Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandsvermogen: de saldireserve. Bij die ontwikkeling houden we niet alleen rekening met datgene wat in de begrotingsadministratie is opgenomen maar ook met verwachtingen en claims waar we nu  zicht op hebben.

 

In dit deel geven we inzicht in de stand van de reserves en voorzieningen zoals die nu in de (begrotings-) administratie is opgenomen.

Omschrijving Jaar Saldo begin van het jaar Structurele dotatie Incidentele dotatie Structurele ontrekking Incidentele ontrekking Dekking i.v.m. afschrijving Saldo einde van het jaar
Bedragen x € 1.000
Algemene reserve, exploitatie 2021 7.122 0 612 0 3.342 0 4.391
2022 4.391 0 -14 0 0 0 4.378
2023 4.378 0 24 0 0 0 4.401
2024 4.401 0 387 0 0 0 4.789
Reserve groot onderhoud gebouwen 2021 1.932 0 251 0 171 0 2.013
2022 2.013 0 251 0 303 0 1.962
2023 1.962 0 251 0 158 0 2.056
2024 2.056 0 251 0 342 0 1.965
Reserve Maatschappelijk Effecten Plan 2021 5.035 0 778 0 778 0 5.035
2022 5.035 0 90 0 90 0 5.035
2023 5.035 0 0 0 0 0 5.035
2024 5.035 0 0 0 0 0 5.035
Reserve conversie aandelen Vitens 2021 188 0 0 189 0 0 -1
2022 -1 0 0 0 0 0 -1
2023 -1 0 0 0 0 0 -1
2024 -1 0 0 0 0 0 -1
Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen 2021 4.359 0 3.210 0 1.126 0 6.443
2022 6.443 0 0 0 160 0 6.283
2023 6.283 0 0 0 0 0 6.283
2024 6.283 0 0 0 0 0 6.283
Voorzieningen pensioenaanspraken wethouders 2021 3.452 200 0 117 0 0 3.535
2022 3.535 200 0 96 0 0 3.639
2023 3.639 200 0 97 0 0 3.742
2024 3.742 200 0 99 0 0 3.843
Voorziening liquidatie Top Craft 2021 78 0 0 0 0 0 78
2022 78 0 0 0 0 0 78
2023 78 0 0 0 0 0 78
2024 78 0 0 0 0 0 78
Voorziening riolering 2021 2.808 0 0 0 0 0 2.808
2022 2.808 0 0 0 0 0 2.808
2023 2.808 0 0 0 0 0 2.808
2024 2.808 0 0 0 0 0 2.809
Voorzieningen afval 2021 647 0 0 25 0 0 623
2022 623 0 0 27 0 0 596
2023 596 0 0 29 0 0 567
2024 567 0 0 21 0 0 545
Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten 2021 10.751 0 0 0 0 254 10.497
2022 10.497 0 0 0 0 359 10.138
2023 10.138 0 0 0 0 542 9.595
2024 9.595 0 0 0 0 542 9.053
Reserve GRP 2021 2.000 0 0 0 0 0 2.000
2022 2.000 0 0 0 0 0 2.000
2023 2.000 0 0 0 0 0 2.000
2024 2.000 0 0 0 0 0 2.000
Reserve wegen en kunstwerken 2021 1.000 0 0 0 0 0 1.000
2022 1.000 0 0 0 0 0 1.000
2023 1.000 0 0 0 0 0 1.000
2024 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Reserve Agenda van Twente 2021 1.048 0 0 0 198 0 851
2022 851 0 0 0 198 0 653
2023 653 0 0 0 0 0 653
2024 653 0 0 0 0 0 653
Voorziening open luchtmuseum 2021 180 0 0 30 0 0 150
2022 150 0 0 30 0 0 120
2023 120 0 0 30 0 0 90
2024 90 0 0 30 0 0 60
Reserve onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen 2021 1.600 0 180 0 479 0 1.301
2022 1.301 0 0 0 0 0 1.301
2023 1.301 0 0 0 0 0 1.301
2024 1.301 0 0 0 0 0 1.301
Voorziening groot onderhoud Dorper Esch 2021 399 338 0 656 0 0 81
2022 81 360 0 271 0 0 170
2023 170 383 0 254 0 0 298
2024 298 405 0 267 0 0 436
Totaal 2021 42.599 538 5.031 1.016 6.094 254 40.804
Totaal 2022 40.804 560 328 424 750 359 40.159
Totaal 2023 40.159 583 275 411 158 542 39.906
Totaal 2024 39.906 605 639 417 342 542 39.848

Toelichting per reserve / voorziening

Algemene reserve
Doel
Buffer om toekomstige incidentele financiële tegenvallers en risico’s op te vangen om de continuïteit van de gemeente te waarborgen. De algemene reserve vormt het beschikbare weerstandsvermogen.

