Meer
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma inclusief mutaties reserves

Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Maatschappelijk effecten plan
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 1.234 1.434 -199 N 1.244 1.864 -620 N 471 -471 N 479 -479 N 485 -485 N 490 -490 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland 34 94 -60 N 521 521 0 V 354 516 -162 N 90 255 -165 N 0 167 -167 N 0 169 -169 N
Ambitie Sterke bedrijven 126 268 -142 N 621 870 -248 N 170 412 -242 N 0 246 -246 N 0 249 -249 N 0 252 -252 N
Ambitie Inclusieve samenleving 63 87 -24 N 275 314 -39 N 254 286 -32 N 0 33 -33 N 0 33 -33 N 0 34 -34 N
Participatieprocessen 148 165 -18 N 329 527 -198 N 202 -202 N 206 -206 N 208 -208 N 211 -211 N
Projecten V V 0 0 V 0 0 V 0 0 V 0 0 V
Maatschappelijk effecten plan - Totaal 1.606 2.048 -442 N 2.990 4.096 -1.106 N 778 1.888 -1.110 N 90 1.219 -1.129 N 0 1.142 -1.142 N 0 1.156 -1.156 N
Basisbegroting
Bestuur en middelen 46.838 14.280 32.558 V 48.436 13.824 34.612 V 45.545 10.481 35.064 V 46.228 11.161 35.067 V 46.603 11.260 35.343 V 47.135 11.721 35.415 V
Dienstverlening en burgerzaken 310 713 -403 N 296 783 -487 N 341 867 -527 N 315 861 -547 N 310 893 -583 N 310 899 -589 N
Veiligheid -32 3.617 -3.649 N 15 3.827 -3.812 N 17 3.875 -3.858 N 17 3.946 -3.929 N 17 3.997 -3.980 N 17 4.009 -3.992 N
Openbare ruimte en mobiliteit 3.839 8.257 -4.418 N 3.715 8.145 -4.430 N 4.180 8.718 -4.538 N 3.822 8.418 -4.596 N 4.021 8.689 -4.669 N 4.037 8.720 -4.683 N
Economie 6.397 6.356 41 V 2.348 2.247 101 V 1.484 1.387 97 V 617 523 94 V 778 686 92 V 793 703 90 V
Onderwijs 52 1.816 -1.764 N 135 1.723 -1.588 N 95 1.719 -1.625 N 95 1.866 -1.771 N 95 1.993 -1.898 N 95 1.993 -1.898 N
Sport en accommodaties 1.344 2.871 -1.527 N 2.346 4.947 -2.601 N 1.355 3.551 -2.196 N 1.310 3.523 -2.213 N 1.097 3.329 -2.232 N 1.308 3.573 -2.265 N
Cultuur en recreatie 185 790 -605 N 388 1.375 -987 N 65 1.039 -974 N 53 1.029 -976 N 46 1.020 -973 N 88 1.063 -975 N
Sociaal domein 3.841 22.841 -19.000 N 8.639 27.257 -18.618 N 3.657 23.037 -19.379 N 3.732 22.890 -19.157 N 3.811 22.804 -18.993 N 3.894 22.749 -18.855 N
Milieu 1.838 1.649 189 V 1.888 1.770 118 V 1.746 1.565 181 V 1.749 1.568 181 V 1.751 1.570 181 V 1.743 1.563 180 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 9.893 10.874 -980 N 3.407 4.607 -1.200 N 4.216 5.345 -1.129 N 3.248 4.402 -1.154 N 3.186 4.348 -1.162 N 2.236 3.498 -1.262 N
Basisbegroting - Totaal 74.507 74.064 442 V 71.612 70.506 1.106 V 62.701 61.584 1.117 V 61.187 60.188 998 V 61.715 60.589 1.126 V 61.655 60.490 1.166 V
Totaal 76.112 76.112 0 V 74.602 74.602 0 V 63.479 63.472 7 V 61.277 61.408 -131 N 61.715 61.732 -16 N 61.655 61.646 10 V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Programma's Maatschappelijk Effecten Plan
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving -334 N -1.087 N -471 N -479 N -485 N -490 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland -76 N -391 N -516 N -255 N -167 N -169 N
Ambitie Sterke bedrijven -217 N -787 N -412 N -246 N -249 N -252 N
Ambitie Inclusieve samenleving -87 N -292 N -286 N -33 N -33 N -34 N
Participatieprocessen -56 N -527 N -202 N -206 N -208 N -211 N
Projecten V V 0 V 0 V 0 V 0 V
Programma's Maatschappelijk Effecten Plan - Totaal -769 N -3.084 N -1.888 N -1.219 N -1.142 N -1.156 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen) -4.251 N -3.740 N -3.450 N -4.021 N -4.035 N -4.382 N
1. Lokale heffingen 6.344 V 6.539 V 6.691 V 6.826 V 6.963 V 7.103 V
2. Algemene uitkeringen 34.524 V 35.568 V 36.260 V 37.152 V 37.609 V 38.047 V
3. Dividend 1.575 V 1.488 V 1.359 V 1.294 V 1.294 V 1.294 V
4. Saldo financieringsfunctie 352 V 343 V 436 V 431 V 428 V 379 V
5. Overhead -6.475 N -5.958 N -6.582 N -6.699 N -6.789 N -6.862 N
6. Vennootschapsbelasting 0 V V V V V V
7. Onvoorzien V -40 N -40 N -40 N -40 N -40 N
Dienstverlening en burgerzaken -403 N -487 N -527 N -547 N -583 N -589 N
Veiligheid -3.683 N -3.812 N -3.858 N -3.929 N -3.980 N -3.992 N
Openbare ruimte en mobiliteit -4.727 N -4.649 N -5.216 N -4.900 N -5.155 N -5.171 N
Economie 2.747 V 159 V 86 V -81 N 77 V 90 V
Onderwijs -1.764 N -1.588 N -1.625 N -1.771 N -1.898 N -1.898 N
Sport en accommodaties -1.876 N -4.050 N -2.417 N -2.453 N -2.277 N -2.489 N
Cultuur en recreatie -626 N -1.270 N -996 N -986 N -977 N -1.020 N
Sociaal domein -19.000 N -18.627 N -19.379 N -19.157 N -18.993 N -18.855 N
Milieu 177 V 106 V 181 V 181 V 181 V 180 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -2.144 N -1.057 N -534 N -993 N -1.123 N -875 N
Programma's Basisbegroting - Totaal 771 V -1.077 N 390 V 306 V 701 V 920 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal -2 N 4.161 V 1.506 V 782 V 425 V 246 V
Resultaat 0 V 0 V 7 V -131 N -16 N 10 V

