen in deze fase, gaan wij borgen dat onze invloed van voldoende impact is om hier invulling aan te geven. Samen met de provincie en andere partners wordt hiervoor een aanpak ontwikkeld.

In 2021 en 2022 besluitvorming GS en PS mbt Provinciale Inpassingsplannen (PIP's)

Waar mogelijk start uitvoering op onderdelen in 2021.  In 2022 starten de hoofdonderdelen van de uitvoering.

Visie (Transitie Landelijk gebied) opstellen

Het samenhangend in beeld brengen van de bedreigingen en kansen in het landelijk gebied om daarmee vervolgens een langjarig uitvoeringsprogramma op te stellen. Daarbij gaan we eveneens  inventariseren welke instrumenten er zijn en ontbreken.

Via de Gebiedsgerichte Aanpak Noordoost-Twente (GGA-NOT)  inzicht krijgen in de kansen en bedreigingen van  het landelijk gebied.  Brede sociaal/ economische  insteek met als kernpunten stikstof, natuur/biodiversiteit, energietransitie/ klimaatverandering, landbouw en voedsel. De paraplu hierbij is de vast gestelde Omgevingsvisie. Het eindresultaat is een dynamische uitvoeringsagenda. 

In 2021 is het Plan van Aanpak GGA-NOT klaar en starten  er korte termijn uitvoeringsprojecten. 

NIEUW BELEID

Faciliteren LEADER-NOT 2021-2027

De provincie Overijssel heeft middelen gereserveerd voor de nieuwe LEADER-periode. Om als gebied hiervoor in aanmerking te komen dient
lokale cofinanciering door gemeenten worden gedaan. Voor de drie plattelandsgemeenten in Noordoost-Twente (Oldenzaal doet mee op projectbasis) betekent meedoen een cofinanciering van € 170.000,- per gemeente.

Continueren LEADER  voor een nieuwe periode;  2021-2027 

Maatschappelijke, economische, sociale en agrarische vraagstukken vragen om een integrale benadering. Veel hangt met elkaar samen en vraagt om een overstijgende aanpak. De huidige speerpunten voor LEADER, te weten aantrekkelijk leefklimaat (1), nieuw ondernemerschap (2) en innovatief ontmoeten (3) bieden voldoende mogelijkheden om voor een nieuwe periode naar deze  vraagstukken te kijken, nl.: 
- Onverminderd inzetten op leefbaar en economische sterk buitengebied waarbij er aandacht is voor (andere) economieën op het platteland, cultuur, streekidentiteit, jongeren en jongvolwassenen;
- Gezamenlijk kijken naar een gebiedsgerichte en integrale aanpak van opgaven in het landelijk gebied, waarbij leefbaarheid, economie en identiteit van de streek uitgangspunten zijn;
- Samenwerken en verbinden van onderaf (bottom-up principe) zijn de kernwaarden waarbij ondernemers, stichtingen, dorpsraden en andere initiatiefnemers breed maatschappelijk samenwerken. 

Om deel te nemen bedraagt de cofinanciering voor Dinkelland  170.000,- (eenmalig). Door de bijdrage van de EU, de provincie Overijssel en de eigen bijdrage van de indieners genereert deze cofinanciering minimaal 1 miljoen euro. 

1e kwartaal 2021

Sterke bedrijvigheid - financieel

Financiële kaders Ambitie Sterke bedrijvigheid

Sterke bedrijvigheid Bedragen × € 1.000 t/m september 2020
Actielijnen Begroting 2019 Werkelijk 2019 Saldo 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Wij gaan met Nordhorn een project aan waarbij het kanaal Nordhorn Almelo de verbindende factor is  150 0 150 150 9 141
Versterken toeristische voorzieningen door o.a. behouden kwaliteiten (coulissen)landschap en natuur (de N2000-gebieden) 280 0 280 280 25 255
Onderzoeken mogelijkheden stagemakelaar-hub 20 6 14 14 1 13
Maatregelen Keurmerk Veilig Ondernemen 197 0 197 197 0 197
Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren (bv. energie en VAB’s) 15 0 15 15 0 15
Toekomstgerichte erven (buitengebied) 35 15 20 20 0 20
Flankerende inzet Natura 2000 AVAV (Volterbroek) 103 0 103 103 82 21
Werkbudget Sterker ondernemersklimaat 60 2 58 58 5 53
Totaal Sterke bedrijvigheid 860 23 837 837 121 716