 

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Doel
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” en “vervangingsinvesteringen” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. De gemeentelijke gebouwen dienen een adequaat niveau van onderhoud te hebben.

Toelichting
Jaarlijks wordt € 475.000 gedoteerd aan deze reserve. De onttrekkingen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP) dat door de raad is vastgesteld. In 2020 wordt een nieuw geactualiseerd Mop opgesteld. Aan de hand hiervan worden de jaarlijkse dotaties en de jaarlijkse onttrekkingen opnieuw vastgesteld.

 

Reserve Maatschappelijk Effecten Plan
Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van projecten uit het Maatschappelijk Effecten Plan Dinkelland.

Toelichting
Rekening houdend met de besluitvorming uit de perspectiefnota 2021 (met name het Maatschappelijk Effecten Plan) bedraagt de omvang van deze reserve medio 2020 ruim € 6,6 miljoen. Volgen we de besluitvorming en de oorspronkelijke planning dan wordt in 2020 nog een bedrag van ruim € 1,6 miljoen uitgegeven. Hierdoor komt de geraamde stand per 1 januari 2021 uit op een bedrag van ruim € 5,0 miljoen. Voor de duidelijkheid: alle gelden in deze reserve zijn voorzien van een bestemming gedekt door een raadsbesluit. 

 

Reserve conversie aandelen Vitens
Doel
De opbrengst van de verkoop van de aandelen parallel laten lopen met de wijze waarop de opbrengst door Vitens aan de gemeente wordt overgemaakt (verspreid over 15 jaar).

Toelichting
Jaarlijks wordt een bedrag van € 189.000 onttrokken uit deze reserve ten gunste van de exploitatie. Dit loopt parallel met de aflossing van de lening. Dit doen we in 2021 voor het laatst. Daarna kan deze reserve komen te vervallen.

 

Reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Doel
De middelen in de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen hebben (nog) geen bestemming of besteding meegekregen. Ze zijn (nog) vrij besteedbaar. Het doel van deze reserve is vooral het in beeld hebben en houden van de beschikbare incidentele algemene middelen, de vrije incidentele ruimte.

 

Reserve Agenda van Twente.
Doel
Financiering projecten uit de Agenda van Twente.

Toelichting
In de begroting van 2018 is een bedrag van € 985.000 gereserveerd voor de Agenda van Twente voor ambities en projecten voor een periode van vijf jaar. Voor 2020 is er een extra dotatie van € 393.000 voor dekking van de bijdragen voor de periode 2020 tot en met 2022.

 

Reserve wegen en kunstwerken
Doel
Doel van de reserve is om planmatig “groot onderhoud” gelijkmatig over de begrotingsjaren te verdelen. Om fluctuaties van de budgetten van wegen en kunstwerken op te vangen is in de begroting van 2017 €1.000.000 beschikbaar gesteld.

Toelichting
Deze middelen die resteren zijn naast de structureel geraamde bedragen in de begroting bedoeld om het meerjarige planmatige onderhoud op grond van de Meerjaren Onderhouds Plannen uit te voeren.

 

Reserve GRP
Doel
Beperken / gefaseerd doorvoeren van de lastenverhoging voor de burgers als gevolg van de noodzakelijke investeringen op grond van de klimatologische ontwikkelingen

Toelichting
In de begroting 2017 en 2018 is er voor een totaal incidenteel bedrag van €2.000.000 beschikbaar gesteld om de gevolgen van de klimatologische omstandigheden (deels) op te vangen. Deze reservering is betrokken bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Riolerings Plan met dien verstande dat eerst de (uitkomsten van de) zogenaamde “’stresstests” moeten worden afgewacht.
Op basis van de uitkomsten van deze stresstest is er een voorlopige risico inventarisatie opgesteld voor de klimaatmaatregelen Wateroverlast. Aan de hand van de risicodialoog met de Raad wordt in het najaar 2020 de uitvoeringsagenda voor de komende jaren definitief vastgesteld.

 

Reserve dekking afschrijvingen investeringen majeure projecten
Doel
Dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van geactiveerde majeure projecten.