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1000
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -471 -479 -485 -490
Saldo van baten en lasten -471 N -479 N -485 N -490 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -471 N -479 N -485 N -490 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -516 -255 -167 -169
Saldo van baten en lasten -516 N -255 N -167 N -169 N
Mutatie reserve beschikking 354 90 0 0
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie 354 V 90 V 0 V 0 V
Resultaat -162 N -165 N -167 N -169 N
Ambitie Sterke bedrijven
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -412 -246 -249 -252
Saldo van baten en lasten -412 N -246 N -249 N -252 N
Mutatie reserve beschikking 170 0 0 0
Reservemutatie 170 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -242 N -246 N -249 N -252 N
Ambitie Inclusieve samenleving
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten
Lasten -286 -33 -33 -34
Saldo van baten en lasten -286 N -33 N -33 N -34 N
Mutatie reserve beschikking 254 0 0 0
Reservemutatie 254 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat -32 N -33 N -33 N -34 N
Participatieprocessen
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten -202 -206 -208 -211
Saldo van baten en lasten -202 N -206 N -208 N -211 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie V V V V
Resultaat -202 N -206 N -208 N -211 N
Projecten
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 0 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat 0 V 0 V 0 V 0 V
Bestuur en middelen
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 44.904 45.852 46.438 47.008
Lasten -10.230 -10.909 -11.009 -11.469
Saldo van baten en lasten 34.674 V 34.942 V 35.429 V 35.538 V
Mutatie reserve beschikking 642 376 165 128
Mutatie reserve toevoeging -251 -251 -251 -251
Reservemutatie 390 V 125 V -86 N -124 N
Resultaat 35.064 V 35.067 V 35.343 V 35.415 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 341 315 310 310
Lasten -867 -861 -893 -899
Saldo van baten en lasten -527 N -547 N -583 N -589 N
Resultaat -527 N -547 N -583 N -589 N
Veiligheid
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 17 17 17 17
Lasten -3.875 -3.946 -3.997 -4.009
Saldo van baten en lasten -3.858 N -3.929 N -3.980 N -3.992 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -3.858 N -3.929 N -3.980 N -3.992 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 3.502 3.519 3.534 3.549
Lasten -8.718 -8.418 -8.689 -8.720
Saldo van baten en lasten -5.216 N -4.900 N -5.155 N -5.171 N
Mutatie reserve beschikking 679 303 486 487
Reservemutatie 679 V 303 V 486 V 487 V
Resultaat -4.538 N -4.596 N -4.669 N -4.683 N
Economie
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 1.456 617 778 793
Lasten -1.369 -699 -701 -703
Saldo van baten en lasten 86 V -81 N 77 V 90 V
Mutatie reserve beschikking 28 0 0 0
Mutatie reserve toevoeging -17 175 15 0
Reservemutatie 11 V 175 V 15 V 0 V
Resultaat 97 V 94 V 92 V 90 V
Onderwijs
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 95 95 95 95
Lasten -1.719 -1.866 -1.993 -1.993
Saldo van baten en lasten -1.625 N -1.771 N -1.898 N -1.898 N
Resultaat -1.625 N -1.771 N -1.898 N -1.898 N
Sport en accommodaties
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 1.134 1.071 1.052 1.083
Lasten -3.551 -3.523 -3.329 -3.573
Saldo van baten en lasten -2.417 N -2.453 N -2.277 N -2.489 N
Mutatie reserve beschikking 221 240 45 224
Reservemutatie 221 V 240 V 45 V 224 V
Resultaat -2.196 N -2.213 N -2.232 N -2.265 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 43 43 43 43
Lasten -1.039 -1.029 -1.020 -1.063
Saldo van baten en lasten -996 N -986 N -977 N -1.020 N
Mutatie reserve beschikking 22 10 3 45
Reservemutatie 22 V 10 V 3 V 45 V
Resultaat -974 N -976 N -973 N -975 N
Sociaal domein
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 3.657 3.732 3.811 3.894
Lasten -23.037 -22.890 -22.804 -22.749
Saldo van baten en lasten -19.379 N -19.157 N -18.993 N -18.855 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -19.379 N -19.157 N -18.993 N -18.855 N
Milieu
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 1.746 1.749 1.751 1.743
Lasten -1.565 -1.568 -1.570 -1.563
Saldo van baten en lasten 181 V 181 V 181 V 180 V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat 181 V 181 V 181 V 180 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 4.216 3.248 3.186 2.236
Lasten -4.750 -4.241 -4.310 -3.111
Saldo van baten en lasten -534 N -993 N -1.123 N -875 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -595 -162 -38 -387
Reservemutatie -595 N -162 N -38 N -387 N
Resultaat -1.129 N -1.154 N -1.162 N -1.262 N
Geheel - Totaal 7 V -131 N -16 N 10 V

