Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Basisbegroting

Inleiding op de basisbegroting

Vanuit wettelijk voorschrift presenteren wij, naast onze programma’s, de begroting en jaarrekening naar taakveld. Ieder programma in de basisbegroting is op eenzelfde wijze opgebouwd en kent de volgende onderdelen:

 • Portefeuillehouder(s)
 • Algemeen: algemene omschrijving van het programma.
 • Vastgestelde beleidsnota's: de beleidsnota's die al zijn vastgesteld en die betrekking hebben op het programma. 
 • Kengetallen: relevante kengetallen per programma.
 • Verbonden partijen: de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van de doelen binnen het programma.
 • Actuele ontwikkelingen: omschrijving van de ontwikkelingen die spelen binnen het programma.
 • Gevolgen corona: de gevolgen van corona die spelen binnen het programma.
 • Beleidsindicatoren: de wettelijk verplichte indicatoren volgens het BBV. 
 • Begroting 2021 - overzicht baten en lasten: weergaven van de baten en lasten per taakveld.
 • Nieuw beleid: nieuw beleid en/of in-en extensivering van bestaand beleid dat voortkomt uit het koersdocument.
 • Meerjarig financieel beeld - terugkijken: realisatie 2019, begroting 2020 en begroting 2021 per programma met een toelichting*
 • Meerjarig financieel beeld - vooruitkijken: begroting 2021 t/m 2024 per programma met een toelichting.

Ondanks de geringe vergelijkbaarheid van de cijfers nemen wij conform de BBV verplichting wel de vergelijkende realisatie cijfers 2019 en begroting 2020 op.

Programma Bestuur & middelen

Portefeuillehouders

John Joosten & Ben Blokhuis

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten 21 inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA acht zetels, Lokaal Dinkelland zeven zetels, VVD drie zetels, GroenLinks één zetel, PvdA één zetel  en Burgerbelangen Dinkelland één zetel. Het college van Burgemeester en Wethouders wordt naast de burgemeester gevormd door drie wethouders.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Dinkelland doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen. 

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Tubbergen. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Tubbergen voortzetten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal inwoners
26.517 (CBS: jul 2020)
 • Gemiddelde leeftijd
43,3 jaar (CBS/BRP: 2019)
 • Aantal huishoudens
10.250 (CBS: 2019)
 • Aandeel alleenwonenden
25,7% (CBS: 2019)
 • Gemiddeld betaalde OZB
€ 375 (COELO: 2020)

Verwachte ontwikkeling aantal inwoners:

Verbonden partijen

Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:

 • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
 • Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Regio Twente.
 • Cogas: Cogas voorziet onder meer in de behoefte aan openbare nutsvoorzieningen in de gemeenten die in de vennootschap deelnemen en in haar concessie- en machtigingsgebieden. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Cogas.
 • Enexis Holding: Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland, waaronder Overijssel. Dinkelland valt onder het verzorgingsgebied van Enexis.
 • Wadinko: Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid - en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.
 • BNG: De BNG heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. De BNG is huisbankier van Dinkelland.
 • EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  EUREGIO.

Actuele ontwikkelingen

Herijking gemeentefonds

Het Rijk werkt samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. Deze herijking moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling met als uitgangspunten stabiliteit, vereenvoudiging, en uitlegbaarheid. Deze herijking was in eerste instantie opgedeeld in de volgende twee onderdelen:

 • Sociaal domein
 • Het klassieke deel

 

Als onderdeel van de herijking van het klassieke deel is ook de inkomstenverevening benoemd. Gaandeweg bleek dat deze inkomstenverevening dermate belangrijk kan zijn in de totale herijking dat vanaf medio 2019 feitelijk wordt gesproken over drie onderdelen.

 

In totaliteit heeft deze herijking  betrekking op een totaalbedrag van € 30 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is voorzien in 2022. Gemeenten worden uiterlijk in de decembercirculaire 2020 over de uitkomsten geïnformeerd.

 

Uiteraard zullen wij waar nodig en waar mogelijk onze stem laten horen en zullen we u als raadsleden op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. Wij zien op grond van eerdere ervaringen met herverdelingen van rijksmiddelen echter wel een (financieel) risico. De laatste herverdelingen van rijksmiddelen hebben namelijk voor kleine(re) gemeenten en dan vooral in het Oosten van het land vaak negatief uitgepakt. Vandaar dat wij in meerjarig perspectief rekening houden met een negatief herverdeeleffect oplopend tot € 25 per inwoner

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zijn twee inspanningen uit de actielijn 'Energieneutraal Dinkelland' overgedragen naar het programma Bestuur & middelen. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma. Het gaat om de volgende inspanningen die gezien de aard van de inspanningen en de positionering van de uitvoering hiervan, nu verantwoord worden onder het programma Bestuur & middelen:

Inspanning

Resultaat

Status

Opstellen van een Duurzaam MOP gebouwen. Een duurzaam door de raad geaccordeerd  MOP.