Toelichting 
De afschrijvingslasten van de volgende, voorzien van een raadsbesluit, geactiveerde majeure projecten komen ten laste van deze reserve:

Fietsverbinding Reestman € 50.000
Verbinding Meijerij € 189.493
2e fase Dusinksweg € 1.655.353
Centrumplein Weerselo € 1.340.876
Investeringskrediet Stadsweide € 381.952
Churchillstraat Denekamp € 78.820
Bisschopsstraat/rondweg Weerselo € 6.634.160
Zonnepanelen € 49.000
Zwembad Kuiperberg € 313.952
Uitrusting raadszaal Gemeentehuis € 156.000
Zonnepanelen werf Ootmarsum €275.000
Totaal € 11.521.169

 

Reserve dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit
Doel
In 2020 is deze nieuwe reserve gevormd en is er 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het KOG (Kwaliteit Openbaar Groen). Op deze manier wordt de Raad in de gelegenheid gesteld om de uitvoering op het KOG te volgen.

Toelichting
In 2020 is het Uitvoeringsplan KOG door de Raad vastgesteld waarin voor de komende 4 jaren een kostenraming is opgesteld. Op basis hiervan is er voor 2021 een budget van € 479.000 geraamd en ten laste gebracht van deze reserve.

 

Voorziening pensioenen en wachtgelden wethouders
Doel
De gemeente is eigen risicodrager voor de pensioenaanspraken van (oud)wethouders in de toekomst.
(Oud)wethouders kunnen op basis van hun rechtspositie aanspraak maken op een pensioenuitkering. Om deze toekomstige verplichting te kunnen voldoen, is deze voorziening in het leven geroepen.

Toelichting
Het uiteindelijke doelvermogen wordt berekend aan de hand van de sterftekans (afhankelijk van geslacht en leeftijd) en een rekenrente. Jaarlijks worden hiertoe actuariële berekeningen opgesteld.
De dotaties betreffen de rekenrente en de pensioenopbouw van de huidige wethouders. De onttrekkingen betreffen pensioenbetalingen aan voormalig wethouders, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en wachtgelden.

 

Voorziening riool
Doel
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de rioolheffing en de lasten van riolering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening afval
Doel
Deze voorziening heeft als doel om ongewenste schommelingen (pieken en dalen) in de tarieven en het resultaat te voorkomen. een egaliserend karakter dus.

Toelichting
De dotaties en onttrekkingen betreffen de egalisatie van het verschil tussen de afvalstoffenheffing en de lasten van afvalinzameling en -verwijdering (zowel exploitatielasten als kapitaallasten).

 

Voorziening liquidatie Top Craft
Doel
Om verplichtingen voortkomend uit de liquidatie van Top Craft te borgen heeft genoemde verbonden partij een voorziening getroffen. Als deelnemende gemeente dragen wij daarin voor 21 % bij en hebben wij een voorziening getroffen.

Toelichting
21 % van de daadwerkelijke uitgaven uit de voorziening van Top Craft Dat kan ook vrijval zijn voortkomend uit meevallers die tijdens het proces worden geconstateerd.

 

Voorziening openlucht museum
Doel
Om verplichtingen voortkomend uit het vonnis van de rechtbank te betalen is een voorziening getroffen.

Toelichting
Op basis van het vonnis van de rechtbank is de gemeente Dinkelland gehouden tot betaling van een exploitatievergoeding van € 30.000 per jaar gedurende een periode van 10 jaren. De vergoeding over 2017 en 2018 inclusief wettelijke rente en proceskosten komt ten laste van de jaarschijf 2018 en die van het jaar 2019 ten laste van het begrotingsjaar 2019. Voor de nog resterende 7 jaar hebben wij via de begroting 2020 een voorziening getroffen. Vanuit deze voorziening van oorspronkelijk € 210.000 (7 jaar maal € 30.000) dekken wij de jaarlijs te betalen exploitatievergoeding.

 

Voorziening groot onderhoud Dorper Esch
Doel

Ten behoeve van de vernieuwbouw van sportcomplex Dorper Esch is in februari 2018 een Design, Build &Maintain overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn met de aannemer prijsafspraken gemaakt over het onderhoud voor een periode voor 30 jaar. Om aan de verplichtingen met betrekking tot het onderhoud te kunnen voldoen, hebben wij een voorziening ingesteld.

Toelichting

De voorziening kent per 1 januari 2021 een stand van €399.000. Op basis van de gemiddelde kosten over de looptijd van 30 jaar wordt in 2021 een bedrag van
€338.000 toegevoegd aan de voorziening. Op basis van het afgesloten contract worden de onderhoudskosten in 2021 voor een bedrag van €656.000 ten laste van de voorziening gebracht. Een en ander betekent dat de stand van de voorziening per 31 december 2021 uitkomt op een bedrag van € 81.000.