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bedragen * € 1000 Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.342 1.336 1.457 1.457 1.457 1.457
Bedrijveninvesteringszonebelasting 102 103 102 102 102 102
Forensenbelasting 130 126 128 128 128 128
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.584 1.644 1.682 1.716 1.750 1.785
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 990 1.009 1.029 1.049 1.070 1.091
O.Z.B. woningen eigenaren 3.796 3.921 4.012 4.092 4.174 4.257
Precariobelasting 17 17 17 17 17 17
Rioolheffing 3.089 3.109 3.121 3.137 3.152 3.166
Toeristenbelasting 357 360 360 360 360 360
Lokale heffingen - Totaal 11.407 11.626 11.907 12.057 12.209 12.364
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 34.542 35.578 36.270 37.161 37.619 38.057
Gemeentefonds - Totaal 34.542 35.578 36.270 37.161 37.619 38.057
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 1.582 1.493 1.362 1.294 1.294 1.294
Dividenden - Totaal 1.582 1.493 1.362 1.294 1.294 1.294
Financieringsfunctie
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 170 105 98 87 80 71
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 14 8 8 8 8
Financieringsfunctie - Totaal 184 105 105 95 87 79
Totaal 47.715 48.802 49.644 50.607 51.209 51.793

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder de staat van incidentele baten en lasten opgenomen.

Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
Rijlabels baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2021 612 612 0
2022 -14 -14 0
2023 24 24 0
2024 387 387 0
Mutaties reserves onderling
2021 4.168 4.168 4.168 4.168 0
2022 90 90 90 90 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
MOP 2020 - 2024
2021 251 171 251 171 0
2022 251 303 251 303 0
2023 251 158 251 158 0
2024 251 342 251 342 0
Aflossing achtergestelde lening
2021 189 189 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Samenwerking NOT
2021 50 50 0
2022 50 50 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
NOT energieloket
2021 40 40 0
2022 40 40 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Agenda van Twente
2021 198 198 0
2022 198 198 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2021 479 479 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Corona
2021 132 132 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Uitvoering lokaal sportakkoord
2021 20 20 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
Gidsgelden - kansrijke start
2021 4 0 4
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
POH GGZ
2021 150 150 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Duurzaamheid
2021 264 264 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Leader
2021 170 170 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Uitvoeringsplan sociaal domein
2021 104 104 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
OZB maatschappelijke instellingen
2021 70 70 0
2022 70 70 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Special olympics nationale spelen (SONS)
2021 28 28 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Historisch archief voormalige gemeente Ootmarsum
2021 70 70 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
Totaal 2021 5.051 6.307 5.031 6.282 4
Totaal 2022 328 750 328 750 0
Totaal 2023 275 158 275 158 0
Totaal 2024 639 342 639 342 0

Structureel begrotingssaldo Dinkelland

Structureel begrotingssaldo

 

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
(bedragen * € 1.000
Saldo van baten en lasten -1.498 N -913 N -441 N -236 N
Mutatie reserves 1.506 V 782 V 425 V 246 V
Begrotingssaldo na bestemming 7 N -131 N -16 N 10 N
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 0 V 0 V 0 V 0 V
Structureel begrotingssaldo 7 N -131 N -16 N 10 N

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Dinkelland?

 

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.

Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 217 206 194 183 172 160
Materiële vaste activa 58.321 60.917 64.108 67.058 66.374 65.634
Financiële vaste activa 7.123 6.267 6.119 5.997 5.874 5.683
Voorraden 5.271 4.159 2.672 1.744 340 412
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar 14.212 17.762 17.762 17.762 17.762 17.762
Liquide middelen 485 488 488 488 488 488
Overlopende activa 2.248 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
Totaal activa 87.877 90.888 92.434 94.322 92.100 91.230
Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve 5.205 7.451 4.391 4.378 4.401 4.789
Bestemmingsreserves 31.578 23.281 29.138 28.376 27.797 27.148
Gerealiseerd resultaat 2.750 -134 7 -131 -16 10
39.533 30.598 33.536 32.623 32.182 31.947
Voorzieningen 6.536 6.372 7.275 7.411 7.583 7.771
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 37.193 23.835 29.467 25.602 22.192 18.943
Vlottende passiva 4.616 30.083 22.156 28.686 30.142 32.569
Totaal passiva 87.877 90.888 92.434 94.322 92.099 91.230

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2020

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.

Taakvelden Bedragen * € 1000 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
0.1 Bestuur -1.916 N -1.909 N -1.927 N -1.743 N -1.762 N
0.10 Mutaties reserves 4.161 V 1.506 V 782 V 425 V 246 V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 337 V 0 V 0 V 0 V 0 V
0.2 Burgerzaken -487 N -527 N -547 N -583 N -589 N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -969 N -894 N -907 N -625 N -584 N
0.4 Overhead -5.958 N -6.582 N -6.699 N -6.789 N -6.862 N
0.5 Treasury 1.831 V 1.795 V 1.725 V 1.722 V 1.673 V
0.61 OZB woningen 3.722 V 3.839 V 3.917 V 3.997 V 4.079 V
0.62 OZB niet-woningen 2.556 V 2.595 V 2.648 V 2.702 V 2.758 V
0.64 Belastingen overig -26 N -37 N -38 N -38 N -38 N
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 35.568 V 36.260 V 37.152 V 37.609 V 38.047 V
0.8 Overige baten en lasten -944 N -392 N -928 N -1.405 N -1.772 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) V V V V V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.966 N -2.124 N -2.178 N -2.218 N -2.219 N
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.846 N -1.734 N -1.751 N -1.762 N -1.773