Overdragen

Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen. Een leverancier voor duurzame levering van gas en elektra voor alle gemeentelijke gebouwen.

Overdragen

Gevolgen corona

In de perspectiefnota 2021 (inclusief 1e programmajournaal 2020) hebben we aan de hand van de verschillende scenario’s van het Centraal Plan Bureau (CPB) een eerste inschatting gemaakt van de financiële gevolgen van de Corona pandemie voor de gemeente Dinkelland. Daarbij hebben we aangegeven dat we in richtinggevende financiële zin rekening houden met de berekende financiële consequenties volgens scenario 2 van het CPB.

 

Hiervoor hebben we in de perspectiefnota 2021 financiële ruimte gereserveerd. In hoeverre deze financiële ruimte ook inderdaad aangewend moet worden zal de komende maanden moeten blijken. Dan wordt namelijk duidelijk(er) wat de exacte gevolgen zijn en welke (aanvullende) compensatie het rijk beschikbaar stelt. We hebben aangegeven dat we u als raad daarvan op de hoogte houden. Zowel in de komende P&C-documenten of indien dat nodig is via afzonderlijke kanalen.

 

In deze begroting 2021 schetsen we de meest recente stand van zaken. Dit doen we in eerste instantie aan de hand van de zogenaamde juni raming 2020 van het CPB. In deze raming geeft het CPB aan de hand van de laatste bekende gegevens en trends een actualisatie van de eerdere scenario’s waar wij onze berekeningen op hebben gebaseerd. Dit leidt tot een minder nadelig beeld dan eerder werd aangenomen en door ons is verwerkt in de perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal). Let wel: Het betreft hier dus nog steeds een richtinggevende doorkijk van de mogelijke gevolgen van de corona pandemie en geen “harde raming”. Wel is en blijft deze richtinggevende doorkijk de basis voor de te reserveren financiële ruimte.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 2019

 

2020

 

2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,65 6,58 6,52
Bezetting (aantal medewerkers per 1.000 inwoners) 7,85 7,70 7,68
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 658 648 684
Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) 11,9 9,19 11,0
Overhead (percentage van de totale kosten) 9,4 9,2 10,4

Bron: eigen informatie

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Bestuur en middelen * € 1000 Lasten Baten Saldo
Bestuur 1.911 2 -1.909
o.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten
Beheer overige gebouwen en gronden 1.262 368 -894
o.a. gemeentehuis Denekamp en gemeentewerf
Overhead 6.582 -6.582
organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht
Treasury -328 1.467 1.795
financiering en dividend
OZB woningen 186 4.025 3.839
ozb woningen eigenaren
OZB niet-woningen 125 2.720 2.595
ozb niet-woningen eigenaren en ozb niet-woningen gebruikers
Belastingen overig 54 17 -37
reclamebelasting en baatbelasting
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 10 36.270 36.260
algemene uitkering uit het gemeentefonds
Overige baten en lasten 428 36 -392
algemene baten en lasten, onvoorziene uitgaven
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 10.230 44.904 34.674
Mutaties reserves 251 642 390
Mutaties reserves 251 642 390
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 10.481 45.545 35.064

Nieuw beleid

Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze  initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend. De afgelopen jaren hebben we hier in MijnDinkelland2030! goede ervaring mee opgedaan. MijnDinkelland2030! past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd.

 

Historisch archief voormalige gemeente Ootmarsum
Het archief van de voormalige gemeente Ootmarsum bevindt zich in het gemeentehuis van Dinkelland. Het oudste deel stamt uit 1314. Een deel van het archief bestaat voornamelijk uit handgeschreven stukken op lompenpapier. Een ander deel bestaat 248 charters, opgevouwen in enveloppen in doosjes. De staat van het archief varieert van redelijke tot zeer slechte staat. De stukken zijn niet zuurvrij verpakt en veel stukken vertonen vocht- en schimmelschade en er is veel randschade met andere woorden het archief is te slecht om nu door burgers te laten inzien.


De provinciale archiefinspecteur heeft ons in het kader van het interbestuurlijk toezicht aanbevolen dit kostbare en zeer waardevolle archief te laten restaureren en te digitaliseren om het vervolgens openbaar te maken. Kosten ongeveer € 70.000 .

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Bestuur & middelen 32.558 34.612 35.064

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Bestuur & middelen 35.064 35.067 35.343 35.415

Programma Dienstverlening & burgerzaken

Portefeuillehouder

John Joosten

Algemeen

We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. 

 

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.

 

Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal:

Opkomst verkiezingen (%) - Kiesraad 2019

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Dienstverlening en burgerzaken.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma Dienstverlening & burgerzaken.