Bijlage 2: Begrippenlijst

Begrippenlijst met toelichting

 • Actielijn: Dit is een verbijzondering van de ambitie. Dit is een subdoel en deze is ondergeschikt aan het strategische doel bij de ambitie, maar sluit in totaliteit volledig hierbij aan. Er zitten geen nieuwe elementen in.
 • Activiteiten: Datgene wat je concreet (binnen een project, proces) gaat doen. Dit niveau is te gedetailleerd voor de DIN,  maar levert wel in zijn totaliteit de input voor het project- of procesresultaat.
 • Ambitie: Een ambitie is het kompas voor het programma. Het is de inspiratie- en motivatiebron en het richtpunt waar mensen samen naartoe gaan en waarvoor ze samen aan de slag gaan. Van de ambitie worden de doelen en baten afgeleid. Een ambitie is betekenisvol voor de betrokkenen: hij doet er écht toe. Mensen willen met zinvolle dingen bezig zijn, en dit kan een van die dingen zijn. Een goede ambitie is iets gezamenlijks van de betrokkenen; ze willen er samen voor gaan.
 • Baten: Dat zijn concrete, meetbare doelen die door belanghebbenden als positief worden gezien en die bijdragen aan het nastreven van de bovenliggende doelen. Met andere woorden: wat is de opbrengst/wat heeft het opgeleverd.
 • DIN: Een DIN staat voor Doelen-Inspanningen-Netwerk. Een DIN is een visuele weergave van je strategische doelen, de effecten die je wilt bereiken en de inspanningen/resultaten die je gaat opleveren om deze doelen te bereiken.
 • Doel: Datgene wat je wil bereiken, gewenste situaties in de toekomst. Met andere woorden: het beoogde effect, de “outcome”. Doelen stel je vooraf, terwijl het uiteindelijke effect (outcome) pas achteraf vast te stellen is.
 • Doelsturing richt zich op het sturen op doelen.  Allerhande inspanningen worden gedaan die samen leiden tot de continue afweging doen we de goede dingen en doen we ze ook goed? Wat kenmerkt nu het werken op basis van doelsturing:
  • Samenwerken in een meer horizontale manier
  • Gericht op een langere termijn
  • Vergt geduld en goed opdrachtgeverschap
  • Vergt flexibilisering
  • Overzicht van samenhang
  • Doelgericht samen willen werken met andere partijen
 • Effect: Datgene wat bereikt is. Dit kan pas na jaren zichtbaar zijn.
 • Het gaat over datgene wat je met een programma nastreeft door allerlei inspanningen in samenhang uit te voeren.
 • Gebiedsgericht werken[1] is een manier van werken waarbij in de beleids- en uitvoeringsfase nadrukkelijk van buiten (de samenleving, het gebied, de wijk) naar binnen (de -ambtelijke- organisatie) wordt gekeken en gehandeld.
 • Inspanningen: Dit zijn projecten, processen en activiteiten binnen een ambitie die een bijdrage leveren aan de gestelde doelen. Dit kunnen interne projecten en processen zijn, maar ook projecten en processen waarbij het initiatief en de uitvoering bij de samenleving ligt.
 • Maatschappelijk Effecten Plan (MEP): Dit is de uitwerking van de ambities in doelen, ambities, actielijnen, inspanningen en kosten samengevat in een plan. Het MEP is een van de hoofdstukken in de P&C documenten.
 • Proces: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het ontwikkelen van een uniek idee of het bereiken van overeenstemming tussen mensen en partijen. Het gaat om sturen en balanceren van haalbaarheid en draagvlak.
 • Programmamanagement:  Een geheel van samenhangende doelstellingen, te bereiken resultaten en daarvoor uit te voeren inspanningen (projecten/ processen).
 • Project: Tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het realiseren van een uniek resultaat, dat bijdraagt aan het behalen van bepaalde doelen.
 • Resultaten: Datgene wat klaar is als een (cluster van) activiteit(en) klaar is.  Output.

 

Bijlage 3: Participatieprocessen

Participatieladder

Bijlage 4: Vaststelling begroting

Vaststelling van de begroting

De raad van de gemeente Dinkelland,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van,

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De begroting 2021 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020,

 

 

De raadsgriffier,                                          De voorzitter,

                                                          

mr. O.J.R.J. Huitema MPM                  J. Joosten