Gevolgen corona

Verkiezingen

De situatie omtrent corona zal mogelijk leiden tot hogere kosten voor de verkiezingen. Dit komt doordat bepaalde (gratis) locaties voor stembureaus zoals verzorgingstehuizen wellicht niet beschikbaar zullen zijn. Hiervoor zal dan gezocht moeten worden naar een andere (betaalde) locatie. Daarnaast is de verwachting dat er meer stembureaus ingericht moeten worden zodat er niet teveel mensen op één plek samenkomen om te stemmen. Hoe de verkiezingen er precies uit zullen zien zal later dit jaar en begin volgend jaar duidelijk worden, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

 

Het Rijk heeft de gemeenten bij brief van 31 augustus 2020 laten weten dat voor deze extra kosten compensatie wordt verstrekt. 

Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken

Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Dienstverlening en burgerzaken * € 1000 Lasten Baten Saldo
Burgerzaken 867 341 -527
o.a. (digitale) communicatie met bedrijven en inwoners, burgerlijke stand, basisregistratie personen, reisdocumenten, huisnummering en kadastrale informatie
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 867 341 -527
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 867 341 -527

Nieuw beleid

Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen wijzigingen in bestaand beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Dienstverlening & burgerzaken -403 -487 -527

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Dienstverlening & burgerzaken -527 -547 -583 -589

Programma Veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester John Joosten

Algemeen

Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op.

 

Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners.

 

We willen een veilig en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving op de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. Oplossingsgericht denken en mee beweging bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2012-2019):

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2011-2018):

Het aantal registraties is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid. De getoonde aantallen over voorgaande jaren kunnen mogelijk afwijken van eerdere gepresenteerde aantallen vanwege een naijleffect. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast.

Verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Twente: Veiligheidsregio Twente heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

Veiligheid

Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid zal ook  in 2021 op het thema ondermijning ingezet worden. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning wordt ook in 2021  ingezet op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Dinkelland één van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen de Noordoost Twente en wordt tevens deel genomen aan de week van de ondermijning op Twentse schaal.

 

Met ingang van 1 januari 2020 heeft  de Wvggz (Wet verplichte ggz) de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen. Dit onderwerp begeeft zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. In 2021 wordt de implementatie van de wet geëvalueerd. 

 

Handhaving

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van repressief naar preventief handhaven. Daarbij staat het uitleggen van regels en de gevolgen van het niet nakomen daarvan centraal. Haaks daarop staan een aantal feiten die vragen om een stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers. Steeds vaker komen zij onder vuur te liggen bij de uitvoering van hun taken. Dat vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie.

 

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 zijn onderstaande inspanningen uit de ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving overgedragen naar het programma Veiligheid. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma.

Inspanning Resultaat Status
Actualisatie APV en overige beleidsvelden vanuit integrale visie over een veilige samenleving. Geactualiseerde APV Uitvoering vindt plaats binnen het reguliere werk.

Gevolgen corona

Ondermijning

Als gevolg van corona hebben geen integrale controles plaatsgevonden. We verwachten dat in 2021 een inhaalslag kan plaatsvinden. Eveneens als gevolg van corona hebben geen bewustwordingsbijeenkomsten ‘ondermijning’ plaatsgevonden met externe partijen (hennepcontainer voor inwoners, ondernemers, agrariërs). Deze bijeenkomsten worden doorgeschoven naar 2021.

 

Uitbreiding van werkzaamheden

Zolang de noodverordening van kracht is, betekent dit meer werk, zoals het sluiten van een pand op basis van deze verordening. Ook krijgen we veel vragen over de uitvoering van de verordening en de naleving ervan.

 

Evenementen

De beoordeling van aanvragen voor evenementen vraagt meer tijd, omdat per aanvraag bekeken moet worden of en zo ja hoe, wordt voldaan aan de richtlijnen voor COVID19. Er wordt er door corona meer capaciteit gevraagd voor bestuurlijke advisering.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron:  https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Veiligheid * € 1000 Lasten Baten Saldo
Crisisbeheersing en brandweer 2.124 -2.124
Openbare orde en veiligheid 1.751 17 -1.734
toezicht openbare orde, integrale veiligheid, dierenbescherming, vergunningen apv en handhaving openbare orde
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 3.875 17 -3.858
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 3.875 17 -3.858

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid binnen het programma veiligheid. Wel worden de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet op de voet gevolgd.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Veiligheid -3.649 -3.812 -3.858

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Veiligheid -3.858 -3.929 -3.980 -3.992

Programma Openbare ruimte & mobiliteit

Portefeuillehouder

Ben Blokhuis

Algemeen

De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar.

 

We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud.

 

Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting,  verkeersvoorzieningen en openbaar groen.  Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar.

 

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven.

 

Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).  

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Openbare ruimte en mobiliteit maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal kilometer wegen binnen de kom

124

 • Aantal kilometer wegen buiten de kom

445

 • Aantal kilometer riolering

590

Verbonden partijen

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

MijnDinkelland2030!
Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer alleen de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar ook de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.Kwaliteitsplan Openbaar Groen
De inrichting en het beheer en onderhoud openbare ruimte is beleidsmatig gebaseerd op diverse pijlers. Deze bestaan o.a. uit het GRP, meerjarenonderhoudsplan wegen, de parkeertoets, het Gemeentelijk Verkeer- en Veiligheidsplan en IBOR. Daar wordt het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) aan toegevoegd. In het “Kwaliteitsplan Openbare Groen (KOG)” wil de gemeente verantwoorde keuzes maken oor een duurzame en toekomstbestendige openbare ruimte. Eén van de speerpunten is om bij de inrichting van de openbare ruimte het juiste materiaal op de juiste plaats gebruiken, waardoor deze goed, doelmatig en effectief kan worden beheerd. Ook moet er in de openbare ruimte invulling worden gegeven aan actuele thema’s, zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie. In het kader van nieuw beleid/intensivering van beleid is hiervoor een incidenteel bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld. Om de raad de gelegenheid te geven de besteding van dit bedrag te volgen heeft het college hier een nieuwe bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen" voor in het leven geroepen.

 

Samen met de gemeenteraad herijken van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte
Resultaat: Alle onderhoudsniveaus zijn op niveau C vastgesteld met uitzondering van de volgende beheergroepen:

 • Technisch onderhoud trottoirs op B
 • Technisch onderhoud groene elementen op A
 • Wadi’s worden niet meer o.b.v. beeldkwaliteit onderhouden maar 2x per jaar gemaaid en afgezogen.

Stand van zaken: In april 2020 door de raad vastgesteld met een evaluatie over twee jaar

 

Eikenprocessierups
Op provinciaal niveau is er begin 2020 een gezamenlijk plan van aanpak voor de bestrijding van de EPR opgesteld. De wijze waarop de gemeente Dinkelland omgaat met haar aanpak van de bestrijding van de EPR past in dat plan van aanpak. Er wordt  breder  ingestoken op de bestrijding zowel binnen de bebouwde kom als ook op locaties (maatwerk) buiten de bebouwde kom..

 • Alle nesten binnen de bebouwde kommen zijn verwijderd, vorig jaar niet maar dit gaf erg veel klachten!
 • Vorig jaar hebben medewerkers van de gemeentewerf ook nesten weggehaald. Ze zijn hiervoor niet goed uitgerust en er zijn klachten geweest bij enkele medewerkers. Dit jaar is het verwijderen van de nesten allemaal uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.
 • In het buitengebied zijn ook nesten verwijderd bij mensen met gezondheidsklachten.


Daarnaast wordt er door de provincie op dit moment gewerkt aan een breed plan van aanpak voor de bestrijding van de invasieve exoten, zoals de Reuzenbereklauw, Springbalsemien, Japanse duizendknoop, etc. Voor zover van toepassing zal de gemeente Dinkelland zich ook hier aan conformeren.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Openbare ruimte & mobiliteit.

Beleidsindicatoren

Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Openbare ruimte en mobiliteit * € 1000 Lasten Baten Saldo
Verkeer en vervoer 3.989 326 -3.663
o.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer
Parkeren 37 -37
parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en -ontheffingen
Openbaar vervoer 5 15 10
openbaar vervoer en abri's
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.971 7 -1.963
natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coordinatie participatie openbare ruimte
Riolering 2.716 3.153 437
aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 8.718 3.502 -5.216
Mutaties reserves 679 679
Mutaties reserves 679 679
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 8.718 4.180 -4.538

Nieuw beleid

KOG en speeltoestellen

Er is  een bedrag van incidenteel € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor KOG en speeltoestellen voor een periode van ongeveer 4 jaar. Dit incidentele bedrag van € 1,6 miljoen is gestort in een nieuwe bestemmingsreserve “onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen”. Op deze manier (een nieuwe reserve) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om de uitvoering te volgen. Dit betekent echter ook dat de betreffende jaarschijf uit het KOG ieder jaar bij de betreffende jaarbegroting via een raadsbesluit van dekking uit de bestemmingsreserve moet worden voorzien. Dat doen we dus nu.

 

In het vastgestelde uitvoeringsplan KOG is een kostenraming voor de komende 4 jaren in beeld gebracht. Op basis hiervan moet er voor het jaar 2021 een budget van € 479.375 beschikbaar worden gesteld en onttrokken worden uit de nieuw gevormde reserve

 

Daarnaast wordt voor een periode van 2 jaar extra geinvesteerd in biodiversiteit. Hiervoor wordt een extra incidenteel bedrag van € 180.000 beschikbaar  gesteld.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Openbare ruimte & mobiliteit -4.418 -4.430 -4.538

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Openbare ruimte & mobiliteit -4.538 -4.596 -4.669 -4.683

Programma Economie

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk  ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Aantal verkooppunten: 425 (2020)

Aandeel leegstand m² winkelvloeroppervlak (Locatus, 2013-2020):

Verbonden partijen

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn in 2021 geen grote actuele ontwikkelingen binnen het programma economie.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrsisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Economie.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Economie * € 1000 Lasten Baten Saldo
Economische ontwikkeling 74 -74
versterking economische structuur
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 801 818 17
grondexploitatie bedrijventerreinen
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 226 116 -110
weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket
Economische promotie 269 522 253
o.a. volksfeesten en -evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.369 1.456 86
Mutaties reserves 17 28 11
Mutaties reserves 17 28 11
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.387 1.484 97

Nieuw beleid

Het programma Economie kent geen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Economie 41 101 97

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Economie 97 94 92 90

Programma Onderwijs

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we 1.965 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp.Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet.Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen:

Kinderdagverblijven: 12 (LRKP: 2019)

Kindplaatsen kinderdagverblijven: 451 (LRKP: 2019)

Buitenschoolse opvang: 9 (LRKP: 9)

Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 403 (LRKP: 2019)

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Onderwijs.

Actuele ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit programma. 

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Onderwijs.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Onderwijs * € 1000 Lasten Baten Saldo
Openbaar basisonderwijs 13 -13
Onderwijshuisvesting 470 -470
o.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.236 95 -1.141
lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, vervoer gymonderwijs, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.719 95 -1.625
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.719 95 -1.625

Nieuw beleid

Voor de kern Denekamp werken we samen met de schoolbesturen aan een doorlopende leerweg voor kinderen tot veertien jaar.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Onderwijs -1.764 -1.588 -1.625

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Onderwijs -1.625 -1.771 -1.898 -1.898

Programma Sport & accommodaties

Portefeuillehouder

Benno Brand

Algemeen

Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.

 

 Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.

 

De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.  

 

In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Zwembad Dorper Esch

 

 

 • Openlucht zwembad Kuiperberg 

80.000 betalende bezoekers, 

10.000 verenigingsbezoekers

 

30.000 bezoekers

 

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Actuele ontwikkelingen

De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:

 • Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord .
 • Uitwerking van de verzelfstandiging van Sportcentrum Dorper Esch.

 

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage.  Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Sport & accommodaties.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Sport en accommodaties * € 1000 Lasten Baten Saldo
Sportbeleid en activering 390 21 -369
sportgala, schoolzwemmen en sportondersteuning
Sportaccommodaties 3.161 1.113 -2.048
sporthallen en zwembaden
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 3.551 1.134 -2.417
Mutaties reserves 221 221
Mutaties reserves 221 221
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 3.551 1.355 -2.196

De gemeentelijke bijdrage aan sport is voor 2021 begroot op € 2.196.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 

 

Begroting 2021

Sportbeleid en activering

 € 369.000

Sportaccommodaties

 € 2.048.000

Totaal

 € 2.417.000

Af: onttrekking reserve

 € -221.000

Ten laste van de algemene middelen

 € 2.196.000

 

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Sportbeleid en activering

Begroting 2021

Uitgaven

 

Personeel

 € 29.000

Subsidies aan sportverenigingen

 € 251.000

Kapitaallasten

 € 88.000

Lokaal sportakkoord

 € 20.000

Overige uitgaven

 € 3.000

Totaal uitgaven

 € 391.000

Inkomsten

 € -  

Recht van opstal

 € -1.000

Rijksvergoeding lokaal sportakkoord

 € -20.000

Totaal inkomsten

 € -21.000

Saldo

 € 369.000

 

Sportaccommodaties

Begroting 2021

Uitgaven

 

Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden

 

Personeel

 € 1.376.000

Energie

 € 249.000

Belastingen en verzekeringen

 € 91.000

Onderhoud

 € 603.000

Overige kosten

 € 98.000

Kapitaallasten

 € 521.000

Totaal uitgaven gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden

 € 2.938.000

Uitgaven sportaccommodaties in eigendom/beheer derden

 € 223.000

Totaal uitgaven sportaccommodaties

 € 3.161.000

 

 

Inkomsten

Begroting 2021

Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden

 

Opbrengst verhuur tbv gymonderwijs

 € -116.000

Opbrengst verhuur binnensportaccommodaties aan sportverenigingen

 € -168.000

Opbrengst zwembaden

 € -478.000

Rijksvergoeding SPUK

 € -337.000

Totaal inkomsten gemeentelijke sportaccommodaties

 € -1.100.000

Inkomsten  sportaccommodaties in eigendom/ en of beheer derden

 € -13.000

Totaal inkomsten sportaccommodaties

 € -1.113.000

Saldo

 € 2.048.000

Dekking uit reserves

 € -221.000

Dekking uit algemene middelen

 € 1.827.000

 

De gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden betreffen:

 • Sportcomplex Dorper Esch
 • Sportzaal Kerkeres
 • Gymlokaal De Veldkamp
 • Sporthal De Schalm
 • Zwembad Kuiperberg
 • Sporthal Rossum
 • Sportzaal Saasveld.

 

 

Met betrekking tot de energiekosten, de opbrengsten uit verhuur aan sportverenigingen en opbrengst zwembaden merken wij het volgende op:

 

Energiekosten.

Bij het 2e Programmajournaal 2020 hebben wij aangegeven dat de geboekte uitgaven in 2020 niet in de pas lopen met de begrote bedragen. Daarom doen wij nader onderzoek. In afwachting van de uitkomsten hebben wij vooralsnog de uitgaven geraamd op het niveau van 2020.

 

Verhuur aan sportverenigingen en opbrengst zwembaden.

Bij de geraamde bedragen is geen rekening gehouden met het corona effect.  

Nieuw beleid

 • Lokaal Sportakkoord
 • Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch  en zwembad Kuiperberg
 • In 2022 organiseert Twente de Special Olympics. Alle Twentse gemeenten, dus ook Tubbergen  dragen hierin bij. Aangezien er reeds in 2021 voorbereidingskosten moeten worden gemaakt wordt het toegezegde bedrag van € 27.500 in de begroting 2021 beschikbaar gesteld. 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

 

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Sport & accommodaties -1.527 -2.601 -2.196

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Sport & accommodaties -2.196 -2.213 -2.232 -2.265

Programma Cultuur & recreatie

Portefeuillehouder

Ilse Duursma & Benno Brand

Algemeen

Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

 

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.

 

De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente.

 

Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Aantal historische molens                                    7
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten        2
 • Gemeentelijke monumenten                             3,5 (per 1.000 inwoners)
 • Aantal musea                                                               5
 • Aantal bibliotheekfilialen                                     4 (waarvan 2 dorpsbibliotheken gerund door inwoners)
 • Muziekonderwijs inclusief HaFaBra              182

 

Verbonden partijen

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

Bibliotheek

Met het bestuur van de Stichting Bibliotheek Dinkelland zijn voor de periode 2021-2024 nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn voor het programma Cultuur & recreatie.

Beleidsindicatoren

Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Cultuur en recreatie * € 1000 Lasten Baten Saldo
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 183 -183
kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen
Musea 141 43 -98
o.a. Los Hoes, 't Heemhoes, Huize Keizer en Educatorium
Cultureel erfgoed 57 -57
o.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, 't Spoorhuuske, molens
Media 452 -452
bibliotheekvoorziening en lokale omroep
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 206 -206
o.a. Natura 2000 gebieden
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.039 43 -996
Mutaties reserves 22 22
Mutaties reserves 22 22
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.039 65 -974

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Cultuur & recreatie -605 -987 -974

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Cultuur & recreatie -974 -976 -973 -975

Programma Sociaal domein

Portefeuillehouder

Ilse Duursma

Algemeen

Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners  zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen.

 

In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Werkloosheidspercentage
2,5% (CBS: 2019)
 • Volledig gevaccineerde inwoners
97,1% (RIVM: 2020)
 • Geen enkele vaccinatie
0,8% (RIVM: 2020)

 

Aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering (%, CBS):

Verbonden partijen

Binnen het programma Sociaal domein kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.
 • Crematoria Twente: Het openbaar lichaam Crematoria Twente (OLCT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Deze taken zijn ondergebracht in Crematoria Twente / Oost- Nederland B.V.
 • Stadsbank Oost Nederland: een samenwerkingsverband van 22 Twentse en Achterhoekse gemeenten. De Stadsbank is een financieel dienstverlener met ervaring in schulddienstverlening. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Stadsbank Oost Nederland.
 • Stichting Participatie Dinkelland (SPD): voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  SPD.

Actuele ontwikkelingen

Armoedebeleid

In 2020 is gestart met het project actualisering armoedebeleid. Hiervoor is in 2020 begonnen met het opstellen van een projectplan. De aanleiding hiervoor was den evaluatie van het armoedebeleid dat door Bureau KWIZ is uitgevoerd. De verwachting is dat in 2021 gestart kan worden met de uitvoering van dit projectplan.

 

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022
Het bepalen van het woonplaatsbeginsel van een jeugdige is in de huidige vorm altijd ingewikkeld en tijdrovend geweest, omdat hierin wordt uitgegaan van het woonadres van de gezagsdrager.
Het nieuwe uitgangspunt is dat bij ambulante zorg, de gemeente waarin de jeugdige zelf staat ingeschreven verantwoordelijk is voor de zorg. Bij zorg met verblijf geldt dat de gemeente waarin de jeugdige direct voorafgaand aan het verblijfstraject stond ingeschreven, verantwoordelijk is.Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms voor zorgt dat jongeren lang op zorg moeten wachten of dat gemeenten achteraf financieel worden ‘verrast’. Het zal voor gemeenten duidelijk worden welke gemeente straks volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de jeugdige.Het nieuwe woonplaatsbeginsel zou in eerste instantie op 1 januari 2021 worden ingevoerd. Echter, op 20 mei 2020 is besloten dat het nieuwe woonplaatsbeginsel pas op 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 zijn onderstaande inspanningen uit de ambitie Inclusieve samenleving overgedragen naar het programma Sociaal domein. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma.

Inspanning Resultaat Status
Door middel van het stimuleringsfonds stimuleren van inwonersinitiatieven om gelegenheden voor ontmoeting te creëren, zoals open eettafels, koffieochtenden, creatieve middagen en buitenactiviteiten. Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die zijn ondersteund. Afgerond.

Gevolgen corona

Kinderopvang

De inspecties worden uitgevoerd door de GGD Twente. De inspecties die in 2020 niet zijn ingevoerd als gevolg van het coronavirus worden in 2021 ingehaald.

 

Bijstand

Er wordt rekening gehouden met een instroom in de bijstandsuitkeringen op grond van de WWB, IOAZ en IOAZ in 2020. De verwachting is dat deze instroom gedurende het jaar 2020 in het cliëntenbestand zal blijven en dat vanaf 2021 gefaseerde uitstroom zal gaan plaatsvinden. 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Sociaal domein * € 1000 Lasten Baten Saldo
Samenkracht en burgerparticipatie 1.058 38 -1.020
o.a. stiumleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen
Inkomensregelingen 4.266 3.464 -802
bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Begeleide participatie 2.389 -2.389
sociale werkvoorziening
Arbeidsparticipatie 514 -514
participatie en re-integratie
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 935 6 -930
hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten
Maatwerkdienstverlening 18+ 5.768 150 -5.618
huishoudelijke ondersteuning, vervoersdiensten dagbesteding, eigenbijdragen, schuldhulpverlening, ondersteuning vanuit de Wmo 2015
Maatwerkdienstverlening 18- 6.875 -6.875
ondersteuning vanuit de Jeugdwet, inclusief gesloten jeugdzorg, spoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Geëscaleerde zorg 18+ 176 -176
veilig thuis
Volksgezondheid 1.055 -1.055
GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 23.037 3.657 -19.379
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 23.037 3.657 -19.379

Nieuw beleid

De intensiveringen van beleid die dit programma raken zijn opgenomen en toegelicht onder de ambitie inclusieve samenleving. het betreft hier met name extra inzet op het uitvoeringsplan sociaal domein.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Sociaal domein -19.000 -18.618 -19.379

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Sociaal domein -19.379 -19.157 -18.993 -18.855

Programma Milieu

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.

 

Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Vastgestelde beleidsnota's

Kengetallen

Binnen het programma Milieu maken we geen gebruik van kengetallen naast de verplichte beleidsindicatoren.

Verbonden partijen

Binnen het programma Milieu kennen we een aantal verbonden partijen:

 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.
 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Twence B.V.: Twence is het afvalverwerkingsbedrijf dat al het huishoudelijk afval en veel van het bedrijfsafval binnen de regio Twente verwerkt. Meer informatie is te vinden via de volgende link:  Twence.
 • ROVA: ROVA verzorgt voor gemeenten alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en -verwerking, beheer inzamelmiddelen). Meer informatie is te vinden via de volgende link:  ROVA.

Actuele ontwikkelingen

Inzameling Oud Papier en Karton
In het kader van de inzameling van oud papier en karton, OPK, is er vanaf 1 januari 2020 gestart met een nieuw contract op basis van een Europese aanbestedingsprocedure. Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, de marktprijzen staan behoorlijk onder druk, zijn we geconfronteerd met een lagere vergoeding voor de inzameling van OPK. Het nieuwe contract betekent dan ook een lagere papieropbrengst en hogere containerkosten voor de verengingen en scholen die het OPK inzamelen. Om het voor de verenigingen/scholen toch aantrekkelijk te laten zijn om het OPK in te blijven zamelen is besloten om de verenigingen/scholen een garantieprijs van € 60 per ton na aftrek van de containerkosten te blijven bieden.  Voor de begroting van 2021 wordt  uitgegaan van een opbrengst (marktprijs) van € 30 per ton. De financiële vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.

 

Inzameling PMD
Begin 2020 was ROVA begonnen met het beoordelen van de inhoud van pmd-containers in de gemeente Dinkelland. ROVA stuurde een voorloper mee tijdens de inzamelroute. Zij deden dit om te controleren of de kwaliteit van het ingezamelde PMD wel voldoet aan de gestelde eisen. Door Corona zijn de controles vroegtijdig beëindigd. Deze worden in het najaar 2020 weer opgepakt. Tot 1 juli 2020 was de gemeente Dinkelland verantwoordelijk voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van het ingezamelde PMD. Daarvoor ontving de gemeente ook een vergoeding. Door de VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn, om de gemeente te ontzorgen, daar nieuwe afspraken over gemaakt. Vanaf 1 juli 2020 is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van PMD.  De ontwikkelingen rondom de afkeur van PMD zorgt voor lagere opbrengsten. Daarnaast moet de afgekeurde PMD verwerkt worden als "restafval" wat hogere kosten met zich meebrengt. De financiële vertaling hiervan is meegenomen in de financiële paragraaf.

 

Grondstoffenmonitor
Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld. Op basis van de monitor 2019 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar stabiliseert zich rond 57 kg in 2019 (2018 58 kg). Het scheidingspercentage in 2019 is 84%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75% voor 2020.

 

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken, die onderhevig zijn aan weersinvloeden, in Nederland verboden. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. 

 

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel asbestdakenverbod per 2025 verworpen. Naast de discussie over gezondheidsrisico’s bij sanering van asbest, is het ‘moeten’ er voorlopig vanaf. Zie ook: Eerste kamer verwerpt wetsvoorstel.

 

Drugsafval

Op 11 maart 2019 is er door de provincie Overijssel een subsidie opengesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Het gaat om drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte. En voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieplafond voor 2019 is € 30.000,-. Het streven is dat de provincie Overijssel en/of het Rijk een subsidie openstellen van 100% vergoeding voor de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt van dumping van gevaarlijk afval. Het kan zijn dat de provincie Overijssel en/of het Rijk het laten bij een 50% compensatieregeling. De definitieve regeling moet nog uitgewerkt worden.

 

Gevolgen corona

Er is nog niet bekend wat de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn. Vooralsnog is de verwachting dat de coronacrisis geen grote gevolgen heeft voor het programma Milieu.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Milieu * € 1000 Lasten Baten Saldo
Afval 1.457 1.746 289
inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing
Milieubeheer 77 -77
milieuprogramma en -meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en - sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering
Begraafplaatsen en crematoria 31 0 -31
openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 1.565 1.746 181
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 1.565 1.746 181

Nieuw beleid

Er is geen sprake van nieuw beleid met betrekking tot dit programma.

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Milieu 189 118 181

Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Milieu 181 181 181 180

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Portefeuillehouders

Ben Blokhuis & Benno Brand

Algemeen

Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's  die zijn opgenomen in het koersdocument.

Vastgestelde beleidsnota's

Er zijn tal van beleidsnota's die betrekking hebben op dit programma. Hieronder is een aantal van deze nota's te raadplegen:

Integrale ontwikkelingsvisie bedrijventerreinen

Nota inbreidingslocaties 2016

Detailhandelsstructuurvisie 2015

Rood voor Rood beleid 2015

Kengetallen

Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen:

 • Woningvoorraad
10.939 (BAG: 2020)
 • Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad
1976 (BAG: 2020)
 • Mediane vraagprijs woningen
€366.000 (Huizenzoeker.nl: aug 2020)
 • Gemiddelde vraagprijs woningen
€431.978 (Huizenzoeker.nl: aug 2020)

Aantal aangeboden woningen: (Huizenzoeker.nl, aug 2020)

Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Twente: De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en bodem uit.
 • Regio Twente: Regio Twente behartigt de (Twentse) belangen.

Actuele ontwikkelingen

De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving wordt doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. Daarnaast speelt de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten nieuw beleid wordt afgewogen  hoe dit in licht van de nieuwe Omgevingsvisie past. Hierbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de participatieprocessen.

 

Van ambitie naar basis

Met ingang van het begrotingsjaar 2021 zijn onderstaande inspanningen uit de ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving overgedragen naar het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening. Dat betekent dat zowel de financiële als inhoudelijke verantwoording plaatsvindt binnen dit programma.

Inspanning Resultaat Status
Actief sturen op inbreiding Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering. Uitvoering vindt plaats in de basis.

Gevolgen corona

Corona heeft nagenoeg geen gevolgen voor het beleidsveld wonen. Het is nog onduidelijk of de coronacrisis invloed heeft op de vraag naar woningen en de waarde van de woningen. 

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Begroting 2021: overzicht baten en lasten

Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening * € 1000 Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke ordening 999 112 -887
o.a. adviezen gemeentelijke kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn Dorp 2030
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.854 3.519 665
grondexploitatie woningbouw
Wonen en bouwen 898 585 -313
basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsergunningen, toezicht/handahving bouwen en slopen en woonwagen standplaatsen en -huisvesting
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) 4.750 4.216 -534
Mutaties reserves 595 -595
Mutaties reserves 595 -595
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) 5.345 4.216 -1.129

Nieuw beleid

In 2021 zal de nieuwe gemeentelijke woonvisie 2021-2026 worden vastgesteld. Dit zal de basis vormen voor het uitvoeren van het woningbouwprogramma en voor het maken van prestatieafspraken met de corporatie.  Daarnaast is er nieuw beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten en de nieuwe nota inbreidingslocaties 

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

Bedragen x €1.000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening -980 -1.200 -1.129

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

Bedragen x €1.000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening -1.129 -1.154 -1.162 -1.262